Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

TEMS?LC?LER MECL?S?NDEK? ERMEN? TASARILARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
16 2005 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ថ="justify">Geçen yaz ABD Temsilciler Meclisi’ne Ermenileri ve Ermenistan'? ilgilendiren baz? karar tasar?lar? verildi. Bunlardan ikisi  Ermeni soyk?r?m iddialar?yla  ilgiliydi. Bu tasar?lar   al???lmam?? bir ivedilikle  Meclis’in Uluslararas? ?li?kiler Komitesince incelendi ve dün kabul edildi. Tasar?lar?n bundan sonra Meclis Genel Kurulu’nda görü?ülmesi ve Amerikan Hükümeti’nin bir müdahalesi olmazsa kabul edilmesi bekleniyor.

           Tasar?lar?n  195 say?l? olan?nda, giri? k?sm?nda Ermeni soruna ait baz? bilgi  ve görü?ler bulunuyor. Bunlar aras?nda, mesela 2 milyon Ermeninin tehcir edildi?i ve bunlar?n 1.5 milyonunun öldürüldü?ü  gibi tamamen yanl?? bilgiler var.  ??lem bölümünde ise Amerikan Kongresi’nin 1915-1923 y?llar? aras?nda yer alan Ermeni  "soyk?r?m?n?n kurbanlar?n? anmas?, Amerika Cumhurba?kan?’n?n da bu "kurbanlar?", Amerikan halk? ve Hükümeti ad?na anmas?, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Osmanl? ?mparatorlu?u’nun Ermeni "soyk?r?m?" suçunu i?ledi?ini kabul etmesi, ayr?ca Türkiye'nin Ermenistan ve Ermeni halk? ile bir yak?nla?may? te?vik etmesi ve adil bir çözümü  gerçekle?tirmesi gibi hususlar bulunuyor. Ayr?ca, ancak bunlar yerine getirildi?i takdirde Türkiye'nin AB üyeli?inin desteklenece?i gibi bir tehdit de yer al?yor ve AB'ye bu hususlar? olumlu mütalaa etmesi tavsiye olunuyor.

 316 say?l? tasar?n?n giri? k?sm?nda  Ermeni "soyk?r?m?" konusunda baz? yanl?? bilgiler verildikten ve bu konuda   ABD'nin günümüze kadar  neler yapt??? anlat?ld?ktan sonra,  i?lem bölümünde  ABD'nin d?? politikas?n?n Ermeni soyk?r?m?n?  anlay?? ve duyarl?l?kla ele almas? ve Amerikan Ba?kan?’n?n da  her y?l 24 Nisan'da yay?nlad??? mesajda soyk?r?m sözcü?ünü kullanmas?  isteniyor.

 Bu haliyle söz konusu tasar?lar bilinen Ermeni  iddialar?n? sad?k bir ?ekilde yans?tmakta, ABD'de Büyükelçili?imiz ve Türk kurulu?lar? taraf?ndan  verilen bilgiler ve ileri sürülen görü?lere hiç yer verilmemektedir. Bu haliyle Temsilciler Meclisi aç?k bir ?ekilde Ermenileri Türklere tercih eden bir yakla??m içindedir.

 Temsilciler Meclisi’nin bu yakla??m? yeni de?ildir. Son olarak 2005 y?l?nda ayn? senaryo tekrarlanm??, yukar?da de?indi?imiz hususlar?n bir ço?unu içeren bir tasar? Uluslararas? ?li?kiler Komitesi’nden geçmi?, Temsilciler Meclisi’nde onaylanmak üzere iken, Ba?kan Clinton'un Türkiye'nin önemini belirten bir mektubu üzerine Meclis Ba?kan? Hastert taraf?ndan gündemden ç?kart?lm??t?r. Ba?kan Bush'un, halefi Clinton gibi davran?p davranmayaca??, davrand??? taktirde bunun ne gibi bir bedeli olaca?? bilinmemektedir.  ?uras? muhakkak ki Cumhuriyetçi Parti halen Temsilciler Meclisi’nde ço?unlu?a sahip oldu?undan Ba?kan’?n taleplerinin kabul edilmemesi pek olas? de?ildir.

 Söz konusu tasar?lar?n Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin Türkiye yönünden olumsuz sonuçlar? olacakt?r. ABD gibi dünyan?n tek süper gücünün Ermeni iddialar?n? kabulü di?er baz? ülkelerin de benzer kararlar almas?n? kolayla?t?racakt?r.   AB ülkelerinden Fransa, ?talya, Almanya, Belçika, Hollanda, Slovakya, Polonya, Yunanistan ve Güney K?br?s "soyk?r?m" iddias?n? kabul etmi?lerdir. Di?er baz?  AB üyelerinin onlara  kat?lmas? sonucunda   Türkiye'nin AB üyesi olmas? sözde  Ermeni soyk?r?m?n? tan?mas?na  ba?lanabilecektir. 

 Temsilciler Meclisi’nin bu tasar?lar? kabulü ABD yönünden de baz? olumsuz  sonuçlar do?uracakt?r. ABD'nin Irak'? i?gali ve halen bu ülkede yürüttü?ü politika Türkiye'de baz?   çevrelerde  Amerikan aleyhtarl??? do?urmu?tur. Türkiye kamu oyunun çok hassas oldu?u bir konuda Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Osmanl?lar? (yani atalar?m?z?) suçlayan  kararlar almas? Amerikan aleyhtarl???n? daha da artt?racak, en az?ndan Türklerin büyük ço?unlu?unda ABD'ye kar?? derin bir güvensizlik duygusu yaratacakt?r. Kamu oyunun bu tutumunun hükümeti de etkilemesi,  iki ülke aras?nda mevcut kar??l?kl? anlay?? ve i?birli?inin zay?flamaya ba?lamas? ve ileride, özellikle Ortado?u sorunlar?nda, yeni anla?mazl?klar ç?kmas? olas?d?r.  K?saca, söz konusu tasar?lar?n kabulü, hem Türkiye hem de ABD için ciddi olumsuzluklar  yaratacakt?r.

 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.