Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (2)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
19 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

!àÔ°€="justify">Ermenistan’da bugün yap?lmakta olan ba?kanl?k seçimlerine dokuz aday kat?lmaktad?r.  Seçimler için ikinci tur yap?lacaksa bunlardan sadece üçünün ?ans? oldu?u anla??lmaktad?r: Ba?bakan Serj Sarkisyan, eski Cumhurba?kan? Levon Ter Petrosyan ve Mili Meclisin eski Ba?kan? ve Hukuk Devleti Partisi Ba?kan? Artur Bagdasaryan. Ta?nak Partisi aday? Hovhannisian da ikinci tura kalaca??n? söylemekte ancak pek inand?r?c? olmamaktad?r.

Ermenistan’da bas?n ve televizyonlar?n ço?unlu?u ayr?ca kamuoyu yoklamaklar? Ba?bakan Sarkisyan’?n seçimleri kazanaca??n? belirtmekte hatta baz?lar? ad? geçenin ilk turda, %60 civar?nda oy olarak seçimleri kazanaca??n? ileri sürmektedir. Buna kar??l?k Ter Petrosyan ve Bagdasaryan’?n    % 10 ila 15 kadar oy alacaklar? ifade edilmektedir.  Ancak burada sorun, devletle yak?n ili?kiler içinde olan büyük sermayenin sahibi oldu?u gazete ve televizyonlara ne derecede güvenilebilece?indedir.  Nitekim büyük gazetelerin devaml? olarak Ter Petrosyan’? karalad??? buna kar??n Sarkisyan’? övdü?ü, seçim gözlemcisi AG?T’in raporlar?na dahi girmi?tir.  Adeta Karaba?’? sat?yormu? gibi bir hava yarat?larak bundan on y?l önce istifa mecburiyetinde b?rak?lan Ter Petrosyan’?n 1990–1993 y?llar? aras?nda sava??n?n getirdi?i ekonomik s?k?nt?lardan da sorumlu tutulmas? ve o nedenle fazla bir oy potansiyeline sahip bulunmamas? dü?ünülebilir. Ancak ad? geçen taraf?ndan düzenlenen mitinglere,  hava ko?ullar?na ra?men büyük kat?l?m olmas? ve özelikle geçen Cumartesi günü Erivan’da yap?lan miting’e, Ermenistan için büyük bir rakam olan,  yakla??k 50.000 ki?inin kat?lmas? ad? geçenin durumunun söylendi?i kadar kötü olmad???n? göstermektedir.  Bu arada Ter Petrosyan yanl?lar?n?n güvenlik güçlerinin çe?itli bask?lar?yla kar??la?t?klar?n? ve s?k s?k tevkif edildiklerini de belirtelim.

Ermenistan’?n büyük medya kurulu?lar?ndan ba?ka Rusya da dolayl? bir ?ekilde Sarkisyan’? desteklemektedir.  Seçimlerden k?sa süre önce Rusya Federasyonu Ba?bakan?n?n Ermenistan’a resmi ziyaret yaparak Sarkisyan’la görü?mesi bu deste?in kan?t?n? olu?turmu?tur. Bu ziyaretten sonra Ter Petrosyan da görü?melerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmi? ancak yüksek düzeydeki ki?iler taraf?ndan kabul edilmemi?tir. Bu olay da Moskova’n?n deste?inin teyidi anlam?n? ta??m??t?r.

Di?er yandan Sarkisyan’?n seçim kampanyas?nda resmi kaynaklar? kulland??? da anla??lm?? ve bu husus da seçim gözlemcisi AG?T’in raporunda yer alm??t?r.

Son olarak, Ermenistan’da yap?lan tüm seçimlerde hile kar??t?r?ld???n? ve bu durumun gözlemci kurulu?lar?n raporlar?yla sabit oldu?unu belirtelim.  Bu kez Avrupa Konseyi, Avrupa Birli?i, AG?T gibi uluslararas? kurulu?lardan ve ba?ta ABD olmak üzere baz? ülkelerden gelen ?srarl? talepler üzerine Ba?kan Koçaryan, Ba?bakan Sarkisyan ve D??i?leri Bakan? Oskanyan seçimlerin usulüne uygun olarak yap?laca??n? çe?itli kez tekrarlam??lard?r.

Seçimlerin sonuçlar?n? yar?n ele alaca??z.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.