Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? TASARISININ ÖNÜMÜZDEK? YIL GÜNDEME GELMES? ZOR

Semih İDİZ
01 2007 - Milliyet

!à‡`="justify">Gözler Kuzey Irak ile ilgili geli?melere odaklanm?? bulunuyor. Ancak, ortal??? bu kez iyice kar??t?ran, ABD Kongresi'ndeki 106 say?l? Ermeni soyk?r?m? tasar?s?yla ilgili son geli?meleri de ihmal etmemek gerekiyor. Bu tasar?n?n bu y?l Temsilciler Meclisi'nde oylanmas? olas?l??? geçen hafta ortadan kalkt?. Bu i?i güden dört temsilcinin, Meclis Ba?kan? Nancy Pelosi'ye bir mektup göndererek tasar?y? bu y?l genel kurulda oya sunmaktan vazgeçmesini istemeleri bunu garantiledi.
Bunu yapmalar?n?n nedeni ise, oylanmas? halinde tasar?n?n reddedilme olas?l???n?n belirmi? olmas?d?r. Bu da, tabii ki, Bush yönetiminin bask?lar?, Türkiye'nin kararl? tutumu ve Amerika'daki Türklerin yo?un giri?imleri sayesinde oldu.

Demokratlar yara ald?
Tasar?y? savunanlar metnin genel kurulda reddedilmesinin kendileri için en kötü sonuç olaca??n? biliyorlar. Bu a?amada tasar?n?n gelecek y?l kabul edilmesi için çal??acaklar?n? belirtiyorlar. Fakat o da kesin de?il.
Zira, Kaliforniyal? Cumhuriyetçi temsilci Devin Nunes'in bas?na söyledikleri do?ruysa, bu tasar?n?n gelecek y?l gündeme gelme olas?l??? da hemen hemen hiç yok. Nunes ve onun gibi dü?ünenler, Demokratlar?n gelecek y?l ayn? konuya girmekten çekineceklerine inan?yorlar.
Bu tasar?ya verdikleri deste?in Demokratlar ile Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi'ye istemedikleri bir siyas? maliyeti oldu?u kesin. Amerika'da Ermeni soyk?r?m? de?il, Demokratlar?n nas?l ülkenin içinde bulundu?u zor bir dönemde Türkiye ile olan hayati ili?kileri bozmay? göze ald?klar? tart???ld?.

Ermenistan'da hayal k?r?kl???
Ba?kan Bush'un Irak sava??n? kaybetmesini sa?lamak için bu tasar?y? böyle bir anda ortaya att?klar?na dair yorumlar da Demokratlar için y?prat?c? oldu.
Öte yandan, Türk-Amerikan ili?kilerini iyice geren bu olay?n en ilginç yönlerinden biri de Ermenistan'?n tutumuydu. Devlet ba?kan?, ba?bakan? ve d??i?leri bakan? ile devreye giren Erivan bu tasar?n?n geçmesi için çok çal??t?. Bu yüzden de gelinen noktadan memnun olmas? mümkün de?il.
Nitekim D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan duyulan hayalk?r?kl???n? birkaç gün önce aç??a vurdu. Reuters'a verdi?i demeçte Pelosi'nin tasar?y? bu y?l hâlâ oylataca??na dair umudunu ifade ederek, "Türk-Amerikan ili?kilerinin bu tasar?y? kald?ramayacak kadar k?r?lgan olmas?na ?a??rd?k" ifadesini kulland?.

Durum tersine döndü
Oskanyan'?n tutumu, Erivan'?n tüm planlar?n? tasar?n?n bu kez kesin olarak kabul edilece?i inanc? üzerine kurdu?unu ortaya koyuyor. Gelecek y?l yap?lacak cumhurba?kanl??? seçimine haz?rlanan Ermenistan'da hem hükümetin, hem de Cumhurba?kan? Koçaryan'?n bu yönden siyasi beklentiler besledikleri aç?k.
Ancak durum tersine döndü. Tasar?n?n kabul edilme ihtimali ?imdilik ortadan kalkt?. Bundan sonra ne olaca?? ise tart??mal?. Bu arada, tabii ki, Türkiye'yi bu yoldan istenen noktaya getirme hayalleri de tekrar suya dü?tü.
Daha önce de söylemi?tik. Ermenistan için izlenecek daha yap?c? bir yol olsa gerek.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »