Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN'DA AKLIN ÜSTÜN GELMES?N? D?LER?Z

Semih İDİZ
29 2007 - Milliyet

!à‡`ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Cumhurba?kanl??? seçimleri öncesinde Ermenistan'da siyaset k?z???yor. Türkiye ile uzla?ma yanl?s? eski Cumhurba?kan? Levon Ter Petrosyan'?n adayl??? ise ortam? iyice gerdi. Tahmin edilece?i gibi, Da?naklar, Petrosyan'?n Ermenistan'? "Türkiye'nin kuca??na oturtaca??n?" iddia ederek kirli bir kampanya yürütüyorlar.
Bu arada Ermeni medyas?nda "Da?nak zihniyeti"nin "yüksekten uçu?a geçti?ini" görüyoruz. Bunu ortaya koyan ki?ilerden biri ise, "tarihçi ve diplomat" diye lanse edilen Ara Papian.
Kendisinin ülkesinde ne denli önemli bir ?ahsiyet oldu?unu bilemeyiz. Ancak özgeçmi?inden Ermenistan'?n eski Kanada Büyükelçisi oldu?unu ö?reniyoruz. Bu arada Ermeni medyas? kendisiyle uzun söyle?iler yapt???na göre Ermenilerin kanaat önderlerinden biri oldu?unu varsay?yoruz.

Hayal âlemi

Papian'?n söyledikleri, Ermenistan'da göz ard? edilemeyecek bir kesimin ülkenin gelece?ini hayal âlemine teslim etti?ini gösteriyor. PanArmenian.Net adl? internet gazetesine konu?an Papian'a göre, Sevr Antla?mas? ve buna ba?l? olan ABD Ba?kan? Wilson'un "Bat? Ermenistan" için çizdi?i s?n?rlar hâlâ geçerliymi?.
Bu durumda Kuzey Do?u Anadolu Ermenistan'a ait oluyor. Antla?man?n 62'nci maddesine de i?aret eden Papian'a göre, Ermenistan'?n gerçek s?n?rlar? da "Kuzey Kürdistan"a dayan?yormu?. Yani Güneydo?u Anadolu da "Kürdistan" oluyor.
Papian ayr?ca Sovyetler Birli?i döneminde 'Kemalist yönetim' ile imzalanan ve bugünkü s?n?rlar? belirleyen Moskova ve Kars antla?malar?n?n da geçersiz oldu?unu iddia ederek ?unlar? söylüyor:

Vicdan de?il yükümlülük
"1991'de ba??ms?z olmas?yla birlikte Ermenistan uluslararas? sisteme döndü. Sevr onaylanmad? ama hâlâ geçerli. Uluslararas? hukuka göre Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon Ermenistan'a ait. Ermenistan ile Ermeni diyasporas?n?n ba?l?ca görevi, Birinci Dünya Sava??'n?n galiplerine Sevr Antla?mas?'n?n yerine getirilmesinin bir vicdan meselesi de?il, bir yükümlülük oldu?unu anlatmalar?d?r."
Papian'?n "fantezisi" burada kalm?yor. Kendisine göre, Türkiye'nin Ermenistan s?n?r?n? açmas? da yeterli de?ilmi?. Zira bu kez "güvenlik sorunu" gündeme gelecekmi?. Bu nedenle Ermeni s?n?r?na yak?n Türk birliklerinin geri çekilmesi ve bölgeye uluslararas? gözlemcilerin yerle?tirilmesi gerekecekmi?.
Papian tabii ki yaln?z de?il. Da?nak partisinin Siyasi ??ler Dairesi Ba?kan? Kiro Manoyan da, Novosti Armenia ajans?na verdi?i demeçte, "Wilson düzenlemesinin zaman a??m?na tabii olmad???n?" söylemi?. Manoyan'a göre, Türkiye'de hâlâ süren "Sevr sendromu" da bu antla?man?n geçerlili?ini kan?tl?yormu?.

Birileri anlatmal?
Birisinin bu ki?ilere "Birinci Dünya Sava??'n?n galipleri" ile imzalanan Lozan Antla?mas?'na giden yolu iyi anlatmas? gerekiyor. Bu arada, Sevr'de kendilerine dünyalar? vaat ettikten sonra Lozan'da Ermenileri yok sayan bu "galip ülkeler"den medet umman?n bugüne kadar kendilerine fazla bir ?ey sa?lamad???n? da anlamalar? gerekiyor.
Biz gene de Ermenistan'da önümüzdeki dönemde akl?n üstün gelece?ini ve iki ülke aras?ndaki ili?kilerin düzelece?ini umuyoruz. Ama bunun, görü?lerini aktard???m?z ki?ilerin gösterdi?i yoldan olamayaca?? kesin.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »