Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AHMED?NECAT?IN ERMEN?STAN Z?YARET?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
25 2007 - ERAREN

!âJÐellspacing="0" ceŽÿÁ "AHMED?NECAT?IN ERMEN?STAN Z?YARET?»

Be? kom?usundan ikisiyle (Türkiye ve Azerbaycan) s?n?rlar? kapal? olan, Gürcistan’la da baz? sorunlar ya?ayan Ermenistan için ?ran gerek ula??m gerek do?al gaz ve petrol al?m? gibi nedenlerle çok önemli bir ülkedir. ?ran’da Azerbaycan’? dengelemek ve ticari nedenlerle Ermenistan ile olan ili?kilerine önem vermektedir.

Berle Ermenistan ile olan ili?kilerine önem vermektedir.

22-23 Ekim 2007’de ?ran ile Ermenistan aras?nda ikili ili?kilerin geli?tirilmesi amac?yla ?ran Cumhurba?kan? Mahmut Ahmedinecat Ermenistan’a iki günlük resmi bir ziyarette bulunmu?tur. ?ki ülke aras?nda enerji, ula??m, ekonomi, siyasi ve bölge güvenli?i gibi alanlarda baz? anla?malar?n yap?lmas? ziyaretin temel konular?n? olu?turmu?tur. Bu ba?lamda ziyaretin birinci gününde ?ran ile Ermenistan aras?nda yeni bir demiryolu hatt?n?n in?a edilmesi, iki ülke aras?nda yeni uçak seferlerinin konulmas?, finans ve bankac?l?k alanlar?nda ortak yat?r?m projelerinin geli?tirilmesi, Aras nehri üzerine iki hidroelektrik santralin kurulmas? ve kültürel alanlarda i?birli?inin geli?tirilmesi konular?nda ikili anla?malar imzalanm??t?r. Erivan Devlet Üniversitesi’nde de bir konu?ma yapan Ahmedinecat’a burada iki ülke ili?kilerinin geli?tirilmesi için harcad??? çabalar?ndan dolay? fahri doktora unvan? verilmi?tir.

Ahmedinecat, üniversitedeki konu?mas? s?ras?nda bir ö?rencinin 1915 olaylar?na ili?kin Ermeni iddialar? konusunda ne dü?ündü?ü sorusu üzerine "Dünyan?n neresinde, kim taraf?ndan yap?l?rsa yap?ls?n, bütün zulümleri k?n?yoruz" cevab?n? vermi?tir. ?ran yönetiminin 1915 olaylar?na bak?? aç?s?n?n iki yönlü oldu?unu da aç?klayan lider, "Birincisi, her ülke tarihini hat?rlamal?, ama yüzünü gelece?e çevirmeli. Bu geçmi?in tekrarlanmas?n? önler. ?kincisi de ?ran her zaman Ermenistan'?n yan?nda yer alm??t?r." ifadelerini kullanm??t?r.
 
Ziyaretinin ikinci günü sözde soyk?r?m an?t?n? ziyaret ederek buraya çelenk koymas? beklenen Ahmedinecat’?n “?ran’daki iç politik geli?meler” nedeniyle beklenmedik bir ?ekilde gezisini yar?da kesmesi ve ülkesine geri dönmesi Erivan yönetimi taraf?ndan ?a?k?nl?kla kar??lanm??t?r. 
Bilindi?i gibi Ermenistan’da ülkeye resmi ziyaretler yapan yabanc? devlet adamlar?n?n sözde soyk?r?m an?t?na gitmeleri ve çelenk koymalar? beklenmektedir. Bu ba?lamda Ahmedinecat’?n bu törene kat?lmadan ?ran’a geri dönmesi Ermenistan’da baz? ele?tirilere neden olmu? ve  Ermeni bas?n?n ?ran’?n Türkiye’yi Ermenistan’dan daha fazla önemsedi?inden dolay? böyle bir tutum sergiledi?i yorumlar? yap?lm??t?r.  Öte yandan ?ran bas?n?nda ise Ahmedinecat’?n ziyaret program?nda sözde Ermeni soyk?r?m? an?t? ziyaretinin bulunmad??? aç?klanarak bu yöndeki haberler yalanlanm??t?r.  Bu durumda ?ran’l? yetkilerin isteksizlik göstermesine ra?men Ermenilerin, bir olup bitti ?eklinde programa an?t?n ziyaretini koyduklar? sonucuna varmak olas?d?r. Di?er baz? yorumlarda ise Ahmedinecat’?n ?ran’a dönme gerekçesini Ali Laricani’nin istifas? sonras?nda ülkede ortaya ç?kan siyasi gerilim oldu?u belirtilmektedir. Ahmedinecat’?n ?ran’a dönü? nedeni ne olursa olsun bu ziyaret s?ras?nda Türkiye’yi rencide edecek söz ve hareketlerden kaç?nd???, böylelikle Türkiye-?ran ili?kilerine, özellikle do?algaz ve elektrik i?birli?ine zarar verilmemesine çal??t??? görülmektedir. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »