Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN ANAYASASI VE TÜRK?YE?DEN TOPRAK TALEB?

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
05 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!à‡`="justify">Ermenistan Bilimler Akademisi Do?u ?ncelemeleri Enstitüsü Direktörü Ruben Safrasyan Ermenistan’da Türkiye uzman? olarak isim yapm?? bir ki?idir. Baz? Ermenistan delegasyonlar?na dahil edilmesi kendisinin yar? resmi bir konumu oldu?unu ve demeçleriyle de Ermenistan Hükümeti’nin görü?lerini yans?tt???n? dü?ündürmektedir.

Safrasyan geçenlerde bir Ermeni gazetesine (Largir, 31 Ekim) verdi?i bir demeçte Ermenistan Anayasas?’nda Türkiye’den toprak talep eden bir hüküm bulunmad???n? ve Ermenistan’?n ne Ba?kan Koçaryan zaman?nda ne de daha önce Türkiye’den toprak talep etmedi?ini ileri sürdü.

Ermenistan Hükümetlerinin Türkiye’den toprak talep etmedi?i do?rudur. Böyle bir talepte bulunmak günümüz Ermenistan’?n ç?karlar?na uygun de?ildir. Zira bu tür bir talep, Rusya Federasyonu dâhil, hiçbir ülke taraf?ndan desteklenmeyecek, Karaba? ve etraf?ndaki Azeri topraklar?n? i?gal etmi? olan Ermenistan’?n yay?lmac? bir politika izlemeye devam etti?inin kan?t?n? olu?turacakt?r.

Ermenistan Anayasas?’n?n Türkiye’den toprak talep eden bir hüküm içermedi?i ise yanl??t?r. 23 A?ustos 1990 tarihli Ermenistan Ba??ms?zl?k Bildirgesinin 11. maddesi Do?u Anadolu’yu Bat? Ermenistan olarak tan?mlad??? için, bu topraklar? Ermenistan’?n bir parças? olarak kabul etmektedir. Ermenistan Anayasas?nda ise bu bildirgedeki milli hedeflerin temel olarak ald???n? ifade etti?inden, Do?u Anadolu’nun Bat? Ermenistan olarak tan?mlanmas?n? benimsemi? bulunmakta bu da dolayl? bir ?ekilde de olsa,  toprak talebi anlam?na gelmektedir.

Ermenistan’?n Türkiye’nin baz? topraklar? üzerinde hak iddia etmesi Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?may? kabul etmemesinden de belli olmaktad?r. Türkiye 1991 y?l?nda Ermenistan devletini tan?d?ktan sonra, diplomatik ili?ki kurmak için iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlü?ünü tan?yan  bir belge imzalamalar?n? önermi?ti. Ermenistan’?n böyle bir belgeyi imzalamay? kabul etmemesi ?imdiye kadar iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki kurulamam?? olmas?n?n ana nedenidir.

Bu arada Ermenistan anayasas?n?n hükmüne ra?men Ermeni Hükümetlerinin Türkiye’den toprak talep etmemelerinin bir çeli?ki oldu?u dü?ünülebilir. Ermeni Anayasas? Do?u Anadolu üzerinde hak iddia etmekle beraber bu topraklar?n ne zaman Ermenistan’a kat?lmas? gerekti?ini belirtmemesi Ermenistan’?n ?u safhada Türkiye’den bir talepte bulunmas?n? gerekli k?lmamaktad?r. Ba?kan Koçaryan bir vesileyle, günümüz Ermenistan’?n böyle bir talepte bulunacak gücü olmad??? için bu tür taleplerin, ko?ullar? daha iyi olaca?? ümit edilen gelecek ku?aklara b?rak?lmas? gerekti?ini söylemi?tir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.