Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BAKLAVA, SOYKIRIM VE KOMPLEKSL? AYDINIMIZ

Hasan Celal GÜZEL
15 2006 - Radikal

!ßÈÀ face="Verdana" size="2">Sevgili okuyucular?m, bu Pazar efkârl?y?m. Halbuki Pazar sohbetlerimde sizleri birazc?k da olsa tebessüm ettirmeye çal???yorum. Lâkin son zamanlarda bilakis üzüyorum galiba...
Yeni Türkiye Ara?t?rma ve Yay?n Merkezi'nde yaz?m? haz?rlarken, bizim Adnan ?enel elinde gazetelerle oflay?p puflayarak yan?ma geldi. 'Can?na yand???m?n dünyas?! Baklava, lokum onlara; katliam, soyk?r?m bize...' dedi.

Vre! 'Baklava' Rumca m??
'Bu kadar meselemiz varken, ?imdi de baklavayla m? u?ra?aca??z' demeyiniz. Bütün bu küçük gibi görünen olaylar birbirine eklenince büyük bir 'kültür h?rs?zl???' meydana geliyor. Sadece yemek konusunda de?il; musikîden mimarîye, hal?c?l?ktan el sanatlar?na kadar her sahada, as?rlar?n gerisinden, tâ Orta Asya'dan beri zenginle?tirerek sahip oldu?umuz kültür, âdeta gasp edilerek elimizden al?n?yor.
Övünmek gibi olmas?n, bendeniz Gaziantep'liyim. Bu gazi ?ehrimizde tam bir Türk/Türkmen kültürü hâkimdir. Halep ve Gaziantep, as?rlar boyunca Türklerin Anadolu'ya esas giri? kap?s? olmu?; Türkmen boylar?, Barak Ovas?'nda k??layarak Kahramanmara? üzerinden bütün Anadolu'ya yay?lm??lard?r.
Dünyaca ünlü yemek uzman? Charles Perry, Los Angeles Times'?n 26 May?s 1999 tarihli nüshas?nda ve 2001 y?l?nda yap?lan Dünya Yemek Sempozyumu'nda, 'Baklava'n?n öz be öz Türk tatl?s? oldu?unu ve 1400'lü y?llarda Orta Asya'dan Türkiye'ye geldi?ini belirtmi? ve bu tezi kabul görmü?tür.
Rumlar baklavan?n tad?n? bilmezken, hâlen Gaziantep'te faaliyette bulunan ?mam Ça?da?'?n i?letmesi 1887'de, Güllüo?lu'nunki de 1888'de kurulmu?tur. ?stanbul'dan Nadir Güllüo?lu, 'Onlara baklavay? biz sat?yoruz' diye tepki gösterirken, dostum Burhan Ça?da? her zamanki mütevaz? hâliyle, 'Orta Asya'dan gelen cevizli baklavay? biz f?st?kl? yapt?k' diyor ve baklavan?n, bohça hamur anlam?ndaki 'baklahu' dan geldi?ini anlat?yor.
Sahi, e?er Yunan tatl?s?ysa baklava nas?l Türkçe olabiliyor dersiniz? 'Baklavyus' filan olmas? gerekmez miydi?

Yapma be Palikarya!
Anla??lan o ki, 'Yabanc? Damat' dizisindeki, benim de akrabam olan Ârif Güzelbeyo?lu'nun ba?ar?yla canland?rd??? Memik Baklavac?o?lu tiplemesinden huylanan Yunanl?lar, solu?u AB'de al?p baklavay? adlar?na tescil ettirmi?ler...
Sadece baklavay? m?? Dolmam?z?, sarmam?z?, lokumumuzu, helvam?z? ve daha nelerimizi, üstelik adlar?n?n Türkçe oldu?una ald?rmadan a??rmaya devam ediyorlar. Geçen sene Atina'da bir lokantada yemekten sonra listedeki 'Greek coffee' (Yunan kahvesi)den istedik. Rum garson kahveleri getirirken, 'Siz listede öyle yaz?ld???na bakmay?n bu Türk kahvesidir' demi?ti.
Asl?nda, 500 y?l Osmanl?-Türk kültürünün hâkimiyetinde ya?ayan Rumlar?n, bu kültürden etkilenmesi normal bir hadisedir. Anormal olan, bu mü?terek kültür üzerinde inhisarc?l?k iddialar?d?r.
Di?er taraftan, Yunanl? dostlar?m?z?n(!) Selanik'te açt?klar? Pontus Soyk?r?m An?t?'na ne demeli? Hele, Yunan Ordusu'nun Bat? Anadolu'yu i?galleri s?ras?nda yapt??? insanl?k d??? katliam? unutarak Türkleri soyk?r?mla itham etmelerine güler misiniz, a?lar m?s?n?z?
Hem ba?kas?n?n vatan?n? i?gal edip her türlü mezalimde bulunacaks?n?z, hem de s?k?lmadan soyk?r?mdan söz edeceksiniz. An?t dikti?iniz Selanik'te, çok de?il bir as?r önce nüfusun ço?unlu?unu te?kil eden Türklere ne oldu söyler misiniz? Yer yar?ld? da içine mi girdiler? As?rlarca gölgesinde ya?ad???m?z binlerce Türk kültür eserini uzayl?lar m? y?kt?lar?!...

Kabahat kompleksli ayd?n?m?zda
Yunanl?'ya, Frans?z'a ve Frengistân'a bo?una k?z?p durmayal?m. As?l kabahat bizim kompleksli ayd?n?m?zdad?r. Turgut Özakman, '?u Ç?lg?n Türkler' isimli eserinde, bu 'kompleksli ayd?n' tipini çok iyi anlat?yor ve ?air Cenap ?ahabettin'in, 'Türkler ilim ve medeniyet sahas?nda hiç bir ?ey yapmam??lar, hiç bir eser vücuda getirmemi?lerdir' dedi?ini naklediyor.
Bu kompleksli ayd?n tâifesi, hiç bir zaman kendi milletlerine, kültürlerine ve medeniyetlerine de?er vermemi?ler; kendi toplumlar?n? daima hor görmü?lerdir. Bunlara göre Anadolu bir mozaiktir. 'Anadolu uygarl?klar?' teziyle, bu evliyâ ve ?ühedâ topra??n? 'elen-iyon' diyar? olarak görmü?ler; Türkiye'nin, bir avuç(!)
göçebe Türk'ün vatan? olamayaca?? saplant?s?n?, enferiyorite illetiyle muzdarip zihinlerinde hep saklam??lard?r.
Ayd?n ihanetinin ?uuralt?nda daima Türkleri ve Türk Kültürü'nü küçümseme yatm??t?r. 'Alaturka' diye horlad?klar? Türk Musikîsi, bunlar?n indinde Bizans'tan, Arap'tan ya da Acem'den al?nm??; muhte?em Osmanl? Mîmarisi Bizans'tan kopyalanm??; câmiler Ayasofya'dan çal?nm??;
Türk sanat? ise gayr? müslim az?nl?klar taraf?ndan ortaya konulmu?tur. Bu kompleksli ayd?nlar, bir antik Yunan-Roma harabesi kar??s?nda orgazma var?rken, boynu bükük bir Türk-?slâm eserini burun bükerek de?erlendirip, neresinin Bizans'tan etkilendi?ini bulmaya çal??m??lard?r.
Bu, Cenap ?ahabettin'in, R?za Tevfik'in, Damat Ferit'in, Ali Kemal'in, Abdullah Cevdet'in torunlar? varken, ne diye 'baklava h?rs?z?' Yunanl?larla u?ra?al?m ki?...

'Zaten her?eyi Türkler yapm??t? keh keh...'
Büyük Atatürk, yeni Türk Devleti'ni kurduktan sonra millî de?erlerimize sahip ç?kabilmek için Türk Tarihi ve Türk Dili konusunda tezlerin geli?tirilmesine çal??m??t?.
Bu konuda ölçü kaç?r?lsa da, Türk kültürünün derinli?ine incelenmesi, ilk defa bu ?ekilde ba?lam??t?r.
Bizim 'ayd?nl???' kendinden menkûl baz? kompleksli yazar-çizer tak?m?n?n en büyük esprisi, herhangi bir kültür ve teknoloji unsurunu ele al?p 'Zaten bunu da Türkler icad etmi?ti' diyerek alay etmeleridir.
?ovenist bir fanatizmle bütün güzelliklerin ve de?erlerin Türk kültüründen geldi?ini asla iddia etmedik. Esasen 'saf kültür' ün bulunmad???n?, çe?itli kültürlerin birbirlerinden etkilendi?ini çok iyi biliyoruz. Türkler, kültür ve medeniyet hususunda tarihin hiç bir döneminde ba?ka kültürlere kapal? olmam??lar; her kültür ve medeniyet ile ilgilenmi?ler, güzel ve de?erli gördüklerini benimsemi?ler ve bu güzellikleri Orta Asya'dan, atayurttan ta??d?klar? kültür potas?nda ?slâm?n ölçüsüyle tartarak ve eriterek, yeni, orijinal ve zengin bir medeniyet in?a etmi?lerdir.
* * *
Baklava, lokum sizin olacak, yapmad???m?z soyk?r?m bize kalacak, öyle mi?!...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »