Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

BA?IMSIZ KOSOVA TÜRK?YE ?Ç?N HEM ?Y?, HEM KÖTÜ

Semih İDİZ
19 2008 - Milliyet

="justify">Kosova dün beklendi?i gibi ba??ms?zl???n? ilan etti. Böylece Miloseviç'in 1989'de ayr?l?k ve sava? tohumlar?n?n ekmesini takip eden kanl? süreç, S?rplar?n en kutsal sayd?klar? topraklar? kaybetmeleriyle sona erdi. Ba?ka bir ifadeyle, "etnik temizlik yapal?m" derken S?rplar, kendilerinin bölgeden büyük ölçüde temizlenmelerine yol açt?lar; ki bu tarihin nadiren da??tt??? adaletin çarp?c? bir örne?idir.

§ce Bat? taraf?ndan cezaland?r?lm?? oldu. Bu durum ilk etapta Ruslar ve Rumlar olmak üzere, dünyadaki S?rp yanda?lar?n? memnun etmese de, kimsenin Kosova'daki saati geri çevirmek için yapabilece?i fazla bir ?ey yok.

S?rplar sava?? göze alamaz
Zira Kosova bugün NATO'nun ve AB'nin korumas? alt?ndad?r. S?rplar?n bu durumda yeni bir sava?? göze almalar? zay?f bir ihtimaldir. Kald? ki, böyle bir sava?? ba?latsalar dahi, bunu kazanmalar? imkâns?z görünüyor.
Ancak "Kosovarlar" için bu mutlu son beraberinde gene de çok say?da soru i?areti getiriyor. Zira hem Avrupa'y? hem de ABD'yi ba?layan bir emsal ortaya ç?km?? bulunuyor. Bu baz?lar? için iyi, baz?lar? için de kötü bir emsalken, Türkiye gibi karma??k d?? politikas? olan bir ülke için hem iyi, hem de kötü bir emsal olu?turuyor.

KKTC için olumlu geli?me
Maddeler halinde bakacak olursak bu konuda ?öyle bir görüntü ortaya ç?k?yor:
1- Kosova'n?n ba??ms?zl??? KKTC aç?s?ndan olumlu bir geli?medir. Ancak, bunun hemen yarar getirece?ini dü?ünmek safl?k olur. Zira hem ABD, hem de AB "Kosova'n?n bir emsal olmad???n?" ?srarla söylüyorlar. Fakat Putin'in geçen hafta, AB'nin "çifte standard?n?" yüzüne vurmak için "Kuzey K?br?s 40 y?ld?r ba??ms?z, niye tan?m?yorsunuz?" demesi bile, KKTC'ye kar?? olu?turulan duvarda yeni bir çatlak anlam?na geliyor.
2- Kosova'daki geli?melerin Kuzey Irak'ta özellikle Barzani kamp? taraf?ndan emsal olarak kullan?lmas? kaç?n?lmazd?r. Kuzey Irak'taki durumun Güneydo?u Avrupa'daki durumla hiç bir benzerlik arz etmemesi, uluslararas? dinamiklerin ise ?u anda Irak'?n parçalanmas? için de?il, bir arada tutulmas? için çal???yor olmas? da Barzani kamp?n? cayd?rmayacakt?r. Bunun ise Türkiye'de tepkiyle kar??lanaca?? a?ikar.

Azerbaycan için olumlu de?il
3- Kosova'n?n ba??ms?zl??? Türkiye'nin yak?n müttefiki Azerbaycan için son derece kötü bir emsaldir. Zira bu geli?menin Karaba?'?n ba??ms?zl???n? isteyen Ermeniler için önemli bir örnek te?kil edece?i kesin. Avrupa ve Amerika'daki güçlü Ermeni lobisinin bu emsali sonuna kadar kullanmak isteyece?i de ortada.
4- Kosova emsali Kafkaslar? ba?ka yollardan da istikrars?zla?t?rabilir. Nitekim, Rusya daha ?imdiden Gürcistan'daki ayr?l?kç? Abhazlar?n ayn? yoldan gitmeleri halinde bunu destekleyece?inin i?aretini veriyor. Abhazlar?n Türkiye'deki akrabalar? için bu iyi bir haberken, Gürcistan ile stratejik ili?kiler geli?tiren Ankara aç?s?ndan o kadar olumlu de?il. Moskova'n?n bu tutumunun Kafkaslarda ba?ka bölgelere sirayet etmesinden de çekiniliyor.
5- Kosova'daki geli?meler, "toprak bütünlü?ü ilkesi"nin, etnik çat??malar ve bunlarla ba?lant?l? kanl? olaylar kar??s?nda, d??ar?dan gelecek askeri ve siyasi müdahaleleri önlemek için art?k yetmeyece?ini de gösteriyor. Bunun Türkiye'deki ayr?l?kç? unsurlar taraf?ndan kullan?lmas? ve a??r? milliyetçi kesimlerde Bat?'ya kar?? duyulan dü?manl??? daha da art?rmas? beklenebilir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »