Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN'DA SEÇ?M SONRASI GEL??MELER

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
03 2008 - ERAREN

="justify">Ermenistan’da,  Levon Ter Petrosyan ile  Serj Sarkisyan aras?nda çeki?meli bir ?ekilde geçen devlet ba?kanl??? seçimleri Sarkisyan’n?n zaferiyle sonuçland?.  Ancak seçim sonuçlar? ülkeye istikrar getirmedi. Seçim önceside , baz? muhalefet liderlerinin tutuklanmas? ile  yine baz? muhalif bas?n yay?n organlar?n?n susturulmas?na yönelik giri?imler seçimin ard?ndan giderek artt? ve zaman zaman güvenlik güçleriyle muhalefetin kar?? kar??ya gelmesine neden oldu.

bn yard?mc?s? ile baz? büyükelçilerin de bulundu?u bir çok ki?i muhalefeti destekledikleri gerekçesiyle görevden al?nd?, seçim sonras? tutuklananlar?n serbest b?rak?lmas? için giri?imlerde bulunan bir grup milletvekiliyle çe?itli Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri de ?iddete maruz kalarak göz alt?na al?nd?. 29 ?ubat gecesi ba?kent Erivan’?n özgürlük meydan?nda toplanan yakla??k 50 bin göstericiyle polis aras?nda ç?kan çat??mada 8 ki?inin hayat?n? kaybetmesi,  gerginli?in daha da artmas?na neden oldu. Bunun üzerine hükümet, 1 Mart sabah? alelacele 20 Mart 2008’e kadar  sürecek ola?anüstü hâl ilan etti.

Kimi yabanc? bas?nda yer alan yorumlarda, bölgedeki enerji ve  ula??m projelerinden  izole edilen Ermenistan’?n  Rusya’ya olan yak?nl???ndan rahats?z olan ABD’nin ya?anan son geli?meleri iyi bir f?rsat olarak de?erlendirece?ine dikkat çekiliyor. Öte yandan ülkedeki gerginli?in halk taraf?ndan bir devrime dönü?türülmek istendi?i yolunda yorumlar yap?lsa da Ermenistan’daki muhalefet güçlerine ciddi bir ekonomik destek olmad??? sürece böyle bir devrimin gerçekle?me olas?l??? da dü?ük görünüyor. Nitekim bu tür bir geli?meye mevcut Ermenistan hükümetinin yan? s?ra Rusya’n?n kar?? ç?kaca?? da göz önünde bulunduruldu?unda bu olas?l?k daha da zay?flamaktad?r.

Ba?kan Koçaryan’?n onay?yla “anayasal düzeni korumak amac?yla” ilan edildi?i  öne sürülen ola?anüstü hâlin geçerli oldu?u süre zarf?nda Ermenistan’da muhalefet yanl?lar?n? zor günlerin bekledi?ini söylemek mümkündür. Nitekim Koçaryan taraf?ndan yap?lan bir aç?klamada “gerginli?in sorumlular?n?n bilindi?i,  bunlar?n en sert biçimde cezaland?r?laca?? ve her türlü önleme ba?vurulaca??”n?n belirtilmesi,  yönetimin bu karma??k durumdan yararlanarak muhalefeti tasfiye etmek için iyi bir f?rsat elde etti?ini de dü?ündürüyor.

Ermenistan’da hükümetin bask?s?ndan uzak, özgür bir bas?n?n olmay???, siyasi alanda kökleri geçmi?e dayanan sorunlar? ?iddet yoluyla  çözme e?ilimi ve muhalefetin devaml? olarak ?iddetle susturulma yöntemi toplumu büyük bir ç?kmaza sürüklüyor. Bu durum ise halk?n muhalefet saflar?nda  bir araya gelerek tepki göstermesine neden oluyor Ayr?ca ülkenin içinde bulundu?u ekonomik darbo?az, i?sizlik ve insanlar?n gelecekle ilgili  umutlar?n?n bulunmay???  mevcut gerginli?in daha da artmas?na neden olurken,  Ermenistan’daki geli?melerin önümüzdeki 15-20 gün içinde nas?l bir seyir izleyece?i merakla bekleniyor. 

 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »