Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN SINIRI ZORLUYOR -1-

Kasım AKDOĞAN
15 2008 - Yeniça?

.[¶àp="justify">G?R??

Ermenileri zulümden
Türkler kurtard?...

SÖZDE soyk?r?m yalan?yla Türkiye’yi sürekli olarak kö?eye s?k??t?rmaya çal??an Ermeni diasporas?, milyonlarca dolar ak?tt??? Ermenistan’?n Türkiye ile olan s?n?r kap?s?n? açt?rabilmek için yo?un çaba sarfediyor. Bu amaç u?runa yurtd???nda yürüttü?ü lobi faaliyetlerini aral?ks?z sürdüren diaspora, Türkiye’de de küresel medya arac?l???yla bu plan?n? hayata geçirebilmek için sinsice çal???yor. 
Taraf Gazetesi’nden Yasemin Çongar, Ermenistan s?n?r?n?n aç?lmas?n? isterken, “s?n?r?n kapal? tutulmas?, Türkiye’yi sorunlar?n çözümünde rol oynama ?ans?n? pe?inen reddeden bir konuma itiyor” görü?ünü savunuyor.  Yine Taraf gazetesi yazarlar?ndan The Economist’in Türkiye temsilcisi Amberin Zaman da Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinin normalle?mesini savunan etkili kalem?örlerden biri. ABD’nin Ermenistan’daki Maslahatgüzar? Joseph Pennigton’la evli olan ve her ay?n 15 gününü Erivan’da geçiren Zaman, s?n?r?n aç?lmas?n? s?k s?k gazetesinin sütunlar?na ta??makla ünlü. Posta gazetesi yazar? Mehmet Ali Birand da Türkiye’nin Ermeni önerilerine kesinlikle ’hay?r’ demesini istemeyenlerden. Dünyada Ermeni lobisinin çok güçlü oldu?unu ve Türkiye’nin bu güçle asla ba?edemeyece?i fikrini okuyucular?na empoze etmeye çal??an Birand, s?n?r kap?s?n?n aç?lmas?n?n faydas?z yararlar (!) sa?layaca??n? iddia ediyor. Peki, Türkiye’de s?n?r?n aç?lmas? için medya arac?l???yla kampanyalar yürütülürken, Ermeni cephesinde durum nas?l? Türkiye’den pek farkl? de?il. Sadece aktörler farkl?. ??te onlardan biri olan Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan, Türkiye’ye iki ülke aras?ndaki s?n?r?n aç?lmas? ça?r?s?nda bulunuyor...

Terör örgütü ASALA’n?n diplomatlar?m?za ve ailelerine yönelik suikastleriyle 4 T plan?n?n ilk basama?? olan ’tan?tmak’ s?nav?n? atlatan Ermeniler, ?imdi ise Türkiye’yi bu temelsiz iddialar? ’tan?mak’ zorunda b?rakmak için gayret sarfediyor. Amaçlar?, bu plan do?rultusunda soyk?r?m iftiras? vas?tas?yla Türkiye’den ’tazminat’ ve ’toprak’ alabilmek ve Büyük Ermenistan rüyas?n? gerçekle?tirmektir. Çünkü onlar da biliyor ki, Türkiye’den tazminat alamazlarsa, bir avuç Ermeni açl?ktan ölecek. Bu yaz? dizimizde, Avrupa Birli?i ve ABD k?skac?nda Türkiye’ye dayat?lmaya çal???lan Ermeni meselesinde gelinen son a?amay? ba?lang?çtan bugüne tarihsel süreç içinde enine boyuna irdeleyece?iz. 

Ermenileri zulümden
Türkler kurtard?...
Tarih boyunca hep horlanan Ermeniler, Türklerin Anadolu’ya girmesiyle rahat bir nefes ald?. Bizans
zulmünden Selçuklular sayesinde kurtulan Ermeni cemaati, Osmanl? döneminde de alt?n ça??n? ya?ad?

Türk-Ermeni ili?kilerinin geçmi?i as?rlar öncesine dayan?r. Ermeniler, Selçuklu ve Osmanl?’dan önce ba?ta Bizans olmak üzere çe?itli devletlerin hakimiyeti alt?nda ya?am??lard?. Tarih boyunca Romal?lar, Persler ve Bizansl?lar taraf?ndan Anadolu’nun bir yerinden di?erine sürülen, sava?lara itilen ve ço?u kez üçüncü s?n?f vatanda? muamelesi gören Ermeniler, Türklerin Anadolu’ya girmesiyle rahat bir nefes alm??t?. Ermeni cemaati, bu dönemde Türklü?ün adil, insani, ho?görülü, birle?tirici töre ve inanc?ndan yararlanm??lard?. Ermenileri Bizans’?n zulmünden kurtaran Selçuklu Türkleri olmu?tu.

Vicdan hürriyeti
Osmanl?’da Fatih Sultan Mehmet, Ermeni cemaatine din ve vicdan hürriyeti tan?makla kalmam??, onlar?n dini ve sosyal organizasyonlar? için Ermeni Patrikli?i’nin kurulmas?n? sa?lam??t?. ?stanbul Ermeni Patrikli?i’nin kurulu?u tarihte e?ine zor rastlan?r bir olayd?r: Fatih’in ?stanbul’u fethinden sekiz y?l sonra, 1461’de Bat? Anadolu’daki Ermeni episkoposlu?unu, ç?kard??? bir fermanla ?stanbul Patrikli?i’ne dönü?türmesi, Fatih’in gelecek vizyonu ve di?er dinlere gösterdi?i hassasiyetin çok aç?k bir örne?iydi. Tarihte bir dine mensup bir hükümdar?n, ba?ka bir dinin üyeleri için ruhani riyaset makam? tesis etmesi, ne Fatih’ten önce, ne de sonra görülmü?tü. Ermeniler, tarihlerinde hiçbir devletten ve hükümdardan görmedikleri ilgiyi Osmanl?’dan görmü?lerdi.  

Millet-i sab?ka
Osmanl? Devleti’nin çal??an, liyakatli, dürüst ve üretkenlere sa?lad??? imkanlardan gayrimüslimler tebaalar içinde en çok faydalananlar yine Ermenilerdi. Askerlikten, k?smen de vergiden muaf tutulan Ermeni cemaati, ticarette, zanaatta, çiftçilikte ve idari i?lerde yükselme f?rsat?n? elde etmi?, devlete ba?l?, milletle kayna?m?? ve anla?m?? olduklar?ndan dolay? ’millet-i sad?ka’ olarak kabul edilmi?lerdi. Bu ili?kilerin geli?me ve doru?a ula?ma ça?? olan 19. yüzy?l sonlar?na kadar süren devir, Ermenilerin alt?n ça?? olmu?tu. Ancak Osmanl? devletinin zay?flamaya ba?lad??? dönemlerde, hemen her konuda Avrupa’n?n müdahalesi ba? gösterince, Türk-Ermeni ili?kilerinde de bir bozulma ba?lam??t?.  Bat?l?lar?n özellikle misyoner din adam? kisvesinde, Osmanl? devleti içine soktu?u provokatörlerin faaliyetleriyle Ermeniler; dini, kültürel, ticari, sosyal ve siyasi aç?lardan Türk toplumundan uzakla?t?r?lmaya çal???lm??t?.

?hanet dönemi
Emperyalistlerin yalanlar?na kanan Ermeniler, bin y?l refah içinde ya?ad?klar? ülkeyi parçalamak istemi?ti. Böylece, ço?u defa Türklerin zararl? ç?kt??? trajik olaylar ba?lam??, Do?u Anadolu’da ba?lat?lan isyan hareketleri patlak vermi?ti. Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda ise; Osmanl? askeri olarak dü?mana kar?? sava?an Ermenilere kar??l?k, Ermenilerin önemli bir k?sm? dü?man kuvvetlerinin yan?nda Türklere kar?? sava?m??t?. Cephe gerisinde de komitac? Ermeniler kad?n, çocuk, ya?l? ayr?m? yapmaks?z?n katliamlara giri?mi?ler, yüzbinlerce Türk’ü katletmi?ti.


??te Fatih’in ferman?
Fatih Sultan Mehmed, Bosna’y? fethetti?i zaman az?nl?klara dini serbestlik getirmi?ti. Fatih’in papazlara verdi?i 883 (1478) tarihli fermanda ?unlar yaz?yor:

“Ni?an?-? hümayun ?u ki Ben ki Sultan Mehmed Han’?m; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk taraf?ndan ?u ?ekilde bilinsin ki, bu ferman? ta??yan Bosna rahiplerine lütufta bulunup ?u hususlar? buyurdum:  Sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiçkimse taraf?ndan engel olunmay?p rahats?zl?k verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyats?zca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerle?sinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halk?m taraf?ndan hiç kimse bunlara herhangi bir ?ekilde kar???p incitmeyecektir. Kendilerine, canlar?na, mallar?na, kiliselerine ve d??ardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve gö?ü yaratna Allah hakk? için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakk? için, yedi Mushaf hakk? için, yüz yirmi dört bin peygamber hakk? için ve ku?and???m k?l?ç için en a??r yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr olduklar? sürece hiç kimse taraf?ndan muhalefet edilmeyecektir.”

Anadolu topra??na göz dikti
1918 y?l?nda imzalanan Brest Litovsk Bar?? Antla?mas? Ermenilerin Kafkaslar’da Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ad? alt?nda ba?kenti Erivan olan ba??ms?z bir devlet kurmalar?n? sa?lad?. Kurtulu? Sava??’nda Ermeni kuvvetlerinin yenilgiye u?ramas? sonucu 2 Aral?k 1920 tarihinde Demokratik Ermeni Cumhuriyeti ile TBMM aras?nda Gümrü Antla?mas? imzaland? ve böylece Türkiye ile Ermenistan aras?ndaki sava? sona erdi. Ayn? tarihlerde Sovyetler Birli?i Ermenistan’?n egemenli?ini ele geçirdi ve Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu.  Sovyetler Birli?i’nin parçalanmas? üzerine 21 Eylül 1991 tarihinde de Ermenistan Cumhuriyeti ba??ms?zl???n? ilan etti.

Ba??ms?zl?k bildirgesi
Türkiye’nin Ermenistan ile ba?l?ca 3 sorunu, bu ülkenin Türkiye’nin toprak bütünlü?ünü tan?mamas?, soyk?r?m yalan?n?n di?er ülkeler taraf?ndan kabul edilmesine çal??malar? ve Karaba? meselesidir. Ermenistan’?n bu politikas?n?n hukuki temeli 23 A?ustos 1990 tarihli Ba??ms?zl?k Bildirgesinin  11. maddesidir. Bu madde “Osmanl? Türkiyesi’nde  ve Bat? Ermenistan’da (Do?u Anadolu) meydana gelmi? olan 1915 soyk?r?m?n?n uluslararas?nda kabul edilmesinin Ermenistan’?n görevi oldu?unu” ifade etmektedir. Di?er bir deyi?le Ba??ms?zl?k Bildirgesi Türkiye’nin do?usunun Ermenistan’a ait oldu?unu belirtmektedir. Bu gerçe?e ra?men Türkiye Cumhuriyeti 16 Aral?k 1991’de Ermenistan Cumhuriyeti’nin ba??ms?zl???n? tan?yan ilk devletlerden biri oldu. Ancak Ermenistan’?n Azerbaycan’a ait özerk bir bölge olan Da?l?k Karaba?’? i?gal etmesi yüzünden Ermenistan’la Azerbaycan aras?nda patlak veren sava? Türkiye’yle Ermenistan aras?ndaki ili?kilerin bozulmas?na neden oldu. 1993 y?l?nda Türkiye Ermenistan’la olan s?n?r kap?lar?n? insan ve mal trafi?ine kapatt?.


Patrik Mesrob’dan Osmanl?’ya övgü
Patrik II. Mesrob, Fatih Sultan Mehmet’in ferman?yla ?stanbul Ermeni Patrikli?i’nin kurulu?unu tarihte e?ine az rastlanan bir olay olarak tan?mlad?.


Osmanl?-Ermeni ili?kileri aç?s?ndan en çarp?c? aç?klamalar, bizzat Türkiye’deki Ermeni cemaatinin önderlerinden gelmi?ti. Ermeni Patri?i II. Mesrob, 22 May?s 1999 günü Hilton Oteli’ndeki resepsiyonda yapt??? konu?mada, Fatih Sultan Mehmet’e övgüler ya?d?rm??t?. Türkiye Ermeni Patri?i II. Mesrob, sözde Ermeni iddialar?n?n pek ço?unu çürüten ?u mesajlar? vermi?ti: “?stanbul Ermeni Patrikli?i’nin kurulu?u tarihte e?ine rastlayamayaca??m?z bir olayd?r. Fatih Sultan Mehmet’in ?stanbul’u fethinden sekiz y?l sonra, 1461’de Bat? Anadolu’daki Ermeni Piskoposlu?unu ç?kard??? bir fermanla ?stanbul Patrikli?i’ne dönü?türmesi Fatih’in ve Osmanl? Sultanlar?n?n gelecek vizyonu ve di?er dinlere gösterdi?i ho?görünün çok aç?k bir örne?idir. Tarihte bir dine mensup bir hükümdar?n ba?ka bir dinin üyeleri için ruhani riyaset makam? tesis etmesi, ne Fatih’ten önce, ne de sonra görüldü. Yeni bir biny?la girerken dünyada ya?anan gerginlikleri, özellikle yak?n çevremizdeki sava? ortam?n? göz önünde bulunduracak olursak, 538 y?l önce gerçekle?en bu olay?n de?erini, dinler ve kültürler aras? ho?görünün önemini, san?yorum daha iyi kavrayabiliriz.”

Yar?nlardan ümitliyiz
Mesrob, ?unlar? kaydetmi?ti: “?mparatorluk s?n?rlar? içindeki Ermeni toplumunun hayat?n? onun örf ve adetlerine göre düzenleyen Fatih Sultan Mehmet’i, onun do?rultusunda ülkeye hizmet eden devlet adamlar?n? sevgiyle ve minnetle an?yoruz. Biz Türkiye Ermenileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayd?nl?k gelece?ine tüm kalbimizle inan?yor ve yar?nlara ümitle bak?yoruz."

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »