Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

2007?DE ERMEN?STAN

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
02 2008 - ERAREN

!ថellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" align="center" border="0">

2007 y?l?nda Ermenistan’da parlamento seçimleri yap?ld?. ?ktidardaki Cumhuriyetçi parti yüzde olarak en çok oyu ald? ve Ba?kan Koçaryan’?n güdümünde oldu?u söylenen Müreffeh Ermenistan Partisi ile Ta?nak Partisi ile koalisyon yaparak Hükümeti kurdu. Böylelikle seçimler Ermenistan’da ne iç ne de d?? politika bak?m?ndan bir de?i?ikli?e neden olmad?.

Kan?m?zca 2007 y?l?nda Ermenistan’?n en önemli olay? Milli Savunma Bakan? Serj Sarkisyan’?n yükselmesidir. Hem orduyu hem de polisi denetimi alt?nda tuttu?u için rejimin en güçlü ki?isi oldu?u söylenen ancak ön plana ç?kmayan Sarkisyan, Ba?bakan Markaryan’?n ölümüyle onun yerine seçildi. Ayr?ca parlamento seçimlerden galip ç?karak 19 ?ubat 2008 tarihinde yap?lacak ba?kanl?k seçimlerinin en güçlü aday? oldu.

2007’nin iç siyaset bak?m?ndan di?er önemli bir olay? Ermenistan’?n ilk Cumhurba?kan? Levon Ter-Petrosyan’?n siyasete geri dönerek devlet ba?kanl??? için adayl???n? koymas?d?r.  Ad? geçen, kampanyas?nda, özellikle Koçaryan dönemindeki yolsuzluklar? ve Türkiye ve Azerbaycan’a kar?? yürütülen politikalar?n yetersizli?ini ele?tirmektedir. Kamuoyu yoklamalar?na bak?l?rsa seçilme ?ans? azd?r. Ancak seçimlere daha bir buçuk ay vard?r ve çok ?ey de?i?ebilir.

2007 y?l?nda Ermenistan son y?llardaki süratli kalk?nma e?ilimini sürdürmü? ve bu y?l da  yüzde onun üzerinde  (%13,6)  bir büyüme sa?lam??t?r. Cumhuriyetçi Parti’nin seçimlerin galibi olmas?n? bu ekonomik ba?ar?da aramak do?ru olacakt?r.  Ba?kanl?k seçimlerinde Sarkisyan’?n en büyük kozu, siyasi istikrar yan?nda, ekonomik durumdur.

D?? siyasete gelince D??i?leri Bakan? Oskanyan’?n, gerek ABD ve AB gerek Rusya ve di?er büyük ülkelerle iyi ili?kiler kurmak ve i?birli?i yapmak anlam?na gelen   “tamamlay?c?l?k (complementarity)  politikas?n?” savunmaya devam etmesine ra?men, Ermenistan’?n gerçekte daha fazla Rusya’ya meyletti?i görülmektedir. Bu arada Rusya, sat?n almalar yoluyla ülkenin enerji ve ula??m sektörüne hâkim duruma gelmi?tir. Rusya’n?n ülkenin savunmas?nda da birinci derecede bir rol oynad??? ve bu arada Güney Kafkasya’daki tek Rus üssünün Ermenistan’da bulundu?u da unutulmamal?d?r. Di?er yandan 2007, ?ran’la ili?kilerin önemli geli?me gösterdi?i bir y?l olmu?tur

Karaba? sorununda 2007 y?l?nda bir ilerleme sa?lanamam??t?r. Bunun ba?l?ca nedeni Karaba?’?n statüsünün ne olaca?? konusundaki anla?mazl?kt?r. Ermenistan bu bölgenin ba??ms?z bir devlet olmas?n? savunurken, Azerbaycan, çok geni? özerklik verilerek kendisine ba?l? olmaya devam etmesini, Minsk Grubu e? ba?kanlar?ysa bu bölgenin statüsünün ileri bir tarihte saptanarak ve di?er sorunlar?n hemen çözümlenmesini istemektedirler. Ermenistan’?n Karaba? sorunun çözümü için acele etmedi?i görülmektedir. Bu, bir yandan statükonun devam?n?n Karaba?’? fiilen ba??ms?z k?lmas?ndan di?er taraftan ise i?gal edilmi? topraklar? kuvvet kullanarak kurtarmas? için Azerbaycan’dan yükselen seslerin ciddiye al?nmamas?ndan ileri gelmektedir.

Buna kar??l?k Ermenistan’?n Türkiye’ye kar?? politikas?nda ciddi olarak nitelendirilebilecek ba?ar?s?zl?klar?n bulundu?u görülmektedir.

Tüm gayretlere ra?men ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? kabul eden bir karar almam??t?r.  Türkiye’nin tepkisinin Irak ve Afganistan’daki Amerikan güçlerinin güvenli?ini olumsuz etkileyece?i kan?s? var oldu?u sürece de böyle bir karar?n al?nmas? zordur.  Frans?z Millet Meclisi Ermeni soyk?r?m iddialar?n? inkâr edenlerin cezaland?r?lmas?na dair bir kanun tasar?s? kabul etmi?se de bu tasar? halen Senato’nun gündemine al?nmam??t?r. Türkiye’yi AB üyeli?inden uzakla?t?rmak isteyen Fransa’n?n ?u s?rada bir de “soyk?r?m” konusuyla u?ra?mak istemedi?i anla??lmaktad?r. Son olarak Avrupa Parlamentosu ?lerleme Raporu ile ilgili son karar?nda, Ermenilerin tüm gayretlerine ra?men, “soyk?r?m” konusuna yer vermemi?tir.

Bunlar?n d???nda, Kars-Ahalkelek demiryolu hatt?, Ermenistan’?n gerek ABD gerek AB’den ald??? deste?e ra?men, gerçekle?me yolundad?r. Bu hatt?n temelinin at?lmas? Ermenistan’da ülkenin izole edildi?i yolunda endi?elere yol açm??t?r. Türkiye ve Azerbaycan sorunlar çözümlenmedi?i sürece Ermenistan ile i?birli?i yapmak istemediklerinden ileride bu ülkenin ba?ka projelere de dâhil edilmemesi mümkündür.

Koçaryan, döneminde Ermenistan’?n Türkiye ve Azerbaycan ile olan sorunlar?n? çözmek için ciddi bir gayret göstermemi? ve çözümsüzlü?ü çözüm olarak benimsemi?ti. Ancak bu politikan?n art?k imkânlar?n? tüketti?i görülmektedir. ?ubat ay?nda seçilecek olan yeni Ba?kan?n ister istemez iki kom?usuyla da yap?c? ili?kiler kurmaya çal??mas? olas?d?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »