Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

YEN? B?R ENST?TÜ

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
02 2006 - ?KSAREN
Diğer Makaleler

!ថ="justify">Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü 2001 y?l? ba??ndan bu yana Ermeni Sorunu, Türkiye-Ermenistan ili?kileri ile Ermenistan-Azerbaycan ili?kileri ve çe?itli ülkelerdeki Ermeni diasporalar? hakk?nda yo?un çal??malar yürütmü?, ba?ta Ermeni Ara?t?rmalar? Türkiye Kongreleri olmak üzere bir çok toplant? düzenlemi? ve pek çok toplant?n?n düzenlenmesine yard?mc? olmu?tur.

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitü taraf?ndan 2004 y?l? Haziran ay?ndan bu yana haftan?n her i? günü yay?mlanan “Günlük Bülten”  toplam 2000 sayfay? geçmi? durumdad?r. 2001 May?s ay?ndan itibaren kesintisiz ç?kan ve halen 19. say?s? haz?rlanan üç ayl?k “Ermeni Ara?t?rmalar?” Dergisinin toplam yay?n? ise  3350  sayfad?r. ?lk say?s? 2002 sonunda yay?mlanan ve 9 say?s? ç?kmak üzere bulunan “Review of Armenian Studies”  ba?l???n? ta??yan ?ngilizce derginin toplam yay?n? 950 sayfaya ula?m??t?r. Bu arada gerek “Günlük Bülten” ve gerek iki derginin Türkiye’de bir benzeri olmad???n?, di?er bir deyimle sadece Ermeni sorunu ve ilgili konularda yay?m yapan ne bir günlük bülten ne de bir dergi bulundu?unu belirtelim.

Bu arada Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü’nün, tüm faaliyetlerinde demagoji ve ucuz hamasetten özellikle kaç?nd???n? ve tamamen bilimsel olmaya ve bu çerçevede okuyucular?na hitap etmeye özen gösterdi?ini de vurgulayal?m.

Ermeni Ara?t?rmalar? Enstitüsü’nün ba?l? bulundu?u Avrasya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi Yönetim Kurulu k?sa süre önce ald??? bir kararla Enstitünün faaliyetlerini geni?letmeye karar vermi?tir.

Osmanl? ?mparatorlu?u’nun da??lma sürecine girmesiyle birlikte kaybedilen topraklarda oturan Türk ve Müslüman halklar?n?n bir k?sm? katliam yoluyla ortadan kald?r?lm??, bir k?sm? tehcire (zorunlu göç) tabi tutulmu?, büyük ço?unlu?u ise hapis, i?kence, tecavüz,  ve di?er zulümlerle göçe zorlanm??t?r. Böylelikle milyonlarca ki?i ana yurdunu terk ederek günümüz Türkiyesi topraklar?na s???nm??t?r.  Özellikle sosyal ve ekonomik alanda arz etti?i büyük öneme ra?men bu katliam ve zorunlu göçler ne Türkiye’de ne de di?er ülkelerde yeterince incelenmi?tir. Aksine baz? olaylar sanki hiç olmam?? gibi davran?lm??t?r. Mesela Yunan isyanlar?n?n Osmanl?lar taraf?ndan bast?r?lmas? tüm Avrupa’da büyük mezalim olarak nitelendirilir ve Lort Byron ve Victor Hugo gibi tan?nm?? ?airler bu olaylar için a??t yakarken, kimsenin akl?na ayn? dönemde, 1921 y?l?nda,  Yunanistan’?n Tripoliçe ?ehrinde katledilen 20.000’i a?k?n Türk ve Müslümanlar gelmemi?tir. Daha sonralar? tüm Osmanl?-Rus sava?lar?nda, Balkan Sava?lar?nda ve Kurtulu? Sava??’nda Türk ve Müslüman ahali büyük katliam ve mezalime maruz kalm??t?r. Ne var ki bu hazin olaylar Yunanl?, Bulgar, S?rp, Ermeni ve Rus tarihçiler taraf?ndan mümkün oldu?u kadar saklanmaya ve kaynaklar ortadan kald?r?lmaya çal???l?rken, Türk tarihçilerin bir k?sm?n?n bunlara hiç veya çok az de?indikleri görülmü?tür.

1998 tarihli Uluslararas? Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü, katliam ve mezalimi insanl??a kar?? suç olarak gördü?ü de dikkate al?narak, yak?n tarihimizde Türk ve Müslümanlara yap?lan katliam ve mezalimin ve bu olaylar?n sosyoekonomik boyutlar?n?n art?k bilimsel bir incelemeye tabi tutulmas? gerekmektedir.

Soyk?r?m sadece Yahudi Holokostundan ibaret de?ildir. Tarihte birçok soyk?r?m vard?r. Günümüzde de Rwanda ve Bosna soyk?r?mlar? bu suçun halen de i?lendi?ini göstermektedir. Ülkemizde ise soyk?r?m hukuku ve soyk?r?m olaylar? az incelenmektedir. Oysa sadece Ermenilerin soyk?r?m ithamlar?n?n daha iyi anla??lmas? bu konuya daha fazla e?ilinmesini gerekli k?lmaktad?r.

Enstitümüz bundan sonra sadece Ermeni sorunu ve ba?l? sorun ve olaylar? de?il ayn? zamanda, insanl??a kar?? suçlar ile soyk?r?m hukuku ve olaylar? hakk?nda da ara?t?rmalar yapacak, bu bunlar? yay?nlar? ve toplant?lar? arac?l???yla kamuoyuna duyuracakt?r.

Yüklendi?i yeni görevler nedeniyle Enstitünün ad?n?n ?NSANLI?A KAR?I ??LENEN SUÇLAR ARA?TIRMA ENST?TÜSÜ olarak de?i?tirilmi?tir. 
Enstitünün Ermeni sorunu, insanl??a kar?? i?lenen suçlar, soyk?r?m hukuk ve olaylar? konular?na ilgi duyan herkes taraf?nda desteklendi?i ölçüde ba?ar?l? olaca?? muhakkakt?r.

?çten sayg?lar?m?zla 

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.