Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

AVRUPA PARLAMENTOSU VE ERMEN? SORUNU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
24 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

="justify">Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni sorunuyla ilgisi oldukça eskidir. Türkiye ilk kez 1987 y?l?nda Avrupa Birli?i’ne tam üyelik için ba?vurunca Parlamento, 18 Haziran 1987 tarihinde kabul etti?i ve “Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü” ba?l???n? ta??yan bir karar?nda, Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul etmi?, bunlar?n Türkiye taraf?ndan da kabul edilmesini istemi? ve Türkiye’nin bu “soyk?r?m?” tan?mamas?n?n tam üyeli?i için bir engel olu?turaca??n? belirtmi?ti.

µr da önemini kaybetmi?ti.

Bilindi?i üzere Türkiye’nin adayl??? on y?l kadar sonra kabul edilmi? ve Ermeni soyk?r?m iddialar? da  Avrupa Parlamentosu taraf?ndan yeniden ele al?nm??t?r. Nitekim Parlamento, her y?l “?lerleme Raporlar?”n?n incelenmesiyle ilgili kararlar?nda, bir y?l hariç, bu konuya de?inmi?tir. Bu arada 28 Eylül 2005 tarihli karar?nda, “engel olu?turmaktan”   daha da ileri gidilerek Ermeni “soyk?r?m?n” tan?mas?n?n Türkiye’nin Avrupa Birli?i’ne kat?lmas?n?n ön ?art? oldu?u belirtilmi?tir.

Avrupa Parlamentosu’nun bu tutumu 2007 y?l?nda de?i?meye ba?lam??t?r. 2006 y?l? ?lerleme Raporu hakk?ndaki 24 Ekim 2007 tarihli kararda, Ermeni lobisinin tüm gayretlerine ve Ermenistan D??i?leri Bakan?’n?n Parlamento D??i?leri Komisyonu’nda bir konu?ma yapmas?na ra?men   “soyk?r?m” konusuna de?inilmemi?tir. Ancak Hrant Dink ve Malatya’da baz? H?ristiyanlar?n katledilmesinin k?nand??? belirtilmi? ayr?ca  (Ermenistan kastedilerek) Türkiye’nin her türlü abluka ve s?n?rlar?n kapanmas?ndan kaç?nmas? gerekti?i bildirilmi? ve Türkiye vile Ermenistan’dan  uzla?ma konusunda bir süreç ba?latmalar? istenmi?tir.

Avrupa Parlamentosu’nun 17 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Birli?i’nin Güney Kafkasya politikas? hakk?nda kabul etti?i bir ba?ka karar?n da  soyk?r?m iddialar? yer almam??t?r.  Kararda  “geçmi? olaylar?n aç?kça ve dürüstçe tart???lmas? için Türkiye’nin ciddi ve yo?un çaba göstermesine” dair ifadeler, 1915 olaylar?n?n bir tarihçiler ortak komisyonu taraf?ndan incelenmesi için Türkiye’nin Ermenistan’a yapt??? ancak kabul edilmeyen önerisini dolayl? bir ?ekilde desteklemektedir.  Di?er yandan bu kararda da Türkiye ve Ermenistan’dan, bu gün ve geçmi? için, bir uzla?ma süreci ba?latmalar?, Avrupa Komisyonu’nun bu sürece yard?mc? olmas?, ayr?ca Avrupa Komisyonu ve Konseyi’nin,  Türkiye’nin Ermenistan ile olan s?n?r?n?n aç?lmas? konusunu bu iki ülkenin makamlar?yla ele almas? istenmektedir. Ermenistan’?n tüm olanaklar? kullanarak önlemeye çal??t???  Kars-Ahalkelek demiryolu projesiyle ilgili olarak ise, dünyan?n bu bölgesinin Avrupa’ya  ve uluslararas?   ekonomiye, ekonomik ve siyasi alanlarda daha iyi entegre olmas?n?n yolunu açt???  ve bölgenin ekonomik ve ticari geli?mesine katk?da bulunaca?? bildirilmektedir. Buna kar??l?k bu projenin Ermenistan’da i?ler durumdaki demiryolunu “by-pass” etti?i de belirtilmektedir.

Sonuç olarak Avrupa Parlamentosu’nun yukar?da de?indi?imiz son iki karar?nda, ?imdiye kadar olan?n aksine, Ermeni soyk?r?m iddialar?na yer verilmedi?i,  Türkiye ve Ermenistan’dan,   hem günümüz hem de geçmi? olaylar ve sorunlar için, bir uzla?ma süreci ba?latmalar?n?n istendi?i,  s?n?rlar?n aç?lmas?nda Avrupa Komisyonun yard?mc? olmas?n?n öngörüldü?ü ve Kars-Ahalkelek demiryolu hatt?n?n yararl? bulundu?u görülmektedir. Bu haliyle söz konusu kararlar, Ermenistan’?n de?il Türkiye’nin görü?lerine yak?nd?r.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.