Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

'14 ?EH?T ANITI' VE SARKOZY

Hasan Celal GÜZEL
27 2007 - Radikal

!ßõ  ellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

25 Aral?k, Gaziantep'in kurtulu? günüdür. 'Antep Müdafaas?', Türk Milleti'nin istiklâl ve hürriyet ?uurunun tarihe geçen bir destan?d?r. Bu savunma 11 ay devam etmi? ve bu zaman zarf?nda tam 6317 Antepli ?ehit dü?mü?tür. O y?llarda Gaziantep'in Türk nüfusunun 25 bin civar?nda oldu?u dü?ünülürse, ?ehrin dörtte birinin ve kad?nlarla çocuklar d???nda kalan nüfusun büyük ço?unlu?unun ?ehit edildi?i anla??lmaktad?r. Antep halk?, 'Frans?z esiri olmaktansa ?erefli bir ölüm daha hay?rl?d?r' diyerek kan?n?n son damlas?na kadar sava?m??; Frans?z ve Ermeni zulmüne asla ba? e?memi?tir.
Kahramanmara? ve ?anl?urfa halk? da ayn? kahramanl??? göstermi?tir.
Bu 25 Aral?k'ta, Gaziantep halk?n?n çok sevdi?i, ba?ar?l? Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Dr. As?m Güzelbey taraf?ndan yapt?r?lan '14 ?ehit An?t?' aç?ld?. ?ehrin turistik merkezinde, kalenin kar??s?nda in?a edilen
bu an?t, Frans?zlar?n t?ynetini ve Antep Müdafaas?'n?n hangi ?artlar alt?nda yap?ld???n? göstermesi bak?m?ndan çok isabetli olmu?tur.
An?t'?n hikâyesi ?öyledir: Kilis yolunda Frans?z i?gal kuvvetlerine kar?? sava?an Kuvay? Milliye Komutan? ?ahin Bey ve arkada?lar?na yiyecek getiren Antepli çocuklar, karanl?k bast?r?nca Dokurcum De?irmeni'nde geceyi geçirirler.
28 Mart 1920'de ?ahin Bey, Elmal? Köprüsü'nde kahramanca sava?arak ?ehit dü?er. Frans?zlar Köprü civar?ndaki De?irmen'e gelirler. Ya?lar? 12-14 aras?nda de?i?en 14 çocu?u kur?una dizerler. Daha sonra h?rslar?n? alamay?p çocuk ?ehitlerin vücutlar?n? süngüleyerek delik de?ik ederler.
Ba?kan Güzelbey, sözde Ermeni soyk?r?m? için ilk an?t?n yapt?r?ld??? Marsilya Belediye Ba?kan? ile Erivan Belediye Ba?kan?n? da '14 ?ehit An?t?'n?n aç?l???na davet etmi?. Ancak bu davete icabet eden olmam??.
Güzelbey, bu an?t?n dü?manca duygularla yap?lmad???n?, ancak tarihin bilinmeyen bir yüzünün de gösterilmesi gerekti?ini vurguluyor.
***
Frans?zlar, önce, 850 y?l boyunca Türklerle karde?çe ya?ayan Ermenileri k??k?rtt?lar. Sonra da, Türkleri soyk?r?m yapmakla itham ettiler. Ermenilerin mâruz kald??? sorunlar?n temelinde, Osmanl?'y? parçalamak isteyen emperyalist devletlerin ve bunlar?n ba??nda da Fransa'n?n büyük pay? vard?r.
Frans?z tarihi, yüz k?zart?c? katliamlar ve soyk?r?mlarla doludur. 1572'de St. Bartelemi yortusunda mezhep taassubu yüzünden bir gecede 50 bin Protestan? kesen; Frans?z ?htilâli'nde binlerce ki?iyi idam eden; 19. as?r boyunca sömürgelerinde milyonlar? katleden; daha dün denilebilecek kadar yak?n bir zamanda, 1954-1962 y?llar? aras?nda 1,5 milyon civar?nda Cezayirli'yi soyk?r?ma tâbi tutarak katleden Frans?zlar?n, Türkleri 'soyk?r?mc?' ilân etmesi ironik bir iddiadan öteye de?er ta??maz.
Fransa Cumhurba?kan? Sarkozy'nin 45 y?l önceki Cezayir soyk?r?m? için 'Tarihçilere b?rakal?m' derken, 92 y?l önceki Ermeni tehcirini 'soyk?r?m' ilân etmesi ne derece çifte standartl? ve riyakâr ise, Türkiye'nin AB'ye girmesi konusundaki tutumu da o derece ikiyüzlüdür.
Türkiye'yi 'Küçük Asya' (Asia minor) olarak nitelendiren Sarkozy'nin, Türkiye için Akdeniz ülkeleri birli?i gibi, AB yerine geçmeyecek sun'î tekliflerde bulunmas?, asl?nda artniyetinin d??avurumu olarak okunmal?d?r. Sarkozy'nin liderli?indeki Fransa'n?n, Türkiye'nin AB üyeli?ini engelleyece?i aç?kça görülmektedir.
Biz hiçbir ülkeye ve ki?iye dü?manca bakmay?z. Ülkelerin ili?kilerinde kar??l?kl? menfaatlerin dengelenmesi esast?r. Türkiye'nin AB üyeli?i, Fransa'n?n ya da di?er AB üyelerinin âtifeti olarak görülemez. Bu üyelik AB'ye, Türkiye'ye sa?lad???ndan daha fazla fayda getirecektir. Lâkin ille de Türkiye'nin üyeli?i istenmiyorsa, Türkiye kendi yoluna devam edecektir.
***
Dokurcum De?irmeni'nin sular? 14 çocuk ?ehidimize ninniler söyleyerek akmaya devam ediyor. '14 ?ehit An?t?', Türk Milleti'nin istiklâli ve hürriyeti için göze ald??? fedakârl?klar? gösteriyor.
Sarkozy'nin entrikalar? ise umurumuzda bile de?il...

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »