Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ELIE WIESEL VE ERMEN? SORUNU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
16 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!ថ="justify">Macar As?ll? Amerikal? Musevi yazar Elie Wiesel halen Bat? dünyas?nda ve özellikle ABD'de  soyk?r?m konusunda otorite olarak kabul edilen ki?idir.   Alman Yahudi toplama  kamplar?ndan kurtulmu? olmas?, soyk?r?m ve di?er insanl??a kar?? suçlarla mücadele alan?nda bir çok eser vermi? bulunmas? ve nihayet Nobel bar?? ödülü sahibi olmas? Wiesel'e   sadece Museviler aras?nda de?il Bat? dünyas?nda seçkin bir yer vermi?tir.

Wiesel'in Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? benimsemesi ABD'de ve di?er ülkelerde özellikle Musevilerin de bu iddialara inanmalar?na yol açm??t?r. Wiesel Ekim ay? sonunda bir gazeteye [1] verdi?i mülakatta y?llardan beri Ermeni halk?n?n  hat?rlama hakk?n? el de etmesi için mücadele etti?ini,    söyledikten sonra Ermenilerin "soyk?r?ma" u?rad???na inand??? için, bir Musevi olarak, onlar?n yan?nda yer almas? gerekti?ini söylemi?tir.

Elie Wiesel, Türklerin bu olayla ilgili olarak baz? sorumluluklar? kabul etmesi gerekip gerekmedi?i hakk?ndaki bir soruya aynen ?u cevab? vermi?tir:  "Kimse Türklerden sorumluluk almas?n? talep etmiyor.   Ermenilerin bütün istedi?i hat?rlama hakk?d?r.  Birinci Dünya sava??nda vuku bulan olaylardan bizi  yedi ku?ak ay?rmaktad?r ve akl? ba??nda olan hiç kimse vaktiyle olanlar için Türklerin bugün sorumlu oldu?unu söyleyemez.   Ermeniler tazminat istememektedir; hatta bir özür dahi istememektedir. Hat?rlama hakk? istemektedirler. Türkler sadece gerçekte ne oldu?unu kabul etmekle çok ?ey kazanacaklard?r.   En yüksek mevkilerdeki Türk devlet adamlar?yla konu?tum; bu konu hakk?ndaki tutumlar?, benim de hak verdi?im bir husus hariç,  tamamen mant?k d???d?r; Hitler'le k?yaslanmak istememektedirler. Tabii bunu kimse istemez. [2]

Görüldü?ü gibi Elie Wiesel, özetle, günümüz Türklerinin (Türkiye'nin) 1915 olaylar?nda sorumlulu?u olmad???n?,   Ermenilerin de tazminat ve özür de?il, hat?rlama hakk? (soyk?r?ma u?rad?klar?n?n Türkler taraf?ndan kabul edilmesi)  istediklerini söylemekte ve Türkiye'nin bu konuda yapaca?? bir bildiriyle her ?eyin çözümlenece?i gibi bir kan? vermektedir.

Sorun bu kadar basit de?ildir ve Elie Wiesel'in bu sözleri normal Ermeni söylemine ters dü?mektedir. Nitekim ABD'de Ermeni gazetecilerinin en ünlüsü olan ve Ermenistan Hükümeti taraf?ndan ni?anlar verilmi? bulunan  Harut Sassounian, Wiesel'in bu sözlerine derhal itiraz etmi?tir.

Ad? geçen bu konudaki yaz?s?nda [3] Wiesel'in yukar?daki ifadelerinin do?ru olmad???n?,  aksine Ermenilerin ölülerini hat?rlamak veya yas?n? tutmak için kimsenin iznine ihtiyac? olmad???n?, hat?rlama haklar?n?n sorgulanmad???n?, ayr?ca bizi yedi ku?a??n soyk?r?m? zaman?ndan ay?rd???n?n da do?ru olmad???n?,   Ermeni soyk?r?m?n?n hala görgü tan?klar? oldu?unu  söylemi? ve Türklerin sorumlulu?u konusunda Ermenilerin günümüz Türklerini Ermenileri öldürmekle suçlamad???n?, ancak Türk Devletini Ermeni soyk?r?m?na ili?kin olaylar? tahrif ve inkâr etti?i için sorumlu gördü?ünü eklemi?tir. 

Sassounian ayr?ca Elie Wiesel'in Ermenilerin tazminat ve özür de?il hat?rlama hakk? istedikleri hakk?ndaki ifadelerinin de do?ru olmad???n?, asl?nda Ermenilerin Türklerin özür dilemesiyle pek ilgilenmedikleri, buna kar??n maruz kald?klar? büyük zarar telafi edilmesi için ?srar ettiklerini belirtmi?tir.
Sassounian,  adalet yerine gelmeden Türkler ve Ermeniler aras?nda uzla?ma olmayaca??n?, adalet için de i?gal edilmi? topraklar?n ve ya?malanm?? mallar?n geri verilmesi ve katledilmi? olan 1,5 milyon Ermeni için de tazminat ödenmesi gerekti?ini ifade etmi?tir.
 
Görüldü?ü gibi Elie Wiesel Türkler ve Ermeniler aras?nda bir uzla?ma sa?lamas? için Türkiye'nin soyk?r?m iddialar?n? kabul etmesinin yetece?ini söylerken Harut Sassounian bunu yeterli bulmamakta ve i?gal edilmi? topraklar?n geri verilmesini (di?er bir deyimle   Türkiye'nin Ermenistan'a toprak vermesini) ayr?ca tehcire tabi olan Ermenilerin geride b?rakt?klar? mallar?n? almalar?n? ve öldürüldü?ü iddia edilen 1,5 milyon Ermeni için de tazminat ödenmesini istemektedir.  

Burada üzerinde durulmas? gereken husus, Elie Wiesel'in Ermeniler Türklerle uzla?mak için çok az talepte bulunduklar? ileri sürerek Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n kabul edilmesini savunmu? ve ABD'de, özellikle Musevileri buna inand?rm?? olmas?d?r. Oysa. Ermenilerin talepleri her zaman Wiesel'in ileri sürdü?ünden çok da fazla olmu?tur.

Bu vesileyle Kars Antla?mas? halen yürürlükte oldu?u için Ermenilerin hukuken Türkiye'den toprak talep etmelerinin mümkün olmad???n?, Lozan Antla?mas?n?n sava?ta yerlerini terk eden Osmanl? vatanda?lar?na geri döndüklerinde mallar? alma hakk?n? verdi?ini ancak bu konudaki zaman a??m? çoktan doldu?u için art?k bu mallar?n iadesi için talepte bulunulamayaca??n?, son olarak da Lozan Antla?mas?’na ekli Protokol gere?ince sava? s?ras?nda siyasi ve askeri amaçlarla i?lenen suçlar affedilmi? oldu?undan bu dönemde ölen Ermeniler için tazminat verilmesi de söz konusu olmad???n? hat?rlatal?m.  

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Philadelphia Jewish Voice, 28 Ekim 2007

[2] Philadelphia Jewish Voice, 28 Ekim 2007

[3] California Courier Online, 1 Kas?m 2007

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.