Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

HAVA DE????YOR

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
26 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!âJĞ="justify">Baz? haberlere göre Ermeni soyk?r?m iddialar?n?n kabulünü öngören ABD Temsilciler Meclisindeki 106 say?l? karar?n bu y?l oylanmas?ndan vazgeçilmi?tir. Buna göre, Kongre tatile girece?inden, tasar?n?n en erken Ocak ay?nda oya sunulmas? olas?d?r.  Bunun gerçekle?mesi ise bugünkü durumda köklü bir de?i?iklik olmas?na ba?l?d?r.

é">Bilindi?i üzere söz konusu tasar?ya 227 Temsilciler Meclisi üyesi ortak sunucu olmu?tu. Mecliste 435 sandalye bulundu?undan, oylamaya sunuldu?u taktirde tasar?n?n kabul edilece?ine kesin nazar?yla bak?l?yor, seçmenleri aras?nda çok say?da Ermeni bulunan Meclis Ba?kan? Nancy Pelosi’nin de tasar?y? ilk f?rsatta oya sunaca??na inan?l?yordu. Ayr?ca tasar?n?n 10 Ekim’de Meclis D??i?leri Komitesi’nden 21’e kar?? 27 oyla geçmesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilece?inin bir kan?t? gibi görülüyordu.

Ancak D??i?leri Komitesi karar?ndan sonra Ba?kan Bush, D??i?leri Bakan? Rice ve Savunma Bakan? Gates’in Temsilciler Meclisi’nin bu tasar?y? kabul etmesinin Irak’taki Amerikan askerlerinin ikmalini aksatabilece?i ve hatta onlar?n güvenli?i için tehlike olu?turabilece?i yolunda yapt?klar? çe?itli uyar?lar Amerikan medyas?n?n büyük bir bölümü taraf?ndan benimsenmesi üzerine Temsilciler Meclisi’nin baz? üyeleri tasar?ya verdikleri deste?i geri çektiklerini aç?klad?lar. Böylelikle Tasar?n?n kabulü için gerekli ço?unlu?un sa?lanmas? tehlikeye girince oylamadan ?imdililik vazgeçildi?i anla??lmaktad?r. Ancak Meclis Ba?kan? Pelosi, tasar?y? uygun gördü?ü herhangi bir tarihte oylamaya sunmak imkân?n? elde tutmak için,  tasar?n?n geri çekildi?i veya oylaman?n ertelendi?i yolunda bir aç?klama yapmam??t?r.

Böylelikle Ermeni soyk?r?m iddialar? hakk?ndaki tasar? Irak’taki Amerikan askerlerinin güvenli?ine ba?lanm??t?r. Bu güvenli?in sa?lanmas? için Türkiye’ye ihtiyaç duyuldu?u sürece tasar?n?n da oya sunulmayaca?? anla??lmaktad?r. Bu tablo Türkiye’nin lehine de olsa tercih etti?i bir sonuç de?ildir. Çünkü Türkiye söz konusu tasar?n?n Amerikan askerlerinin güvenli?ini tehlikeye atabilece?i gibi bir gerekçeyle de?il, tarihi gerçekleri yans?tmad??? için oylanmamas? veya reddedilmesini istemektedir.

Tasar?n?n hemen oya sunulmamas?, kabulü için büyük gayret sarf etmi? olan ABD’deki baz? Ermeni örgütleri için dü? k?r?kl??? yaratm??t?r. Di?er bir dü? k?r?kl??? da 24 Ekim’de Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye hakk?ndaki raporunun kabulü s?ras?nda ya?anm??t?r. Ermenilerin tüm gayretlerine ve Ba?kan Koçaryan ve D??i?leri Bakan? Oskanyan’?n bir süre önce Brüksel’de yürüttükleri temaslara ra?men Avrupa Parlamentosu, Oomen-Ruijten’in haz?rlad??? raporda Ermenilerin istedi?i de?i?iklikleri yapmam??t?r. Bu çerçevede Ermeni ”soyk?r?m?n” tan?nmas?n? isteyen bir de?i?iklik önergesini 260’a kar?? 309 oyla, bu konuda ilk karar olan 1987 y?l? karar?na at?f yap?lmas?n? ise 176’ya kar?? 408 oyla reddetmi?tir. Böylelikle Türkiye’nin soyk?r?m iddialar?n? tan?mas?n?n Avrupa Birli?ine kabul edilmesinin önko?ulu haline getirilmesi yöünündeki Ermeni stratejisi ba?ar?s?z olmu?tur. Ancak Avrupa Parlamentosu daha önce baz? kararlar?nda söz konusu önko?ulu kabul etmi? oldu?undan,  gelecek y?llarda, e?er Türkiye tasvip edilmeyen politikalar izleyecek olur ise, Avrupa Parlamentosu’nun soyk?r?m iddialar?n? kabul eden yeni kararlar almas? mümkündür. 

Temsilciler Meclisi’ndeki tasar?n?n bu safhada önlenmi? bulunmas? ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunda Ermeni taleplerine yer verilmemi? olmas?, Ermeni sorunu konusunda genel olarak ba?ar?s?zl?klar ya?ayan Türkiye için havan?n de?i?mekte oldu?unu göstermektedir. Türkiye’nin Ermeni sorunu hakk?ndaki  görü?lerinin daha iyi anla??lmas? için bu f?rsat? kullanmakta yarar vard?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.