Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN MECL?S?NDE TÜRK?YE ?LE ?L??K?LER ÜZER?NDE GÖRÜ?MELER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
24 2007 - ERAREN
Diğer Makaleler

!à‡`ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

Ermenistan Millet Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi Ba?kan?, Ta?nak Partisi üyesi Armen Rustamyan’dan k?sa bir süre  önce ald???m bir e-mail ile 19-20 Aral?k’ta bu Mecliste  “Ermenistan-Türkiye ?li?kileri: Sorunlar ve Beklentiler” ba?l??? alt?nda yap?lacak olan  görü?melere kat?lmaya davet edildim. Bu tür görü?meler, hemen bir sonuç vermese de, taraflar?n birbirinin  tutumunu daha kolay anlamalar?na yard?mc? oldu?undan, esas itibariyle yararl?d?r. O nedenle bunlara kat?lmak isterdim. Ancak Bayrama da denk gelen o tarihler için ba?ka plan?m?z oldu?undan gelemeyece?imi bildirdim.

Sonradan bas?ndan ö?rendi?imize göre bu görü?melere yirmi kadar Türk ça?r?lm??. Bunlar aras?nda Taner Akçam, Fatma Müge Göçek ve Halil Berktay gibi Ermeni görü?lerini tamamen benimseyen ve bunlar?n kabul edilmesi için çal??an ki?iler, Orhan Pamuk ve Bask?n Oran gibi bu görü?lere yak?n dü?ünceleri olan ki?iler, Can Paker gibi bu konuya Avrupa Birli?i aç?s?ndan yakla?anlar varm??.  “Türk görü?ünü” ifade etmek üzere ise benden ba?ka TTK Ba?kan? Yusuf Halaço?lu ile USAK Ba?kan? Sedat Laçiner ça?r?lm??. Patrik Mutafyan da herhalde Türkiye Ermenilerini temsilen davet edilmi?. Siyaset adam? olarak sadece D??i?leri Bakan? Ali Babacan’?n ismi geçiyor. Bu görü?meler Ermeni Meclisi taraf?ndan düzenlendi?ine göre, TBMM’nin baz? üyelerinin de ça?r?lm?? olmas? gerekir. Ancak bu hususta bas?nda bir bilgi bulunmuyor. 

Davet edilen Türklerin tümü gelemeyece?ini bildirmi?. Bu, her halde, Bayram?n etkisi kadar, davetin çok geç yap?lm?? olmas? ve herkesin o tarihlerde yapaca?? ba?ka i?leri bulunmas?ndan ileri gelmektedir. Arman Rustamyan bu organizasyon hatas?na hiç de?inmeden, Türk Hükümeti bu toplant?ya kar?? oldu?u için, davet edilenlerin gelmedi?ini ileri sürmü?. Ad? geçenin Türkiye’yi iyi bilmedi?i anla??l?yor. Günümüz Türkiye’sinde hiçbir resmi makam böyle bir talepte veya telkinde bulunamaz ve bulunmaz. Bu toplant? hakk?nda kimse benimle konu?mad?. Ba?kalar?yla da konu?ulmad???na eminim. Konu?ulsayd? zaten bunu hemen gazetelerde görürdük.

Sonuç olarak Türkler toplant?ya kat?lmad?klar?ndan, D??i?leri Bakan? Oskanyan dahil sadece Ermenilerin ve bir de AB Güney Kafkasya temsilcisi Peter Semneby’nin konu?tu?u anla??l?yor. Kimilerinin Türkiye’yi ola?an?n d???nda a??r ifadelerle ele?tirmesi hariç, ifade edilen görü?lerde bir yenilik görülmüyor.

Yukar?da da de?indi?iniz gibi bu tür toplant?lar?n önemi taraflar?n birbirlerinin görü? ve tutumlar?n? daha iyi anlamalar?na yard?mc? olmalar? böylelikle diyalog kurulmas?n? kolayla?t?rmalar?d?r. Bu aç?dan bak?ld???nda TBMM’nin ilgili komisyonlar?n?n önümüzdeki aylarda benzer bir toplant?y? Türkiye’de düzenlemek için giri?imlere ba?lamas?nda yarar bulunmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.