Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN SINIRI ZORLUYOR -3-

Kasım AKDOĞAN
17 2008 - Yeni Ça?

ellspacing="0" ceŽÿV ERMEN?STAN SINIRI ZORLUYOR -3-4

Avrupa Birli?i, küstah bask?larla soyk?r?m iftiras?n? kabullenmemizi istedi. Ermeni kozu, raporlara bir ?antaj arac? olarak yans?d?. Bu da yetmezmi? gibi, ikili ili?kiler kurmam?z ve s?n?r? açmam?z için telkinlerde bulundu.

1urmam?z ve s?n?r? açmam?z için telkinlerde bulundu.

Türkiye-Avrupa Birli?i (AB) ili?kilerine bak?ld???nda, Ermeni sorunu Ankara’ya kar?? hep koz olarak kullan?lm??t?r. Bu kurumun bir siyasi araç olarak kullan?lmas?, bunlar?n resmi a??zlar taraf?ndan telaffuz edilmesi, resmi belgelere girmesi ve AB’nin dayatmalar uygulamas? asla kabul edilemez. Zaten AB’nin böyle bir tav?r sergilemesi de kendi mevzuat?na ayk?r?d?r. Bu çerçevede, sürekli ba??m?z? a?r?tan soyk?r?m belas?n?n Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde sürekli kar??la?aca?? muhtemel engellerden biri olaca?? a?ikard?r. AB kurumlar?ndan biri olan Avrupa Parlamentosu (AP), sözde Ermeni soyk?r?m iddialar?na yönelik olarak 18 Haziran 1987’de Türkiye’yi öfkelendiren bir karar alm??t?. “Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü” ba?l??? alt?nda al?nan bu karar, kurumun Türkiye hakk?nda ald??? ilk önemli karar olarak tarih sayfalar?na geçmi?ti. Al?nan tavsiye karar?nda, 1915-1917 döneminde Anadolu topraklar?nda ya?anan olaylar, 1948  Birle?mi? Milletler Sözle?mesi’ne göre soyk?r?m olarak nitelendirilmekte ve Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m?n? tan?mamas?n?n üyelik yolunda bir engel te?kil edece?ini belirtilmekteydi. Söz konusu kararda ayr?ca, AB Konseyi’nin Türkiye’nin sözde soyk?r?m? tan?mas? ve Ermeni temsilcileriyle diyaloga girmesi için ça?r?da bulunmas? da istenmekteydi.

Ablukay? kald?r?n
Ermenistan’?n 1991 y?l?nda ba??ms?zl???n? ilan ettikten sonra AB taraf?ndan tan?nmas? ve 1992’de diplomatik ili?kilerin ba?lat?lmas?yla bu soruna Türkiye-Ermenistan boyutu da eklenmi?ti. 2001 y?l?nda Brüksel’de düzenlenen “AB-Ermenistan Parlamenterler ??birli?i Komisyonu” toplant?s?nda Ermeni heyeti, Türkiye taraf?ndan Ermenistan’a uygulanan ablukan?n olumsuz etkilerinden yak?nm??t?. Toplant?n?n ard?ndan AB üyeleri, Türkiye’ye bu ablukay? kald?rmas? için  ça?r? yapm??t?. AB üyeleri, aksi takdirde Türkiye’nin AB’ye üyelik konusunda yeni engellerle kar??la?aca?? tehdidini savurmu?tu. Toplant?ya kat?lan AB temsilcileri ayr?ca, AP’nin, sözde soyk?r?m?n tan?nmas? konusunda 1987 y?l?nda onaylad??? karara ba?l? kalmaya devam ettiiklerini de ifade etmi?lerdi. AP’nin 15 Aral?k 2004 tarihli Türkiye raporu da konuya ili?kin al?nan yüz k?zart?c? kararlardan biridir. Raporun 39, 40 ve 41. maddelerinde de sözde soyk?r?m?n tan?nmas? istenmi?ti. Ermeni iddialar? ve Türkiye-Ermenistan ili?kileri Avrupa Komisyonu raporlar?na da yans?m??t?. 17 Aral?k 2004 tarihindeki AB Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde de AP karar?na at?fda bulunulmu?tu.

Diaspora zorlamas?
AB kurumlar?n?n yan? s?ra birçok AB üyesi ülke parlamentolar?nda da Ermeni iddialar?na ili?kin benzer kararlar al?nm??t?. Tarihi gerçeklere uymayan bu kararlar?n al?nd??? veya AB’nin kurumlar?nda nas?l yer te?kil etti?i de üzerinde önemle durulmas? gereken bir noktad?r. Bu noktan?n ba?lang?c? ise Avrupa’daki Ermeni diasporas?d?r.

Teslimiyet imzas?
AB üyesi 25 ülkenin devlet ve hükümet ba?kanlar?, 2009’da yürürlü?e girecek ve Avrupa’n?n gelece?ini ?ekillendirecek AB Anayasas?’n? ?talya’da imzalam??t?. Conservatori Saray?’n?n Jül Sezar Salonu’nda Papa X. Innocenz?o’nun ayaklar?n?n dibinde düzenlenen törende
Türkiye ad?na Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve dönemin D??i?leri Bakan? Abdullah Gül de AB’ye teslimiyet imzas? atm??t?. ?mza töreninin, Türk ve Müslüman dü?man? Papa X. Innocenzio’nun heykelinin önünde yap?lmas?, AB’nin Haçl? zihniyetini belgelemi?ti.

Çirkin afi?
Ermeniler, Erivan’da bast?rarak Avrupa ül- kelerine gönderdikleri afi?te, Do?u Anadolu’yu kendilerine ait gibi gösterme cüretinde bulundu. 1915’te 1.5 milyon Ermeninin öldürüldü?ü yalan? at?ld?.

Süryani-Pontus soyk?r?mlar? dayatmas?
Avrupa Parlamentosu D?? ?li?kiler Komisyonu’nda 2006 y?l?nda kabul edilen bir raporda, ilk kez Pontus ve Süryani soyk?r?m? ifadeleri yer alm??t?. Hollandal? Hristiyan Demokrat parlamenter Camuel Eurlings taraf?ndan haz?rlanan  raporda, “Türkiye AB üyeli?ine haz?r de?il” mesaj? verilmi?ti. Rapor, Yunan ve Rum kesimi parlamenterlerinin verdi?i de?i?iklik önergeleriyle a??rla?t?r?larak kabul edilmi?ti.
52 parlamenterin “evet”, 6 parlamenterin “hay?r”, 8 parlamenterin de “çekimser” oy kulland??? raporda sözde Ermeni soyk?r?m?n?n kabulü Türkiye’nin üyeli?i öncesi önko?ul olarak benimsenirken, “Pontus ve Süryani soyk?r?m?n? da tan?y?n” ifadesine yer verilmi?ti. Böylece, Pontus ve Süryani soyk?r?m? iftiras? da ilk kez AB kurumlar?n?n resmi raporuna girmi?ti.

Abdullah Gül’le bulu?mu?tu
Dönemin D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? olan Abdullah Gül, Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan’la New York’ta görü?mü?tü. Eylül 2003’te gerçekle?en bulu?mada, iki ülke aras?ndaki sorunlar ele al?nm??t?.

Vartan Oskanyan:
Türkiye’ye bask? yap?n
Ermenistan, Türkiye karar tasla??na Ermeni soyk?r?m?n? dahil ettirebilmek için AP’yi abluka alt?na alm??t?.  Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan, Ekim 2007’de AP D?? ?li?kiler Komisyonu’nda yapt??? konu?mada Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m?n? tan?mas?n?n önemli oldu?unun alt?n? bir kez daha çizmi?ti. Oskanyan, tasla?a soyk?r?m?n dahil edilmesi ça?r?s?nda bulunmu?tu. Oskanyan’?n konu?mas?nda, üç konu ön plana ç?km??t?. Bunlar s?ras?yla, “soyk?r?m”, “Ermenistan-Türkiye s?n?r?n?n aç?lmas?” ve “Karaba? sorunu” idi. Türkiye’nin 1915 olaylar?n?n tart???lmas? için önerdi?i tarihçiler komisyonu önerisi ile ilgili TCK’daki 301. maddeye gönderme yapan Oskanyan, “Dü?ünce ve ifade özgürlü?ünün olmad??? bir ortamda komisyonda nas?l bu konular? tart??al?m. 1915 olaylar? soyk?r?md?r. O zamanki olaylar BM’nin soyk?r?m konvansiyonunun tan?m? içine giriyor. Soyk?r?m?n tan?nmas?, Türkiye’ye geçmi?i ile yüzle?mekte yard?m edecektir” ifadesini kullanm??t?.

Ön ?artlar? yokmu?
Türkiye’nin Ermeni s?n?r?n? açmas?n?n çok önemli oldu?unu vurgulayan Oskanyan, ?unlar? söylemi?ti: “Türkiye’nin s?n?r? açmamas? için hiçbir gerekçe yok. Ermenistan Türkiye ile sava? halinde de?il. Tek tarafl? s?n?r? kapatmak kabul edilemez. AB Türkiye’ye bask? yapmal?. AP de bu konuyu ele almal?. Ermenistan, Türkiye ile ön ?arts?z diyaloga haz?r.”

Bir millet iki devlet
dü?üncesi de?i?meli
ABD D??i?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Matthew Bryza, Türkiye’nin Ermenistan ile ili?kilerini geli?tirmesi gerekti?in söyledi. Ermeni i?gali alt?ndaki Yukar? Karaba? sorununun çözümünde arabuluculuk üstlenen Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat? (AG?T) Minsk Grubunun e? ba?kanlar?ndan Bryza, Rus ve Frans?z e? ba?kanlarla birlikte Ermenistan’? ziyareti s?ras?nda, Erivan’da NATO ve AG?T’in baz? yerel kurulu?larla birlikte düzenledi?i “Geni?letilmi? Karadeniz: Bölgesel ve Uluslararas? Güvenlik Perspektifleri” konulu uluslararas? konferansa kat?ld?. Bryza, burada yapt??? konu?mada, ülkesinin Karadeniz bölgesiyle ilgili politikas?n?n, ekonomi, enerji ve bölgesel güvenlik gibi çe?itli alanlar? kapsayan bir i?birli?inin olu?turulmas?n? amaçlad???n? anlatt?. 

Diplomatik ili?ki kurun
“Bu kapsamda en önemli konulardan biri, Türkiye ile Ermenistan aras?nda diplomatik ili?kilerin kurulmas? ve s?n?rlar?n aç?lmas?d?r. Böyle bir aç?l?m, ekonomik ili?kiler ve ortak ekonomik projelerin üretilmesi sürecini güçlendirir” diyen Bryza, Türk-Ermeni ili?kilerinin normalle?mesinin a??rl?kl? olarak Yukar? Karaba? konusuyla ba?lant?l? hale getirildi?ini kaydetti. “Türkiye’nin Ermenistan ile ili?kilerin normalle?mesi için baz? ko?ullar ortaya koydu?unu, ama ABD’nin bunlar?n kald?r?laca??n? umdu?unu” ifade eden Bryza, “Ermenistan, Türkiye’nin ön ko?ul koymamas? iste?inde hakl?, ama kendisi de bugünkü Türkiye ile olan s?n?rlar? tan?mal?” diye konu?tu.

Ön ko?ul aramay?n
ABD’nin Türkiye’ye Ermenistan ile ili?kilerini, “Azerbaycan gibi üçüncü bir ülkeyi dahil etmeden geli?tirmesi ve diplomatik ili?ki için ön ko?ul koymamas?” ça?r?s?nda bulundu?unu belirten Bryza, “Türkiye ile Azerbaycan aras?ndaki ili?kilerde ’Bir millet iki devlet’ dü?üncesinin de?i?mesi gerekiyor” dedi. Bryza, “bu de?i?menin hemen olamayaca??n?, belli bir zaman alaca??n?” kaydetti.

S?n?r?n kapal? olmas? ho? de?il
AB Komisyonu eski Ba?kan? Romano Prodi, Türkiye-Ermenistan s?n?r?n?n aç?lmas? gerekti?ini söylemi?ti. Eylül 2004’de Ermenistan’? ziyaret eden Prodi, Ermenistan D??i?leri Bakan? Vartan Oskanyan ile birlikte düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, kapal? s?n?rlar konusunun, Türkiye’nin AB üyeli?i için gerekli ön ?artlardan biri olabilece?ini aç?klam??t?. Prodi, “Türk-Ermeni s?n?r?n?n kapal? olmas?ndan ve Türkiye ile Ermenistan aras?nda diplomatik ili?ki bulunmamas?ndan ho?lanm?yorum” ifadesini kullanm??t?.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »