Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN SINIRI ZORLUYOR -4-

Kasım AKDOĞAN
18 2008 - Yeniça?

="justify">Amerika’ya göç eden Ermeniler, diasporan?n en önemli propaganda merkezinin ABD olmas?nda akrif rol ald?. Böylece, ABD’nin elinde oyunca?a dönen Ermenilerin geçmi?te Osmanl?’ya çamur atma yar???, bugünlerde Türkiye’yi karalama ve suçlama kampanyas?na dönü?tü. ABD’de faaliyet gösteren Ermeni etnik lobisi, son 20 y?l içerisinde ABD Kongresi’nden hat?r? say?l?r bir ?ekilde maddi ve politik destek ç?karmay? ba?ard?.

>.uml;nen Ermenilerin geçmi?te Osmanl?’ya çamur atma yar???, bugünlerde Türkiye’yi karalama ve suçlama kampanyas?na dönü?tü. ABD’de faaliyet gösteren Ermeni etnik lobisi, son 20 y?l içerisinde ABD Kongresi’nden hat?r? say?l?r bir ?ekilde maddi ve politik destek ç?karmay? ba?ard?. Bu destek, y?ll?k olarak yakla??k 90 milyon dolarl?k Ermenistan için yard?m, Azerbaycan’a yard?m? engelleyen yasan?n ç?kart?lmas?, Türkiye lehine getirilen tasar?lar? engelleme ve sözde soyk?r?m iddias?n?n ABD yönetimi taraf?ndan resmen tan?nmas?na yönelik faaliyetler olarak görülebilir. Ermeni kurulu?lar?n?n hepsinin ortak amac?; “Türk Dü?manl???” d?r. Bunun için sözde soyk?r?m kozundan ba?ka bir stratejik özelli?i sahip olmayan Ermeniler, ezilmi? millet  kimli?i ile dünya kamuoyunu yanlar?na çekmeye çal??maktad?rlar. Ermeni lobisinin en etkin ülke oldu?u ABD’de 1228 kurulu?u Amerika Ermeni Asamblesi (Armenian Assembly of America: AAA) ad?yla bir çat? alt?nda toplan?p bir lobi kurumu olarak etkili çal??malar yürütmeye ba?lam??t?r. AAA ?cra Direktörü Bryan Ardouny, sözde soyk?r?m? iddialar?n?n tan?nmas?n?n, Türkler ile Ermeniler aras?ndaki psikolojik engelleri ortadan kald?raca??n? savunmu?tu.

Lobi faaliyeti tam gaz
ABD’de önde gelen Ermeni lobi gruplar? ba?kanl?k seçiminin ilk aya?? olan ön seçim yar???nda soyk?r?m tezleri konusunda adaylara yönelik giri?im ba?latt?. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada, “Ermeni seçmenlerin önseçimlerde önemli rol oynayaca??, bu nedenle Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylara soru formu gönderildi?i” bildirildi. Formda “Resmi aç?klamalar?n?zda Ermeni soyk?r?m?n? soyk?r?m olarak tan?mlayacak m?s?n?z, Ermeni soyk?r?m? yasa tasar?s?na yönelik görü?leriniz neler, Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m?n? inkâr?na yönelik ne gibi ad?mlar atacaks?n?z” gibi sorular yer al?yor. Ayr?ca formda, Türkiye’nin Ermenistan s?n?r?n? açmas?na, Azerbaycan ile Da?l?k Karaba? sorununa ve ABD-Ermenistan ili?kilerine yönelik sorular da bulunuyor. Aç?klamada, ABD’deki seçmenlerin hem
Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti üyelikleri bulundu?u ve Ermenilerin uygun buldu?u adaya çapraz oy verebilecekleri de kaydedildi.

Ermenileri ilk k??k?rtan ABD’li misyonerlerdi
Ermenileri tahrik eden misyoner te?kilatlar?, Anadolu’da nifak tohumlar? atm??t?
Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle binbir türlü entrikan?n çevrildi?i bir alan olmu?tu. Osmanl? devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen Amerika, bu entrikalar?nda özellikle Ermenileri kullanm??, misyonerleri arac?l???yla onlar? k??k?rtm??t?. Ermeni sorunuyla ilgili çal??malar?yla tan?nan K?r?kkale Üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi Dr. ?enol Kantarc?, Amerika’n?n d??a yönelik misyoner örgütü American Board of Commisioners for Foreign Mission’un (ABCFM), ilk misyonerlerini Anadolu’ya göndermesi ve Amerikan Proteston Kilisesi’nin kendisine hedef kitle olarak Ermenileri seçmesinin Ermeni hareketinin filizlenmesine yol açt???n? söyledi.

Türk dü?manl??? a??lad?lar
Anadolu’da Ermeni sorunu tohumlar?n?n ilk kez bu misyoner örgüt taraf?ndan at?ld???n? kaydeden Dr. Kantarc?, ?unlar? söyledi: “Amerikan misyoner örgütü, hemen-hemen bütün kent ve köylere ula?m??t?. Hatta her Ermeni evinin içine kadar girmi?lerdi. Bu kadar kapsaml? çal??may?, hiçbir örgüt yapamam??t?. Gerçekten de ABCFM, Türkiye’de o kadar muazzam çal??m??t? ki, 1893 y?l?na kadar Türkiye’de 624 okul, 436 ibadethane açm??lard?.”
Ayn? zamanda Türkiye Uluslararas? ?li?kiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Ba? Dan??man? olan Dr. ?enol Kantarc?,  Amerika’n?n, 7 May?s 1830 tarihinde imzalanan bir anla?mayla Osmanl?’da en çok kayr?lan    ülke statüsü kazand???n? ifade ederek, “Böylece ABD’li tüccarlar Anadolu piyasas?na girerken, Ermeni simsarlara da geni? bir i? alan? aç?ld?. Ticaret hacminin geni?lemesine paralel olarak, Amerika ile i? yapan Ermenilerin say?s? giderek artt?. Böylece zengin Ermeni zümresi ortaya ç?kt?. Bu kitle  yava? yava? Amerikan vatanda?l???na geçti. Misyonerler, bir taraftan da Amerika’ya Ermeni ö?rencileri göndermeye ba?lad?. ABD’de koyu birer Türk dü?man? olarak yeti?tirilen bu gençler, dünyada Türk dü?manl???n?n yay?lmas?nda aktif rol oynad?lar” dedi.

Soyk?r?m tasar?s?yla Türkiye’ye gözda??
?ran’la enerji alan?nda i?birli?ine giden Türkiye, soyk?r?m iftiras? ile cezaland?r?lmak istenmi?ti

ABD, Türkiye’nin enerj anla?mas? imzalad??? ?ran’la yak?nla?mas??n ard?ndan dillere pelesenk edilen soyk?r?m kart?n? ortaya atarak, Ankara’ya adeta gözda?? vermi?ti. ABD Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi’nin, 1915 olaylar?na ili?kin Ermeni yalanlar?n? içeren tasar?y? kabul etmesiyle, Ermenistan’a verilen destek bir kez daha gözler önüne serilmi?ti. 10 Ekim 2007 tarihinde ele al?nan 106 say?l? Ermeni karar tasar?s?nda, ABD yönetimi soyk?r?m? tan?maya ça?r?lm??t?. Y?llard?r Türkiye aleyhine bir “koz” olarak kullan?lan tasar?ya, bu kez ABD’deki Yahudi lobisinin de destek vermesi dikkat çekmi?ti. Demokrat Parti California Milletvekili Tom Lantos ba?kanl???nda gerçekle?tirilen oturumda, ABD Temsilciler Meclisi’nin D??i?leri Komitesi, 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak nitelendiren tasar?y? 21’e kar?? 27 oyla kabul etmi?ti. Tasar?n?n kabul edilmesinin ard?ndan salona  giren Papaz Karekin, gazetecilerin sorular? üzerine de, “Tasar?n?n kabul edilmesiyle 90 y?l rahatlad?k” ifadesini kullanm??t?. Oylamay?, Ermeni tasar?s?na kar?? Türkiye’nin tezlerini anlatmak üzere Washington’a giden  AKP’li Egemen Ba??? ba?kanl???ndaki TBMM heyeti de  izlemi?ti.

Film yar?da kald?
ABD Ba?kan? George Bush, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ve Savunma Bakan? Robert Gates tasar? görü?ülmeden önce, “Türkiye ile ili?kilerimiz bozulur” gerekçesiyle karar tasar?s?n?n reddedilmesini istemi?ti. Gates ve Rice, Temsilciler Meclisi liderlerine ortak bir mektup göndererek tasar?n?n geçmesi durumunda, Türk-Amerikan ili?kilerinin ciddi zarar görece?i uyar?s?nda bulunmu?lard?. Türkiye’nin ve ABD yönetiminin bask?lar? sonuç vermi?, baz? delegelerin imzalar?n? çekmesiyle karar?n genel kurula gelmesi ?imdilik engellenmi?ti.

Ermenilerin sözcüsü gibi
ABD Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi, Kongre’de Ermeni lobisinin önde gelen ate?li savunucular?ndan hatta sözcülerinden birisi olarak bilinmektedir. Yahudi ve Ermeni lobileri ile derin ve güçlü ba?lara sahip olan  Pelosi, Amerika tarihinde ilk kad?n meclis ba?kan? olma unvan?na da sahiptir. 20 y?ld?r aktif siyasetin içerisinde yer alan 66 ya??ndaki Nancy Pelosi, y?llard?r Temsilciler Meclisi çat?s? alt?nda Ermenilere destek veren bir siyasetçi olarak bilinmektedir.  Pelosi, ABD’nin Ermeni tezlerini kabul etmesi gerekti?ini sürekli dile getirmi?ti.

Bulgaristan soyk?r?m? tan?m?yor
Bulgaristan’DA a??r? sa?c? ATAKA partisine mensup milletvekilleri taraf?ndan haz?rlanan, 1915 olaylar?yla ilgili Ermeni iddialar?n?n Bulgaristan taraf?ndan resmen tan?nmas?n? öngören yasa teklifi, parlamento genel kurulunda bir kez daha reddedildi. Teklif, ATAKA milletvekillerinin giri?imiyle parlamento genel kurulunda dün üçüncü kez gündeme getirildi. 173 milletvekilinin kat?ld??? oylamada yasa teklifi 50’ye kar?? 63 oyla reddedildi. Oylamada 60 milletvekilinin ise çekimser kalmas? dikkati çekti.

Sayg?s?zl?k
Üyelerinin ço?unlu?unu Türklerin olu?turdu?u Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS-HÖH) milletvekili Remzi Osman, böyle bir teklifin parlamentoda gündeme getirilmesinin hem tarihi gerçeklere, hem de parlamentoya sayg?s?zl?k oldu?unu söyledi. Söz konusu olaylar?n benzerlerinin birçok ülkede ya?and???n? kaydeden Osman, “olaylar? ya?and??? zamana ve ?artlara göre de?erlendirmek gerekti?ini” ifade etti. Osman, d?? güçlerin k??k?rtmas?yla Ermeni çetelerin Türk ordusuna ve Türk halk?na kar?? kanl? eylemler düzenledi?ini hat?rlatarak, “Bu ?artlarda zorunlu göç uygulamas? karar? al?nm??t?r. Tarihin de?erlendirilmesi ve yarg?lanmas? parlamentolar?n görevi de?ildir. Tarihi tarihçilere b?rakmal?y?z” dedi.

Karekin delegeleri kutsam??t?
Ermeni papaz Karekin, Ekim 2007’de sözde soyk?r?m yalan?n? kabul eden ABD Temsilciler Meclisi’ni kutsam??t?. Soyk?r?m yalan?n?n görü?üldü?ü gün, ABD Temsilciler Meclisi’nde her sabah düzenlenen duay? dünyadaki 6 milyon Ermeni’nin ruhani lideri olan Ermenistan Patri?i 2. Karekin’in yapmas? dikkat çekmi?ti. Dini siyasete alet eden Karekin, duas?nda Türkiye kar??t? tasar?y? savunmaktan da geri kalmam??t?. Kara cüppesiyle çevresine gülücükler saçan Karekin, sözde soyk?r?m? ya?ayan hem?ehrileriyle de sohbet etmi?ti. Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi’nin sözcüsü Nadeam Elshami ise Patrik’in ziyaretiyle, tasar?n?n ayn? güne gelmesinin ‘tesadüf’ oldu?unu öne sürmü?tü.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »