Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

KO?ULLAR SARK?SYAN'I PRAGMAT?K OLMAYA ZORLAYACAKTIR

Semih İDİZ
21 2008 - Milliyet

!àáP="justify" style="font-family: Arial;">Ermenistan'da sal? günü yap?lan cumhurba?kanl??? seçimlerinden bir sürpriz ç?kmad?. K?sa bir süre önce bir hafta boyunca kald???m?z Erivan'da gözlemcilerin bize söyledikleri oldu.
Ba?bakan Serj Sarkisyan, beklendi?i gibi, güçlü bir ?ekilde kazan?rken, ba??ms?zl?ktan sonra Ermenistan'?n ilk Cumhurba?kan? olan Levon Ter Petrosyan da, yine tahmin edildi?i gibi, kötü bir performans verdi.
Oylar?n yüzde 53'ünü alan Sarkisyan, böylece daha ilk turda Cumhurba?kan? seçildi. Oylar?n sadece yüzde 22.5'ini alan Petrosyan ise ?imdiden seçimlere hile kar??t?r?ld???n? savunarak protesto gösterileri düzenliyor. Bu da Ermenistan siyasetindeki sert kavgalar?n bir süre daha durulmayaca??n? gösteriyor.
Dikkatler ?imdi AG?T gözlemcilerinin bu konuda haz?rlayacaklar? rapora dönmü? bulunuyor. Geçmi? seçimlerde Ermenistan'a iyi not vermeyen AG?T'in bu seçimlerde de baz? düzensizlikleri saptamas? bekleniyor.

Sarkisyan dönemi ne getirir?
Nitekim Erivan'dayken, Cumhurba?kan? Koçaryan'?n da güçlü deste?ine sahip olan Ba?bakan Sarkisyan'?n seçimlerde devlet olanaklar?n? kullanmas? bizim de dikkatimizi çekmi?ti. Ancak, seçimler normal demokratik k?staslar içinde gerçekle?seydi Sarkisyan gene de kazan?rd? diye dü?ünüyoruz.
Zira Ankara ile ili?kilerin pragmatik bir düzeyde ele al?nmas?n? isteyen Petrosyan'a kar?? ilk Cumhurba?kanl??? s?ras?nda yapt??? hatalardan dolay? duyulan k?zg?nl??a biz de Erivan'da tan?k olmu?tuk. Onun için Petrosyan e?it bir ortamda belki daha fazla oy al?rd?, fakat ikinci tur seçimlere kalsayd? bile, gene de kazanma ?ans? dü?üktü.
Peki, kendisi de Koçaryan gibi "Karaba? Grubu"na mensup olan Sarkisyan dönemi ne getirir? Sarkisyan kampanyas? s?ras?nda ülkeyi içinde bulundu?u büyük ekonomik s?k?nt?lardan kurtarmay? vaat etti. Ermenistan Ermenilerinin bugünkü ba?l?ca sorunu da zaten ne soyk?r?m iddialar?, ne de Karaba?.
En önemli sorunlar?, içinde bulunduklar? ve 14 y?ld?r s?yr?lamad?klar? ekonomik s?k?nt?lar.

Karaba? konusunda ad?mlar
Sarkisyan da, Karaba?'?n Kosova gibi ba??ms?z olmas?n? arzu etse de, bu ihtilaf?n sürmesinin Azerbaycan'dan çok Ermenistan'a zarar verdi?ini görüyor.
Türkiye'nin Erivan'a uygulad??? siyasi ve ekonomik ambargonun temelinde de soyk?r?m konusundan çok bu sorun yat?yor. Bu nedenle, Sarkisyan yeni ekonomik aç?l?mlar sa?layacaksa Karaba? konusunda "pragmatik" ad?mlar atma zorunlulu?uyla kar?? kar??ya kalacakt?r.
Öte yandan, Erivan'da konu?tu?umuz yetkililerin hepsi, ili?kilerin normalle?mesi için ilk ad?m?n Türkiye'den gelmesini beklediklerini söylediler. Bu ad?m?n at?lmas?yla diyaspora Ermenilerinin de Türkiye'ye kar?? yumu?ayacaklar?n? belirttiler.

Ankara'n?n ilk ad?m? atmas? zor
Ancak, stratejik enerji projeleriyle iyice perçinlenmi? olan Türk-Azeri ili?kileri dü?ünüldükçe, Ermenistan'?n en az?ndan Karaba? d???ndaki Azeri topraklar?ndan çekilmemesi durumunda Ankara'n?n bu ad?m? atmas? zor görünüyor. Özetle, Ankara da, ili?kilerin normalle?mesi için ilk ad?m? Ermenistan'dan bekliyor.
Bu k?s?r döngünün Sarkisyan'?n cumhurba?kanl??? s?ras?nda k?r?l?p k?r?lamayaca?? ?u anda net de?il. Ama dedi?imiz gibi, ko?ullar Sarkisyan'? bugüne kadar oldu?undan daha pragmatik dü?ünmeye zorlayacakt?r, oras? kesin.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »