Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN SINIRI ZORLUYOR -2

Kasım AKDOĞAN
16 2008 - Yeni Ça?

.[µð`="justify">Soyk?r?m aldatmacas?

Geçmi? y?llarda hakimiyeti alt?nda ya?ad?klar? say?s?z devlete ihanet eden Ermeniler, bunlar?n hiçbirini hat?rlamazken, 1915’te ya?anan tehciri ise asla unutmuyor. Amaçlar?, soyk?r?m yalan?yla Türkiye’nin ba??n? a?r?tabilmek

Bugüne kadar say?s?z göç ve sürgün olay?na maruz kalan Ermeniler, bunlar?n hiçbirini gündeme getirmezken, sadece 1915’te Osmanl? Devleti taraf?ndan hakl? gerekçelerle tehcire  (yer de?i?tirme) tabi tutulmalar?n? sözde soyk?r?m ad? alt?nda sorun haline getirmeye çal???yor. Asl?nda Ermeniler, geçmi?te hakimiyeti alt?nda ya?ad?klar? devletlere ihanetlerinden dolay? bir çok kez buna benzer tehcire tabi tutulmu?lard?. Sasaniler 379’larda 70 bin Ermeni’yi ?ran’a, Bizansl?lar 1025’lerde Do?u Anadolu’daki 40 bin Ermeni’yi Sivas ve Kayseri’ye, Memluklar 1250’lerde 10 bin kadar Ermeni’yi M?s?r’a, 1743’de ?ranl?lar 24 bin Ermeni’yi ?ran içlerine ve 1777’de K?r?m’? i?gal eden Ruslar da bölgedeki binlerce Ermeni’yi steplere sürmü?tü. Ermenilerin soyk?r?m aldatmacas?yla, sadece ve sadece Türkiye’nin bütünlü?ünü bozmaya çal??t??? tarihsel bir gerçektir.

Bat?’dan destek
Tarih boyunca Afrika ve Balkanlar’da ya?anm?? say?s?z soyk?r?m hareketine seyirci kalan Bat?l? ülkelerin, Ermeni yalanlar?na destek vermeleri bunun en aç?k göstergesidir. Tehcir uygulamas? Ermenilerce katliam ve soyk?r?m? olarak adland?r?lm?? ve Türkiye aleyhine ba?lat?lan propaganda kampanyalar? aral?ks?z bugüne kadar h?z kesmemi?tir. 1915 y?l?nda Do?u Anadolu bölgesindeki Ermenilerin daha güvenli topraklara göç ettirilmesi uygulamas?, ortaya at?lan saçma yalanlar?n aksine, onlar?n güvenli?ini sa?lamaya yönelik bir hareketti. Kesinlikle kas?tl? ve planl? bir soyk?r?m ya?anmam??t?. ??te tüm bu gerçeklere ra?men, Türkiye’nin ba?? soyk?r?m belas?yla a?r?t?lmaya çal???l?yor.

Diaspora çok aktif
Yurtd???ndaki Ermenileri tek bir çat? alt?nda toplayan diaspora, adeta siyasi bir kimli?i bürünerek, dünyan?n dört bir taraf?nda Türkiye’nin imaj?n? karalamak için yo?un çaba harc?yor. Ermenilerin yurtd???ndaki tüm faaliyetlerini organize eden ve d?? politikas?n? yön veren bir konuma gelen diaspora, ba?ta ABD olmak üzere Fransa, ?ngiltere ve Almanya’n?n ba??n? çekti?i Avrupa ülkelerinde önemli bir güç merkezi haline gelmek için her yolu deniyor. Ülkemizin Avrupa Birli?i ile ili?kilerini etkileyebilecek faaliyetlerde bulunan Ermeni diasporas?, sözde soyk?r?m?n tan?nmas? yolundaki propagandalarla günden güne güçlendi. Ermenistan’?n ba??ms?zl???n? kazanmas?n?n ard?ndan diaspora, bulunduklar? ülkelerin yönetimini soyk?r?m iddialar?yla yönlendirmeye çal??an bir politika izlemi?ti. Ermeni kurulu?lar?, özellikle ABD’de yönetim üzerinde yapt?klar? lobi faaliyetleri ve soyk?r?m iddialar?n?n uluslararas? alanda gündeme getirilmesi için düzenledikleri etkinliklerle Türkiye’nin di?er ülkelerle olan ili?kilerini menfi yönde etkilemi?ti.

Ç?kar arac?na dönü?tü
Ermeni diasporas?, özellikle 2000 y?l?ndan sonra Türkiye’nin uluslararas? ili?kileri önünde en büyük sorunlardan birisi olmaki çin geni? çapl? bir strateji belirlemi? ve soyk?r?mla ilgili kampanyalar?n? ya?ad?klar? ülkelerin siyasetine sokmu?lard?. Tarihte oldu?u gibi günümüzde de Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik ç?kar sa?lamaya çal??an ülkeler bulunmaktad?r. Baz? ülkelerde Türkleri ve Türkiye’yi sözde soyk?r?mla suçlayan an?tlar dikilmekte, baz? ülkelerde sözde soyk?r?m? tan?maya yönelik kararlar parlamento gündemlerine getirilmekte, hatta kimi ülke parlamentolar?nda kabul edilmektedir. Gerçekte tarihçilere b?rak?lmas? gereken bu konular, siyasetçilerin elinde ç?kar arac? haline dönü?türülmektedir. Ermeni sorununun ortaya ç?k???ndan bugüne kadar, katliam? meslek edinen Ermeni terörünün amac?; sözde soyk?r?m iddialar?n? dünya kamuoyuna duyurmakt?. Bunu nisbeten de olsa ba?ard?lar. ?imdi ula?mak istedikleri nokta ise “Büyük Ermenistan” rüyas?d?r.


Ayastefanos’ta adlar? geçti
1878 Osmanl?-Rus Harbi, Türk milletinin asla unutamayaca??, asla sar?lamayacak yaralarla dolu bir sava?t?. “93 Harbi” olarak an?lan bu sava?ta Osmanl? ?mparatorlu?u sad?k bir milletini; Ermenileri de kaybetti. Ermeniler bir yandan, Do?u Anadolu’da, Ruslara kar?? sava?an Osmanl?lar?n ikmal yollar?n? kesti, bir yandan da isyan ç?kartt?. Ruslar Edirneyi alarak Çatalca önlerine kadar dayand?. Osmanl? Devleti bar?? istemek zorunda kald?. ?ki taraf aras?nda Ayastefanos  (Bugünkü ad?yla ?stanbul’daki Ye?ilköy) Antla?mas? imzaland?. Ermeniler konusu ilk kez Ayastefanos’ta (Bugünkü ad?yla ?stanbul’daki Ye?ilköy) 1878 y?l?nda Osmanl? Devleti ile Rusya Devleti aras?nda imzalanan sulh antla?mas? ile uluslararas? yaz??malara konu olmu?tu. O zamana kadar gündemde olan
?slahat talepleri özel olarak belirli bir toplulu?u de?il, H?ristiyan tebaay? kapsamaktayd?. Ancak Osmanl? Devleti, bu antla?mada Ermenilerin oturdu?u yerlerde ?slahat yapmay? kabul etmek zorunda kal?yordu. Bu antla?ma Rusya’ya s?cak denizlere inme konusunda Balkan ve Do?u koridorunu açm??t?. Bu durum Avrupa devletlerin tepkisine neden olmu?, Rusya yeni bir sava?? göze alamad???ndan Berlin’de bir kongre toplanmas?n? kabul etmi?ti. Bu antla?ma ile Osmanl?’n?n da??lma süreci h?zlanm??t?. Ermeni sorunu için bir ba?lang?ç noktas? bulmak gerekirse, bu 1877-78 Osmanl?-Rus Sava??’n? izleyen Ayastefanos Anla?mas? ve Berlin Konferans?’d?r. Ayastefanos’un feci ?artlar?n? bir nebze hafifleten Berlin Kongresi ile Osmanl? Devleti’nin Balkanlardaki hayat?, bir müddet uzam??t?.

18 ülke resmen tan?d?
SÖZDE soyk?r?m meselesi her ne kadar as?ls?z kaynaklara dayansa da Türkiye’nin uluslararas? arenada önünü kapatmak isteyen 18 devlet taraf?ndan maalesef resmi olarak tan?nd?. ??te, soyk?r?m? tan?yan ülkelerin y?llara göre da??l?m? ?öyle: Uruguay (1965), K?br?s Rum Kesimi (1982), Arjantin (1993), Rusya (1995), Kanada (1996), Yunanistan (1996), Lübnan (1997), Belçika (1998), ?talya (2000), Vatikan (2000), Fransa (2001), ?sviçre (2003), Slovakya (2004), Hollanda (2004), Polonya (2005), Almanya (2005), Venezuela (2005), Litvanya (2005) ve ?ili (2007).

Fransa’da ceza
Soyk?r?m yalan?n? tüm dünyaya yaymaya çal??an diasporan?n en yo?un faaliyette bulundu?u ilk dört ülke ABD, Fransa, Almanya ve ?ngiltere’dir. Ermeni diasporas?n?n ABD’deki en büyük kurulu?u Armenian Assemly of America’d?r (AAA). Türkiye’ye yönelik ABD yard?mlar?n?n engellenmesi, silah sat???n?n önlenmesi ve Ermenistan’?n her konuda desteklenmesi ABD’deki Ermeni lobisinin ana amaçlar?ndand?r. Fransa da ABD’den sonra Ermenilerinin en yo?un faaliyette bulundu?u ülkedir. Fransa diasporasa? ayr?ca, Avrupa ?nsan Haklar? Sözle?mesi’ne ayk?r? olmas?na ra?men, Ermeni soyk?r?m?n?n olmad???n? yazan ve ifade edenler için 5 y?ll?k hapis ve 45 bin euro para cezas? yasas?n? meclisten geçirmeyi ba?arm??t?.

Islahat talebine ye?il ???k
OSMANLI Devleti 1877-78 Osmanli-Rus sava??nda yenilip Rus ordusu Ayastefanos’a geldi?i zaman Ermeni Patri?i Nerses Varjabedyan, Rusya Ba?kumandan? Grandük Nikola’ya ba?vurarak Ayastefanos’ta imzalanan sulh antla?mas?na Ermeni milleti lehine baz? maddeler konulmas?n? sa?lad?. Ayastefanos’ta 3 Mart 1878 tarihinde imzalanm?? olan sulh antla?mas?n?n 16. maddesi ile Osmanl? Devleti Ermenilerin yerle?ik olarak bulunduklar? eyâletlerde o yerin ihtiyaçlar?na göre gerekli ?slahat ve düzenlemeleri yapmay? taahhüt ediyordu. Ruslar?n Ayastefanos’ta elde etti?i kazan?mlar? ç?karlar?na ayk?r? bulan Alman ?ansölyesi Otto von Bismarck’?n önderlik etti?i Berlin Kongresi’nin toplan??? s?ras?nda yine Varjabedyan, kendisinden önceki patrik K?r?myan’?n ba?kanl???nda Berlin’e bir heyet göndererek Ayastefanos Antla?mas?’na konulan maddelerin Berlin Antla?mas?’na da al?nmas?n? sa?lam??t?. Berlin Antla?mas?’n?n 61. maddesi, ahalisi Ermeni olan eyaletlerde o yerin ihtiyaçlar?na göre gerekli olan ?slahat? yapma görevini Osmanl? Devleti’ne yüklemi?ti. Bu madde, Rusya, Fransa, Almanya ve ?ngiltere’nin Osmanl? Devletinin çe?itli eyaletlerine heyetler, komiserler göndermelerine, sert notalar gönderip tehditlerle çe?itli avantajlar sa?lamalar?na yarad?. Ayr?ca Osmanl? ile ilgili bilgi toplamalar?n?, kararlar?n? etkilemelerini de sa?lad?. 1894 senesinden itibaren Türkiye’de tedirginlik veren bir çok olay meydana gelmeye ba?lam??t?. E?er Avrupa’n?n ve  deste?i olmasayd?, Ermeni sorunu hiçbir zaman ortaya ç?kmazd?.

Tarihi karikatür

Osmanl? ile Rusya aras?nda ya?anan 93 harbini anlatan bu karikatür, tarihe ???k tutan cinsten. 17 Haziran 1876 y?l?nda ?ngiliz Punch dergisinde yay?nlanan bu karikatürde, Rusya Balkan köpeklerini Osmanl?lara kar?? sald?rtmaya haz?rlan?yor.

Kanada okullar?nda soyk?r?m okutulacak
KANADA’n?n Toronto kentindeki okullar?nda verilecek soyk?r?m dersi kapsam?nda Ermeni soyk?r?m? iddialar? ö?retilecek. Bu kapsamda sonbahardan itibaren ö?rencilere “Yahudi, Ruanda ve Ermeni soyk?r?mlar?” dersi verilecek. Karara tepki gösteren bölgedeki Türkler ise bir imza kampanyas? ba?latt?. Türk-Kanada Konseyince düzenlenen kampanyaya imza vererek bin 200 ki?i kat?ld?. Konsey Ba?kan? Lale Eskicio?lu, Kanada bas?n?nda yans?t?lan aç?klamalar?nda ders karar?n?n “yanl??” oldu?unu, Kanadal? Türk çocuklar?n?n di?er ö?rencilerin ?iddetine maruz kalmas?na yol açaca?? uyar?s?n? yapt?. Kanada Parlamentosu, 2002 y?l?nda “Ermeni soyk?r?m?” iddialar?n? tan?m??t?. Kanada Ba?bakan? Stephen Harper de, “Ermeni soyk?r?m?” ifadesini kullanm??t?.

Danimarka saçma iddialar? tan?m?yor
DANiMARKA D??i?leri Bakan? Per Stig Moeller, 1915 Y?l?nda Osmanl?lar?n Ermenilere soyk?r?m uygulad???na ili?kin iddialar? tan?mad?klar?n? söyledi. Moeller, liberal-muhafazakar koalisyonunun a??r? sa?c? müttefiki Danimarka Halk Partisi’nden Parlamento D?? ?li?kiler Komisyonu üyesi Morten Messerschmidt’in, “Danimarka’n?n Ermeni çevrelerinin ’soyk?r?m’ iddialar?n? resmen tan?y?p tan?mad???na” ili?kin sorusunu cevaplad?. Komisyon üyesinin sorusuna yaz?l? cevap veren D??i?leri Bakan? Moeller, “Hükümete göre bu, tarihçilere b?rak?lacak tarihi bir konudur” ?eklinde konu?tu.

Ermeni yalanlar? ABD gündeminde
Demokrat Parti’nin ço?unlukta oldu?u ABD Kongresi’nin, Ermeni soyk?r?m? iddialar?yla ilgili, pragmatizm ile ilkeli olma aras?nda bir seçim yapmak zorunda kalaca?? belirtildi. Los Angeles Times gazetesi, soyk?r?m iddialar?n?n bu y?l içinde ABD Kongresi’nin gündemine getirilmesi beklentisinin, Demokrat Partililerin son seçimde ço?unlu?u ele geçirmesiyle artt???n? yazd?. Demokratlar?n, soyk?r?m iddialar?n?n tan?naca?? yönünde, ABD’deki Ermeni toplumuna mesajlar verdi?ini hat?rlatan gazete, D??i?leri Bakanl???’ndaki üst düzey bir diplomat?n “Biz hiçbir zaman soyk?r?m olmad???n? söylemedik. Sadece o kelimeyi kullanmad?k” ?eklindeki sözlerine de yer verdi. Diplomat “Bizim görü?ümüz daima, Türklerin ’Bu bir d?? bask?d?r’demesine izin vermeden, böyle bir tart??may? cesaretlendirmek olmu?tur; ve bu yakla??m da daha etkilidir” dedi. Haberde, bu görü?ü benimsemeyen Ermeni lobisi ve Demokratlar?n ise, Washington yönetiminin soyk?r?m kelimesini kullanmas?ndan yana oldu?u kaydedildi.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »