Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

DOÇ. DR. B?RSEN KARACA ?LE 'SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI PROJES?'NE DA?R

Birsen KARACA, Prof.Dr.
29 2007 - Edebiyat Ota??

="MsoNormal" stylŽÿÒ DDOÇ. DR. B?RSEN KARACA ?LE 'SÖZDE ERMEN? SOYKIRIMI PROJES?'NE DA?Rw

Mehmet ÇEV?K: Bildi?iniz gibi, Türkiye uzunca bir süredir Sözde Ermeni Soyk?r?m? çerçevesinde dayanaks?z, as?ls?z iddialarla uluslar aras? arenada suçlan?yor ve art niyetli amaçlarla ciddi bir karalama kampanyas?na maruz b?rak?l?yor.

3ye’ de konuya dair bilinçlenme ve tepki göstermelerle birlikte, bu süreç son dönemlerde yo?unluk kazand? ve sürekli gündemde kalmaya ba?lad?. Bugün art?k hemen herkesin ilgi gösterdi?i Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi’nin geli?im sürecini, ba?lang?c?ndan günümüze ana hatlar?yla, özet olarak de?erlendirebilir misiniz?

 

Birsen KARACA: “Ermeni Sorunu”nun tarihçesi, Ermenilerin H?ristiyanl??? kabul etti?i y?llara kadar uzan?r. 5. yüzy?lda kabul ettikleri bu yeni din Ermenilerden geçmi?i tamamen unutup yepyeni bir kimli?e bürünmelerini, yeni bir toplumsal ve bireysel bellek edinmelerini talep ediyordu. Normalde tarihte varl?k göstermi? tüm toplumlar?n bu türden olgularla kar??la?mas?, bunun sonucunda da sanc?lar ya?amas? kaç?n?lmazd?r. Burada farkl? ve dikkat çekici olan ?ey Ermenilerin bu türden de?i?iklikleri ya?arlarken ortaya ç?kan sorunlar?n? uluslar aras? arenada pazarlamay? arzulamalar? ve bunu ba?ar?yla gerçekle?tirmeleridir.

 

“Ermeni Sorunu”nun bugüne kadar geçirdi?i evrimle?me sürecinde hiç de?i?meyen belirgin bir olgu vard?r. Bu olgu, Ermenilerin vatanda?? olduklar? devletlere kar?? ta??malar? gereken do?al yükümlülüklerini bir sorun haline dönü?türmeleri, devam?nda da bu sorunu pazarl?k konusu yaparak Anadolu topraklar?nda ya?ama olana?? bulan her devletle çözmeye çal??m?? olmalar?d?r. Toplumun belle?inde mevcut bulunan bu deneyim ve bilgi birikimi bugün de “Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi” çerçevesinde yürütülen faaliyetleri beslemektedir.

 

3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antla?mas?’yla, Osmanl? ?mparatorlu?u için “Ermeni Sorunu” ilk kez uluslar aras? bir boyut kazan?yor. Bu geli?me “Ermeni Sorunu”nun tarihî sürecinde gözlemlenen çok önemli bir dönüm noktas?d?r. Zira bu, Berlin Konferans? (13 Haziran-13 Temmuz 1878) sonunda imzalanan antla?man?n 61. maddesi için ç?kart?lm?? vize niteli?i ta??maktad?r. Söz konusu madde ile Rusya’n?n yan? s?ra ?ngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan ve ?talya “Ermeni Sorunu”na kar?? duyduklar? ilgiye resmi bir statü kazand?rm??lard?r.

 

Ermeni Tasar?lar?n? parlamentolar?nda görü?en ve s?n?rlar? içerisinde Sözde Soyk?r?m an?tlar?n?n dikilmesine izin veren ülkeleri ara?t?r?rsan?z yarat?lan sorunun nerelerde pazarland???n? da rahatl?kla takip edebilirsiniz.

 

Mehmet ÇEV?K: Birçok devlet, Sözde Ermeni Soyk?r?m?’n? parlamentosunda kabul etti ve baz?lar?, bu durumun aksini iddia etmeyi yasaklay?p suç sayd?. Söz konusu ülkelerin böyle davranmalar?n? nas?l aç?klayabiliriz?

 

Birsen KARACA: Bunu bir tek nedene ba?lamak yanl?? olur. Bunun nedenini, söz konusu ülkelerde ya?ayan Ermenilere duyulan “derin” sevgiyle aç?klamak da olanaks?zd?r. Neden mi? Farkl? ülkelerde ya?arken bir ?ekilde ünlü olmu? Ermenilerin biyografilerini yüzeysel de olsa ara?t?r?rsan?z ima etti?im ?eyi fark edersiniz. Bu ünlü Ermenilerin hemen hepsi kendilerini ya?ad?klar? toplumlara kabul ettirmek için bir dönem ya da ya?am boyu Ermenice adlar?n? unutulmaya terk etmi?lerdir. Hatta Patric Deveciyan örne?inde oldu?u gibi vatanda?? oldu?u devletin etnik yap?s? kar??s?nda kendi etnik kökenini aç?kça reddedenler bile vard?r. Bu inkar, Ermenilerin ya?amakta olduklar? ülkelerin insanlar?ndan ve devlet mekanizmas?ndan ald?klar? tepkiyle yak?ndan ilgilidir. Bence parlamentolarda al?nan kararlarla ilgili olarak ara?t?r?lmas? gereken, söz konusu ülkelerin Türkiye ile olan ili?kilerindeki beklentileri, ç?karlar? ve talepleridir.

 

Mehmet ÇEV?K: “Diaspora Ermenileri” ya da “Ermeni Diasporas?” diye an?lan bir kavram, son zamanlarda çokça duyulur oldu. Bizi, bu konuyla ilgili biraz bilgilendirir misiniz?

 

Birsen KARACA: Bu, benim için zamanlama aç?s?ndan çok isabetli bir soru oldu. “Diaspora” sözcü?ü sözlüklerde ve ansiklopedilerde genellikle iki madde halinde verilir. Örne?in “Sovyet Ansiklopedisi”nde Birinci Madde için “Bir bitkinin do?al yollarla kopan ve ço?almas?n? sa?layan bölümü.” tan?mlamas? yap?l?r. Ayn? ansiklopedide ?kinci Madde için de bir tan?m vard?r. Bu tan?ma göre, “Diaspora sözcü?ü ba?lang?çta (M.Ö. 586 y?l?nda Babil halk?yla birlikte) Filistin d???na da??lm?? olan Yahudiler için kullan?l?yor. Zaman içerisinde bu terim, gitti?i yeni bölgelerde milli ve kültürel özellikleriyle az?nl?k pozisyonunda ya?ayan di?er dini ve etnik gruplar için de kullan?lmaya ba?lam??t?r.” Türkiye’de Ermeniler için kullan?lan diaspora sözcü?ü de bu anlam? içermektedir.

 

?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Yahudilerin soyk?r?ma u?ram?? bir halk oldu?unu da anlatmas? arzusuyla diaspora sözcü?üne yeni bir anlam daha yüklenmi?tir. Örne?in, Rusça “Yabanc? Terimler Sözlü?ü”nde ve ?ngilizce “Cambridge”de yukar?daki tan?mlar verildikten sonra “Diaspora belirli sosyal ve tarihî faktörlerin etkisiyle zorla sürülme, soyk?r?m tehdidi sonucunda olu?mu?tur.” denilir. Son dönemlerde Türkiye’de baz? çevreler “diaspora”y? Ermeniler için kullan?rlarken sözcü?e bu anlam? da yüklemeye çal???yorlar. Bu aç?dan Türk kamuoyunun, sözcü?ü belle?ine yerle?tirirken ve kullan?rken dikkatli olmas?nda yarar vard?r.

 

      Mehmet ÇEV?K: Hocam, biraz da son kitab?n?zdan bahsedelim istiyorum: Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi-Toplumsal Bellek ve Sinema.  Konuyla ilgili, piyasada çok say?da kitap var ve bunlar?n her biri ayr? ayr? öneme sahip. Ancak bu çal??malar?n büyük ço?unlu?u, “Ermeniler ?unu yapm??/yapmam??, bizse ?unu yapm???z/yapmam???z.” biçiminde bir kurguya sahip. Toplumsal Bellek ve Sinema alt ba?l???n? ta??yan çal??man?z, konuya oldukça farkl? bir aç?dan bak?yor ve ufuk aç?c? bir nitelik ta??yor. Bu kitab?n?zda genel olarak neler var? Bu kitap çerçevesinde yapt???n?z çal??malar? biraz anlat?r m?s?n?z?

 

      Birsen KARACA: Öncelikle belirteyim, bu çal??maya “Ermeni Sorunu”na odaklanarak ba?lamad?m. Çal??malar?ma kitle ileti?im araçlar?n?n toplumsal bellek olu?umunda nas?l bir rol oynad???n? ara?t?rmak için ba?lad?m. Gerçek ?u ki, ba?lang?çta amac?m örneklerimi Rus edebiyat?ndan seçmekti. Mesle?im gere?i öncelikli olarak Ermeni dili ve edebiyat?n? ö?retmekle yükümlüyüm. Dolay?s?yla zaman?m?n büyük bir bölümünü Ermenice metinleri incelemekle geçirmek zorunday?m. Bu çal??malar? yaparken bir süre sonra Ermenice metinlerde mevcut olan ve ara?t?rd???m konuya örnek olabilecek ilginç verilerin nicel çoklu?u dikkatimi çekti. Böylece “Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi” ilgi alan?ma girmi? oldu. Kitab? yazarken bu proje kapsam?nda yürütülen faaliyetler aras?ndan seçerek sundu?um verilerin, yaln?zca toplumsal bellekle ilgili anlat?lanlar? aç?klamama yard?m eden örnekler olarak alg?lanmas?n? hedeflemi?tim. Sorunuzdan bunu ba?arm?? oldu?umu görüyorum. Özellikle sinema ürünlerine odaklanmam ise Atom Egoyan’?n “A?r? Da??” adl? filmini konu alan tart??malar neden oldu.

 

      Mehmet Çevik: “Toplumsal bellek” ile kastedilen tam olarak nedir? “Bireysel bellek” ve “toplumsal bellek” aras?nda nas?l bir ili?ki vard?r?

 

      Birsen KARACA: Öncelikle ?u gerçe?in alt?n? çizelim: Toplumsal ya?am?n olmad??? yerde bireysel bellekler de yoktur. Bu arada en mahrem an?lar?m?z? bile toplumun bize dikte etti?i biçimde korudu?umuzu da unutmayal?m. Belle?i koruma yöntemlerini ve belle?e depolayaca??m?z bilgileri ay?klamay? da bize toplum ö?retir. Örnekleyelim: Bir ev kiralarken kom?ular? olmaya aday oldu?umuz ki?ilere kendimizi neden hep olumlu yönlerimizle tan?t?r?z? Bunu kendi olumsuz yönlerimizden haberdar olmad???m?z için mi yapar?z, yoksa toplumun bizi olumlu ki?ili?imizle görme iste?ini mi kar??lar?z? Bu konuda i?aret edilmesi gereken bir ba?ka bilgi de bireysel belleklerin mekan?n?n beyin oldu?udur. Toplumlar?n belle?i için böyle biyolojik bir mekan aramak sonuç vermeyecektir. Çünkü toplum belle?i söz konusu toplumun geli?mi?lik düzeyine ba?l? olarak geleneklerde, törenlerde, dinî ayinlerde, al??kanl?klarda, ya?am biçiminde, devlet modellerinde, ar?ivlerde, müzelerde vd. saklan?r. Örne?in; dinî ayinler, inanç farkl?l?klar?na uygun olarak bir Afrikal?dan dans ederek, bir Budist’ten diz çökerek, bir H?ristiyan’dan kilisede oturarak, bir Müslüman’dan namaz k?larak dua etmenin kurallar?n? talep edecektir.

 

Bireylerin toplumsal belleklerde var olan, özellikle de dinî içerikli ve geleneksel nitelikteki bilgi ve deneyimlere kar?? hareket etmeleri ciddi bir dirençle kar??la?may?, hatta toplum d???na itilmeyi göze almalar? anlam?na gelebilir. Güncel ya?amdan ve tarihten bununla ilgili pek çok örnek bulabiliriz. Ama örnek bulma i?ini size b?rakaca??m. Çünkü, bireysel bellek ile toplumsal bellek aras?ndaki ili?kiyi aç?klamak için gerekli verileri sundu?umu dü?ünüyorum. Bak?n, sizden bunu yapman?z? isterken belle?in devaml?l???n? sa?lamak için an?msama edimini devreye nas?l soktum. Toplumlarda bu konudaki en i?levsel rolü anneler, ö?retmenler, din adamlar?, yarat?c? entelektüeller (ressamlar, yazarlar, kompozitörler vs) yüklenmi?lerdir. Listeyi büyütmek için bu say?y? art?racak ba?ka bellek aktar?c?lar?n? da s?ralamak mümkündür elbette.

 

 

Mehmet ÇEV?K: Kitab?n?z?n 9. say­fas?nda, “Bireysel ve toplumsal bellek­leri yeniden kurmak için alg?lama me­kanizmalar?na müdahale s?ras?nda kul­lan?lan yöntemler ve araçlar”dan bah­sediyorsunuz. Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi çerçevesinde kullan?lan bu yöntem ve araçlar nelerdir?

 

Birsen KARACA: Bunun için neler kullanm?yorlar ki! An?tlar?ndan tutun da nar meyvesi yemek için duyulan özlemle dile getirilmi? efsaneye kadar akl?n?za gelebilecek her ?ey Sözde Soyk?r?m’la ili?kilendiriliyor. Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi’ne uygun olarak üretilmi? olan bu bilgileri kamuoyuna sunmak için kulland?klar? araçlar da çok farkl?: filmler, ders kitaplar?, yontular, haritalar, edebiyat metinleri...

 

Mehmet ÇEV?K: Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi’nin “Dört T” plan? üzerine kuruldu?unu ifade ediyorsunuz (s. 13). Bu “Dört T” kavram?n? biraz açar m?s?n?z?

 

Birsen KARACA: “Dört T Plan?” Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi’nin hedeflenen amaca ula?mak için planlanan a?amalar?n? özetlemektedir. Bunlardan ilk a?ama Sözde Ermeni Soyk?r?m?’n?n dünya kamuoyuna “Tan?t?lmas?”d?r. Bu a?ama ba?ar?yla tamamlanm??t?r. ?kincisi a?amada hedeflenen soyk?r?m suçunun Türkiye taraf?ndan “Tan?nmas?”d?r. Bu a?amadan sonra da Türkiye’den “Tazminat” ve “Toprak” istenmesi planlanmaktad?r. Sorunuzla ilgili daha detayl? bilgi alman?z için Türk Silahl? Kuvvetleri’nin internet adresini (http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/ermenisorunu.htm) ziyaret etmenizi tavsiye edece?im. Ancak, “Dört T Plan?”n?n “Tan?tma” a?amas?yla kazan?lan ba?ar?dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bence bu ay?pl?, hatta yüz k?zart?c? bir ba?ar?d?r. Çünkü, Ermeni Sorunu’nu dünya kamuoyuna tan?tmak için kullan?lan en önemli araç terör olmu?tur. Sadece ASALA terör örgütü 27.01.1973 tarihinden 17.12.2004 tarihine kadar geçen süreç içerisinde tam 39 (otuz dokuz) masum insan? s?rf Türk olduklar? için öldürdü. Bu terör eylemlerinin Avrupa ülkelerinin parlamentolar?ndan ald??? tepkiyi, bu parlamentolardan geçen “Ermeni Tasar?lar?” ile birlikte de?erlendirelim. Zaten ba?ka türlü de?erlendirmek de söz konusu olamaz. Bence bu, terörün parlamento düzeyinde onanmas? anlam?na geliyor. Bu ülkelerdeki ayd?nlar?n al?nan parlamento kararlar? kar??s?ndaki suskunlu?u ise sorunun dikkate de?er bir ba?ka boyutunu gösteriyor. K?saca, Avrupa halklar?n?n toplumsal belle?i de ara?t?rmac?lara ilginç veriler sunuyor.

 

Mehmet ÇEV?K: Kitab?n?zda Ermeni yap?m? üç filmin, bilinçalt?n? etkilemeye yönelik çabalar?n? ortaya koyan ayr?nt?l? analizleri yap?lm??: Atom Egoyan’?n, A?r? Da?? (Ararat); Henri Verneuil’nin, Anne (Myrig) ve Sarky Mouradian’?n, Sason’un O?ullar? (Sons of Sassoun) adl? filmleri. Bu üç filmin ortak noktas? ya da noktalar? nelerdir?

 

Birsen KARACA: Üç film de Sözde Ermeni Soyk?r?m?’n? dünya kamuoyuna tan?tmak amac?yla yap?lm??t?r, ayr?ca üç Ermeni yönetmen de bu filimler arac?l???yla Ermeni sorununu dünya kamuoyuna tan?tmak için yürütülen Ermeni terörünü aç?kça onamakta ve terörü efsanele?tirmektedir.

 

Mehmet ÇEV?K: “A?r? Da??”nda filmin dili olarak, “?ngilizce fon üzerinde Ermenice, Frans?zca, Almanca ve Türkçe”nin kullan?ld???n? dile getiriyorsunuz (s. 78). Burada gözetilen amaç nedir?

 

Birsen KARACA: Bu, Ermeni yönetmenlerin filmlerinde gözlemlenen genel bir karakterdir. Birden fazla dil öncelikle entelektüel Ermeni imgesi yarat?rken yönetmene çok yard?mc? oluyor. Bu sayede Ermeni karakterin kültürel düzeyi seyirci taraf?ndan kesinlikle tart???lm?yor. Oysa kültürel düzeyi vasat?n alt?nda olan bir Ermeni’nin bile güncel ya?am?n? sürdürmek için Ermeniceden önce ba?ka bir dili bilme zorunlulu?u vard?r. ?stisnai bir durum yoksa dünyan?n her yerindeki seyircinin belle?inde korunan bilgiler aras?nda kendisinin ikinci bir dil ö?renmek için harcad??? zaman ve maddi kaynaklar vard?r. Onun için ikinci dil ya?am?ndaki lükstür, kültürel düzeyini yükseltmek için gösterdi?i çabad?r. Ermeni yönetmen, seyircinin bu bilgi ve deneyimini kullan?yor. Bu sayede seyircinin belle?indeki olumlu insan imgesini olumlu Ermeni imgesiyle zahmetsizce de?i?tiriyor. ?kincisi, seyirci anlamad??? dilde söylenenleri kendi dilinde söylenenler yard?m?yla tamamlamaya çal???yor ve yarat?lan olumlu veya olumsuz imgeyi kafas?nda canland?rabilmek için kendi imgelem gücünü kullan?yor. Yani filmde yarat?lan imgelere bizzat kendisi katk?da bulunuyor. Bu yolla potansiyel bellek aktar?c?s? olan seyircilerin yönetmen taraf?ndan yarat?lan imgeleri içselle?tirmeleri de kolayla??yor.

 

Mehmet ÇEV?K: “Anne”de dikkat çekici bir sahne var: Tehcir Karar?’yla göçe tâbi tutulan bir Ermeni olan Abgar’?n aya??na, Van Valisi Cevdet Bey’in emriyle, nal çak?lmas?. Bu sahnenin amaçlar?n? ve etkilerini de?erlendirir misiniz?

 

Birsen KARACA: Elimde bulunan ?u anki bilgilere göre, o efsaneyi sinema dünyas?nda ilk kullanan Verneuil olmu?tur. Daha sonra Atom Egoyan “A?r? Da??”nda efsanenin hikâye edili? biçimini ve Cevdet Bey d???ndaki ki?ilerini de?i?tirir. Bu, bir yandan Sözde Soyk?r?m için nas?l bilgi üretildi?ini, di?er yandan ise bilgilerin Ermeniler taraf?ndan nas?l tahrif edildi?ini gösteren tipik örneklerden yaln?zca birisidir.

 

Mehmet ÇEV?K: “Sason’un O?ullar?”nda, Ermeni bir e?k?ya olan Varuj ve onun adamlar? Osmanl? askerlerini öldürüyor. Bu, toplumsal belleklere kaz?nmak istenen “mazlum ve ma?dur Ermeni” imgesine, dolay?s?yla da sözde projelerine ters bir durum de?il midir? Bu sahneler, konuyla ilgili bizim “mukatele” tezimizi desteklemez mi?

 

Birsen KARACA: Bu filmi incelememin nedeni de sözünü etti?iniz çeli?kiye dikkat çekmekti.

 

Mehmet ÇEV?K: Bu filmlerde, belgelerle sabit çe?itli tarihî gerçeklerin yanl?? aktar?m? söz konusu. Ancak birileri ç?k?p, “Bunlar sanat ürünleridir; tarihi ya da gerçekleri anlatmak zorunda de?ildir.” gibi bir iddia ortaya atsa, ne diyebiliriz?

 

Birsen KARACA: Dü?manl?k duygusu a??lamak sanat?n do?as?na ayk?r?d?r. Sanat tarihi boyunca hiçbir yazar?n, senaristin, yönetmenin, ressam?n, mimar?n vd. sanatlar?n? toplumlar? ve insanlar? birbirinden koparmak için dü?manl?k tohumlar? ta??yan duygular?n?, dü?üncelerini ve hayallerini bu kadar pervas?zca sergiledi?ine tan?kl?k etmedik. Sözde Soyk?r?m’? tan?tmak amac?yla çekilmi? filmlerin hiçbirisinde Türk ve Ermeni dostlu?u ad?na kurulmu? tek bir imge bulamazs?n?z. Bu konuda kamuoyu önünde hesap vermesi gerekenler bu filmlerin senaristleri, yönetmenleri ve bu filmlere ödül veren jürilerdir.

 

Mehmet ÇEV?K: Hocam, bir de Prof. Dr. Aysel Ek?i’nin editörlü?ünü yapt??? Belgeler ve Tan?klarla Türk-Ermeni ?li?kilerinde Tarihi Gerçekler (2. b., Alfa Yay?nlar?, ?stanbul 2007) adl? kitapta yer alan bir makaleniz var: “Kitle ?leti?im Araçlar?nda Ermeni Sorunu” (s.195-213). Bu yaz?n?z?n sonunda yer alan önemli saptamalar?n?z? bir de okurlar?m?z için dile getirir misiniz?

 

Birsen KARACA: Sözünü etti?iniz, 7-8 maddeden olu?an uzunca bir liste. O tespitleri yaparken spesifik örnekler vermi?tim, ama yapt???m tespitler genel olarak Sözde Ermeni Soyk?r?m? Projesi çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetler için geçerlidir. ?u anda hepsini an?msamam olanaks?z; ama isterseniz yaz?dan birlikte okuyal?m:

 

  1. Ermeni kaynaklar?ndan elde edilen veriler Ermeni tarihçi Meri Koçaryan’?n isabetli tespitiyle sübjektiftir. Bu gerçe?i dikkate alarak Türkiye’deki bilimsel çal??malar?n a??rl???n? bu yöne kayd?rmakta yarar vard?r.

 

  1. Bu alanda dünya kamuoyuna sunulan belgeler, a??rl?kl? olarak Türk kamuoyuna psikolojik bask? yapmak amac?yla haz?rlan?yor ve kullan?l?yor. Bu konuda Türk kamuoyunun bilinçlenmesi gerekiyor.

 

  1.  Bardakç?yan’?n röportaj?, Türkiye’de “Ermeni Soyk?r?m?” iddias?n?n sahiplerince yürütülen ?srarla propagandalarla var?lmak istenilen noktan?n Türkiye’nin istikrar?n? bozmak oldu?unu söylüyor. Bu amaç, yap?lan aktivitelerle Türkiye’den sa?duyudan yoksun reaksiyonlar almak yönünde bir beklenti oldu?unu gösteriyor.

 

  1. Letonya Milli Meclisi’nden al?nan sonuç ve deneyim Ermeni iddialar?n?n tart???ld??? parlamentolar? tan?man?n önemine i?aret ediyor.

     

  2. Diasporada ve Ermenistan’da faaliyet gösteren “Ermeni Soyk?r?m?” iddias?n?n propagandistleri ve eylemcileri Ermeni gazetelerine verdikleri demeçler ve röportajlarda 90 y?ld?r yapt?klar? çal??malar?n sonucunda dünya kamuoyunda kazand?klar? ba?ar?larla ilgili olarak, “Ermeni Soyk?r?m?” iddias?n?n Türkiye’deki propagandistleri ve eylemcileri kadar emin ve tek do?rultuda de?iller.

 

  1. Avrupa ve Amerika’daki Ermeni enstitülerinin amac? bilimsel çal??ma yapmak de?il, Ermeni halk?n? yeni bir maceraya sürüklemek için alternatif üretmektir. Bu konudaki en büyük deste?i de Ermeni entelektüellerinden al?yorlar. Geçmi?te üretilen alternatifler Ermeni halk?n?n bir ülkesinin ve devletinin olmad??? tezi üzerine kuruluyordu, oysa bugün bu gerekçe ortadan kalkm?? durumda. Bu gerçek dün oldu?u gibi, bugün de “Ermeni Soyk?r?m?” projesini dünya kamuoyuna sunanlar?n gerekçelerini Ermeni halk?na duyduklar? derin sevgi ve sayg?da de?il, ba?ka odaklarda aramay? gerektiriyor. Sorun öncelikle bu haliyle tart???lmal?d?r ve tart???ld??? platform da Ermenistan olmal?d?r.

 

  1. Gerçeklerin tüm yönleriyle aç??a ç?kmas? için, Ermeni  ar?ivlerinin aç?lmas? ?art. Bu konuda Tarih Kurumunun giri?imleri de oldu. Benim dikkat çekmek istedi?im, aç?laca??na olan inanc?m zay?f da olsa, aç?lan ar?ivlerden Ermeni rehberlerinin verdi?i belgeler de?il ara?t?rmay? yapan?n istedi?i belgeler ç?kmal?. Zira, özel ar?ivlerde ara?t?rma yapmalar? için görevlendirdi?im ö?rencilere ar?iv belgesini vermek yerine, zahmet etmesiler diye olsa gerek, belgenin çevirisinin yap?larak verildi?ini bizzat gördüm.

 

  1. “Ermeni Soyk?r?m?” iddialar?yla ilgili olarak bilimsel platformlarda yap?lan ara?t?rma ve tart??malar?n yönünü belirleyen dü?ünce merkezi Türkiye’de olmal?d?r. Bu yolla, Amerika ve Avrupa’da sözde Ermeni soyk?r?m?n? ispatlamak amac?yla kurulan enstitülerin önyarg?l? ve politikaya güdümlü çal??malar?na bilimsel nitelikte alternatifler sunulabilir.

 

Mehmet ÇEV?K: Burada Türk kamuoyunun bilinçlenmesi gerekti?ini vurguluyorsunuz. Bunun ilk yolu, san?r?m, konuyla ilgili yay?nlar? takip etmek. Siz, öncelikle hangi yay?nlar? okuyup incelememizi önerirsiniz?

 

Birsen KARACA: Bu konuda çok de?erli çal??malar var, korkar?m hepsini burada s?ralamak olanaks?z. Örne?in, Esat Uras’?n “Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi” adl? kitapla i?e ba?lanabilir, daha sonra da konusal bir s?n?fland?rma yaparak yazarlar seçilebilir. Bunun için çok k?sa bir yol göstereyim. Biraz sonra size verece?im sitelerde hemen hemem konuyla ilgilenen yazarlar?n hepsinin en az bir eserine ula?abilirsiniz:

 

http://www.eraren.org 

 

http://www.turkish-network.org 

 

http://www.soykirimgercegi.com

 

http://www.tetedeturc.com/home/

 

http://www.sarigelin.org/index1.html

 

http://www.turkishforum.org 

 

 

Mehmet ÇEV?K: Hocam, genelde çal??malar?n?z ve özelde bu söyle?iyle bizi, Türk kamuoyunu bilgilendirdi?iniz için size te?ekkürlerimi sunuyorum.

 

Birsen KARACA: Ben de te?ekkür ederim.

 

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »