Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KIYAMET?N ARDINDAN FRANSA ?LE ?L??K?LER NORMALE DÖNER

Semih İDİZ
15 2006 - Milliyet

="justify">Ermeni soyk?r?m? iddias?n?n reddini cezaland?rmak isteyen Frans?z milletvekilleri elbette ki ikiyüzlü davran?yorlar. Kendi tarihinizi "cilalamak" için yasalar ç?karmaya çal???rken, ba?kas?n?n tarihini yasama yoluyla saptamaya kalkarsan?z bu tür s?fatlar? hak edersiniz.
Øsar?n?n 18 May?s'ta genel kurulda geçece?i söyleniyor. Peki, geçti diyelim, Türkiye ne yapacak? Al?n size bir kehanet: Türkiye'de k?yamet kopacak. Gazeteler "Adieu France" man?etleri atacak. Büyükelçiler tekrar geri çekilecek. Resmi ziyaretler iptal edilecek. Frans?z mallar?n? boykot etme tehditleri savrulacak.

Maddi ç?karlar önemli
Fakat bir süre sonra hayat normale dönecek. "Yapt?r?ms?z" olan 2001 tarihli "Ermeni Soyk?r?m? Yasas?"n?n Frans?z Parlamentosu'nda kabul edilmesinin ard?ndan aynen bu olmu?tu. Nedeni ise iki ülke aras?ndaki kar??l?kl? maddi ç?kar yuma??.
Bu o kadar yo?un ki, ne Türk Silahl? Kuvvetleri (ba?ta Oyak nedeniyle olmak üzere), ne kamu sektörü, ne de özel sektör Fransa ile köprülerin at?lmas?n? göze alabilirler. Bu söyledi?ime k?zanlar ç?kacakt?r. Ancak, öfkelerini kehanetimin do?ru ç?k?p ç?kmayaca??n? görene kadar dizginlemelerini sal?k veririm.
Burada ba?ka bir hususun da alt?n? çizmek gerekiyor. Murat Belge, Halil Berktay, Elif ?afak, Hrant Dink, Müge Göçek, Ahmet ?nsel, Etyen Mahçupyan, Bask?n Oran ve Rag?p Zarakolu Frans?z Liberation gazetesinde ç?kan bildirilerinde söz konusu tasar?ya kar?? olduklar?n? ortaya koydular.

Etik zeminden yoksun
Bunun, Frans?z entelektüelleri üzerinde "dü?ündürücü", Ermeni lobisi üzerindeyse "?oke edici" bir etkisi oldu?unu tahmin etmek güç de?il. Söz konusu isimlere bak?nca nedeni anla??l?r olmal?. Sayg?n Frans?z tarihçilerine ülkemizin "vicdan?n?" temsil eden bu ayd?nlar?m?z da eklenince, söz konusu tasar? en az?ndan "etik zemin"den mahrum kalm?? oldu.
Bu tasar? yasalla??p ileride davalar?n aç?lmas?na vesile olursa, bu etik ç?k??lar, cezas? istenen ?ah?slar için ahlaki destek mahiyetinde olacakt?r.
Oysa, Liberation'daki bildirinin alt?nda örne?in Hikmet Özdemir, Yusuf Halaço?lu, Do?u Perinçek veya ?ükrü Elekda? gibi isimler olsayd?, bunun ne Frans?z ayd?nlar?, ne de konuyla ilgili olan Frans?z kamuoyu üzerinde herhangi bir etkisi olurdu.
Zira bu ki?ilerden hiçbiri, bugüne kadar, "Soyk?r?m olmam??t?r, ama oldu?unu söyleyenlerin fikir özgürlü?ü çerçevesinde bunu deme haklar? vard?r" dememi?tir.
Ayn? ki?ilerin ?imdi Fransa'ya kar?? "fikir özgürlü?ü" kart?n? kullanmaya çal??malar? da bu yüzden komik kaçmaktad?r.

?? yine Voltaire'e geliyor
?unu bilmekte yarar var. Tarih "mutlak" de?il, "göreli" bir bilim dal?d?r. Aksini iddia edenler ise, hangi ülkede olurlarsa olsunlar, ayn? kefenin insanlar?d?r. Bu nedenle, Fransa ile ya?anan bu krizin i?neyi kendimize bat?rma f?rsat? sa?lad???n? da dü?ünüyorum.
?ster Fransa için, isterse bizim için olsun, i? dönüp dola??p, "Fikirlerinden nefret etsem de bunlar? söyleme hakk?n için ölmeye raz?y?m" diyen büyük Frans?z dü?ünür Voltaire'e geliyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »