Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (1)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
18 2008 - ERAREN

!àáP="justify">Yar?n Ermenistan’da ba?kanl?k seçimleri yap?l?yor.

Ermenistan’da devlet ba?kan?, bizde ve birçok ülkedeki cumhurba?kanlar?na göre, daha büyük yetki ve sorumluluklara sahip oldu?undan, devlet politikalar?n?n saptanmas?nda en önemli ki?i konumundad?r. 

Ermenistan’? 1998 y?l?ndan beri idare eden Ba?kan Robert Koçaryan, Anayasa gere?i, üçüncü kez seçilemeyecektir. Nispeten genç ve siyasi gücünün zirvesinde bulunan Koçaryan’?n seçimlerden sonra ne yapaca?? belli de?ildir. Putin gibi onun da ba?bakan olmak istedi?ine veya Ermenistan’daki tüm Rus yat?r?mlar?n? bünyesinde toplayacak olan büyük bir ?irketin ba??na geçebilece?ine dair duyumlar vard?r.

Halen en güçlü aday Ba?bakan Serj Sarkisyan’d?r.  Koçaryan gibi Karaba?’l? olan ve Karaba? sava?lar?n? s?ras?nda temayüz etmi? olan bu Sarkisyan  Ermenistan’?n ba??ms?zl???ndan bu yana iç veya d?? güvenlikle ilgili görevler alm?? ve güvenlik güçlerinin gerçek patronu veya Koçaryan’?n arkas?ndaki  gerçek güç olarak isim yapm??t?r. Sarkisyan’?n Koçaryan’dan sonra devlet ba?kan? olmak istedi?i biliniyordu. Ba?bakan Markaryan’?n geçen y?l aniden ölümü üzerine Ba?bakan olunca ba?kanl?k koltu?una daha da yak?nla?m??t?r.

Sarkisyan’?n kar??s?ndaki en güçlü aday Ermenistan’?n birinci cumhurba?kan? Ter Petrosyan’d?r. Ad? geçen  1988 y?l?ndan itibaren Ermenistan’?n ba??ms?zl??? için çal??m??, 1992-1998 y?llar? aras?nda devlet ba?kanl??? yapm?? bu konumu nedeniyle Azerbaycan’a kar?? silahl? mücadeleyi yürütmü?, Karaba?’?n Azerbaycan’dan ayr?lmas?n? ve bu bölgeyi çevreleyen yedi Azeri vilayetinin i?galini sa?lam??t?r. Bilindi?i gibi Ermeni i?gali sonucunda bir milyona yak?n Azeri mülteci durumuna dü?mü? halen Azerbaycan’?n çe?itli ?ehirlerinde iyi olmayan ko?ullarda ya?amaktad?r.
 
Ter Petrosyan çarp??malar sona erdikten sonra, Azerbaycan ile bar?? yapmak istemi? ve Minsk Grubunun arac?l???yla yap?lan müzakerelerde epey ilerleme kaydedilmi?tir. Ancak Koçaryan’?n öndeli?indeki Karaba?l?lar bu müzakerelere itiraz ederek sadece Karaba?’?n de?il, sözünü etti?imiz Azerbaycan illerinin de kendilerinde kalmas?n? istemi?lerdir. Ter Petrosyan bu muhalefeti k?rabilmek üzere Koçaryan’? Ermenistan’?n ba?bakan?, Sarkisyan’? da savunma bakan? yapm??t?r. Ne var ki ad? geçenler, Ermenistan’da baz? partilerle i?birli?i yaparak, Ter Petrosyan aleyhinde bir cephe olu?turmu?lar ve 1998 y?l?nda kendisini istifaya zorlam??lard?r. Yap?lan seçimlerde Koçaryan devlet ba?kan? olmu?tur. Ter Petrosyan ise, büyük bir itibar kayb?na u?rayarak fiilen siyasetten çekilmi?tir.

Buna kar??l?k Koçaryan, uzun say?lacak bir süre, Karaba? konusunda uzla?maz denebilecek bir politika izlemi?, sonralar? ABD ve Rusya’n?n bask?s?yla Haydar Aliev ile müzakerelerde bulunmaya ba?lam?? daha sonra bunlar? ?lham Aliev ile de sürdürmü?tür. Bas?n haberlerine göre halen taraflar, Karaba? bölgesinin statüsü konusu hariç, birçok noktada anla?maya varm??lard?r. Burada ironik olan husus, müzakerelere ele al?nan tasla??n Ter Petrosyon’in istifa etmesine neden olan taslak ile hemen hemen ayn? oldu?una dair söylentilerdir. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »