Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN?DA BA?KANLIK SEÇ?MLER? (3)

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
20 2008 - ERAREN

!àÒĞ`="justify">Resmi olmayan sonuçlara göre Ba?bakan Serj Sarkisyan yüzde ellinin üzerinde oy alarak Ermenistan Devlet Ba?kan? seçilmi? bulunmaktad?r.

Ba?ta Ter Petrosyan olmak üzere muhalefet lider ve partileri seçimlere hile kar??t?r?ld??? ve usulsüzlükler yap?ld??? ileri sürerek protesto gösterilerinde bulunmaya haz?rlan?yor. 2004 y?l? ba?kanl?k seçimlerinden sonra da bu iddialar ortaya at?lm?? ve gösteriler yap?lm??t?. Güvenlik güçlerinin kararl? tutumunun etkisiyle, gösteriler iki ay sonra sona ermi?ti. Hile ve usulsüzlük iddialar? ba?ta AG?T olmak üzere baz? uluslar aras? kurulu?lar?n raporlar?nda da yer alm??, ancak bunlar?n seçimlerin sonuçlar?n? etkileyecek boyutta olmad??? belirtilerek seçimlerin geçerli oldu?u sonucuna var?lm??t?.

Bu son seçimler için de ayn? senaryolar?n tekrar edilmesi, di?er bir deyimle protesto gösterilerinin bir süre sonra ortadan kalkmas? ve uluslar aras? kurulu?lar?n yap?lan hile ve usulsüzlüklerin seçim sonucunu etkilemedi?ini belirtilmesi olas?d?r.

Yeni Devlet Ba?kan?n?n ne gibi bir politika izleyece?ine gelince bu konuda Sarkisyan’?n aç?klama yapmas?n? beklemek do?ru olmakla beraber, kendisinin son on y?l içinde Koçaryan’?n en yak?n çal??ma arkada?? oldu?u dikkate al?narak, genel olarak Koçaryan’?n politikalar?na devam edece?ini söylemek mümkündür.

Bu çerçevede, hiç olmazsa k?sa vadede, Ermenistan’?n Karaba? ve Türkiye politikalar?nda ciddi bir de?i?iklik beklemek do?ru de?ildir. Bununla beraber, söz konusu politikalar Ermenistan’? bir tür izolasyona da götürdü?ü için, bir süre sonra Sarkisyan çözüm için yeni aray??lara ba?layabilir. Ancak çözüm için verilecek her a??r? taviz milliyetçilik ak?mlar?n?n hâkim oldu?u diasporan?n ve uzla?maz tutumuyla tan?nan, hükümet orta?? Ta?naklar?n itirazlar?yla kar??la?acakt?r. O itibarla, kurulacak yeni hükümette Ta?naklara yer verilmemesi müzakeleri kolayla?t?ran bir önlem olabilir.

Di?er konularda da, hiç olmazsa ba?lang?çta, Koçaryan dönemi politikalar?na devam edilece?i anla??lmaktad?r. Bu arada, seçimler için Sarkisyan’? aç?kça destekleyen Rusya’n?n Ermenistan ekonomisindeki önemli konumunu korumas? hatta güçlendirmesi, d?? siyasette de Ermenistan’?n, Koçaryan döneminden daha fazla bir ?ekilde, Rusya’y? izlemesi beklenebilir. Buna kar??n Ermenistan’?n AB’nin yeni kom?uluk politikas? program?n? uygulamaya devam edece?i ve ABD ile de, Rusya ç?karlar?na ters dü?medi?i sürece, iyi ili?kiler içinde olmaya gayret sarf edece?i anla??lmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »