Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TÜRK-ERMEN? ANLA?MAZLI?INDA ÜÇÜNCÜ TARAF

Cevdet AKÇALI
22 2007 - Yeni ?afak

!ថ="justify">Bugün Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu, Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki Ermeni soyk?r?m?n?n tan?nmas?na dair teklifin kabul edilip edilmemesidir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi gündeminde ise, en çok bahsedilen ?ey ise, “devletsiz milletler” konusudur.

ÿhiç ilgisi bulunmad??? zannedilen bu iki konu gerçekte iç içedir. Türkiye ile Ermeni milleti aras?ndaki ihtilaf, özetlenirse k?saca, 1915 y?l?nda Osmanl?larla Ermeniler aras?ndaki kanl? olaylar, bir çat??ma m?, yoksa bir soyk?r?m m?d?r? Bu suale verilecek cevap ne olursa olsun, iki toplum aras?ndaki olaylar?n fecaatini ortadan kald?rmaz.

Türkiye, bu konunun tarihçiler taraf?ndan incelenerek sonuçland?r?lmas? tezini savunurken, Ermeni taraf? soyk?r?m? kendi varl?k felsefesinin temeli haline getirmi? oldu?undan sonuç ne olursa olsun bu anla?mazl?k bitirilemeyecektir. Oysa olaylar?n ç?k?? ve seyredi? ?ekline bakt???m?z zaman, bu anla?mazl??a sebep olan üçüncü bir taraf?n da oldu?unu görmek gerekmektedir.

18. asra kadar, Osmanl? topraklar?nda belki de en mutlu topluluk Ermenilerdi. Osmanl? saray? bunlar? sad?k tebaa olarak adland?rm??t? ve hatta Türk ve Müslümanlardan daha fazla baz? imtiyazlara da sahiptiler.

Ne oldu da bunlar 19. as?r ba?lar?ndan itibaren Osmanl? devletine ba?kald?rd?lar. Ve 1915 y?l?na gelinceye kadar iki taraftan da kanlar döküldü. Ermenileri isyana te?vik eden çevreler vard?. Bunlar kendi menfaatleri u?runa onlar? tetikçi olarak kullan?yorlard?.

Bu te?vikçilere güvenip ba?kald?ran Ermeni cemaati, te?vik edenlerin kendilerine arka ç?kaca??n? ve Osmanl?'n?n isyan? bast?rmak için uygulayabilece?i yöntemlere mani olacaklar?n? san?yorlard?. Böyle bir koruma gerçekle?medi ve Ermeniler, hem ekonomik menfaatlerini ve hem de vatan bildikleri topraklar? terk etmek zorunda kald?lar.

Bir tetikçi taraf?ndan bir suç i?lendi?i zaman, ceza kanunlar? bu suça azmettirenlere tetikçilerden daha fazla ceza öngörmü?lerdir. Ancak Ermenilerle Türkler aras?ndaki anla?mazl?kta tahrikçiler ve hatta azmettirenler ortada görünmemektedir. ??te bunun için diyoruz ki, bu anla?mazl???n bir üçüncü taraf? da vard?r ve bunlar?n suçlar?n?n da gözard? edilmemesi gerekmektedir. Bugünün Avrupa's?nda politikac?lar?n en çok konu?tuklar? ?ey devletsiz milletler mefhumudur. Bu konuda Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi be? on tane rapor haz?rlam??t?r. Bu raporlara göre, her etnik topluluk ayr? bir devlet kurma hakk?na sahiptir. Bu raporlarda bahsi geçen topluluklar aras?nda birkaç tane Kürt, ?skoçya vb herkesin bildi?i etnisiteler varsa da, ço?u ismi duyulmam?? ve tarihçilerin de belki ilk defa ismini i?itti?i topluluklar vard?r.(1)

Bu topluluklar da -baz? bat? sitelerinde,- ba??ms?zl?k isteyen, özerklik isteyen ?eklinde tasnife tâbi tutulmu?tur. Avrupa'n?n bu ?ekildeki haber ve tahrikleri devam etti?i sürede, bunlar?n tamam?n?n ayr? bir devlet kurmak istemeleri çok do?ald?r. Bu isteklere kar??, merkezi otoritelerle etnik unsurlar aras?nda ç?kacak kanl? çat??malar? ?imdiden dikkate almak gerekir.

Bir an için, Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa medyas?nda bahsedildi?i ?ekilde, her etnik grubun kendi devletini kurdu?unu farzetsek, Orta Ça?'daki feodal düzene veya Anadolu'da oldu?u gibi aile veya boy devletlerine geri dönü? ya?anm?? olacakt?r.

Avrupal? politikac?lar?n ço?u bu tezi, güçlü olmas?n? istemedi?i ülkelerin ba??na gaile açmak için ortaya açm??lard?r. Ancak, “devletsiz milletler” deyimi öyle tehlikeli bir virüstür ki, onu ortaya atan veya savunan topluluklar? bile paramparça edecektir.

Ermeni-Türk anla?mazl???n?n üçüncü taraf? dedi?imiz, Ermeni az?nl??? tahrik edip sonra geriye çekilen ve onu kanl? bir mükatelenin(2) içine sokan milletler, azmettirmekten dolay? sorgulanmal?d?r. Bu da bir nevi, insanl??a kar?? i?lenmi? suç say?lmal?d?r.

Dikkat edelim, Amerika'da, Avrupa'da Ermeni soyk?r?m? konusunu parlamentolarda savunan milletvekillerinin kaç tanesi Ermeni kökenlidir. Dün oldu?u gibi bugün de Türk ve Ermeniler aras?nda yeni çat??malar, kan dökülmesi olursa, bunlardan hangisinin bir damla kan? akacakt?r.

Ermeni soyk?r?m? konusunu savunan politikac?lar, geçmi?te ya?anan Ermeni ve Türk çat??mas?ndan yararlanarak kendilerine menfaat sa?lamaya çal??maktad?rlar. Gerek Türkler ve gerekse Ermeniler, gözya?lar? üzerine in?a edilmeye çal???lan bu menfaat ?ebekelerini y?kmak için el ele vermelidirler.

(1)Misal olarak

(2)Mukatele- kar??l?kl? öldürme

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »