Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN'DA OLA?ANÜSTÜ HAL

Oya EREN
04 2008 - ERAREN

="justify">Ermenistan, 19 ?ubat tarihinde gerçekle?en Devlet Ba?kanl??? seçiminden bu yana gergin günler geçiriyor. Devlet Ba?kan? Robert Koçaryan’?n destekledi?i aday olan Ba?bakan Serj Sarkisyan’?n ilk turda zaferini ilan etti?i seçimin ertesi günü, on y?ll?k aradan sonra siyasete dönen Levon Ter-Petrosyan, iktidar?n sistematik bir ?ekilde hile yoluna ba?vurdu?unu, Sarkisyan lehine ciddi usulsüzlükler yap?ld???n?, haklar?n? arayacaklar?n? belirtmi?ti.

*erinin polis taraf?ndan dövüldü?ü, birçok bölgede sand?klara Sarkisyan lehine fazladan oy pusulalar?n?n at?ld??? iddia ediliyordu. Nitekim seçim kampanyalar? süresince de Ba?bakan Sarkisyan’?n devlet imkanlar?n? kullanarak seçim propagandas? yapt??? yönünde ?ikayetler olmu?tu. Seçimin hemen ertesinde ise Ter-Petrosyan taraftarlar? ba?kent Erivan'?n merkezinde protesto gösterileri düzenlemeye ba?layarak seçimin tekrarlanmas?n? istediler.

?ki dönemdir Devlet ba?kanl??? koltu?unda oturan Robert Koçaryan’?n tam deste?ini alan Sarkisyan, seçim süresince Ermenistan’?n mevcut politikalar?nda bir de?i?ikli?e gitmeyece?inin sinyallerini vermi?ti. 1991-1998 y?llar?nda ba?kanl?k yapm?? olan Levon Ter-Petrosyan ise Ermenistan’?n Güney Kafkasya’daki yaln?zl???na ve ekonomik sorunlar?na ili?kin çözüm aray???na dayal? siyasi demeçleriyle dikkat çekmi? ve özellikle Ermenistan’?n Türkiye ve Azerbaycan ile aras?nda var olan sorunlar?n? çözümlemesini ve Bat? ile ili?kilerini derinle?tirilmesi gerekti?ine dair aç?klamalar yapm??t?. Ter-Petrosyan’?n Devlet Ba?kanl???na gelmesi durumunda Ermenistan’?n önceliklerinin ülkenin refah? ve bölgedeki projelere dahil edilmesi olaca?? anla??l?yordu.

Devlet Ba?kanl??? seçimi sonras?nda siyasi gerginlik devam ederken, geçti?imiz hafta inand?r?c? olmayan baz? gerekçelerle, aralar?nda büyükelçilerin, ba?savc? yard?mc?lar?n?n, baz? yüksek memurlar?n ve Levon Ter Petrosyan'? destekleyen Yeni Zamanlar partisi lideri Aram Karapetyan’?n da bulundu?u pek çok parti yöneticisi tutukland?. Rusya'da yeni devlet ba?kan? olmas?na kesin gözüyle bak?lan Dimitri Medvedev'in Petrosyan'? destekleme ihtimaline kar?? bu üst düzey yöneticilerin Petrosyan'?n taraf?na geçti?i ileri sürüldü. Muhalefetin hemen her gün düzenledi?i protesto eylemlerinin en ?iddetlisi hafta sonunda ya?anarak Levon Ter Petrosyan'? destekleyen binlerce göstericiyle onlar? da??tmak isteyen polis aras?nda çat??malar ya?and?. 8 ki?i öldü 131 ki?i yaraland?. Petrosyan ev hapsine al?nd?. Robert Koçaryan imzalad??? kararnameyle Erivan'da 20 günlük ola?anüstü hal ilan etti. Ülkenin ikinci büyük ?ehri Gümrü’den baz? birliklerin Erivan’a sevk edildi?i ö?renildi. Ola?anüstü hal, toplant? ve gösteri türü her tür etkinlik ile grev ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmas? ayr?ca bas?n ve yay?n kurulu?lar?n?n iç politika ve devlet siyasetini ilgilendiren konularda izin verilen resmi aç?klamalar? yay?nlamas?, siyasi bildiri ve duyurular?n izinsiz bas?lmamas?, devlet güvenli?ine zarar verme olas?l??? bulunan ki?ilerin bulunduklar? yerden bir ba?ka yerde ikamet etmelerinin sa?lanmas? gibi konular? içeriyor.

Birçok ülke ve uluslar aras? kurulu?, ba?kanl?k seçimlerinin, geçen seçimlere göre nispeten olays?z geçti?ini ve daha az hile ve usulsüzlük yap?ld???n? dikkate alarak memnuniyet ifade etmi? ve bu arada, seçimleri kazand??? için Sarkisyan’a tebrik mesajlar? gönderilmi?ti. Geçti?imiz hafta sonunun olaylar? bu havay? de?i?tirdi. Olaylar k?nan?rken Ter Petrosyan ve di?er tutuklular? serbest b?rakmalar? istenmeye ba?land?. Sonuç olarak Ermenistan, demokrasi yolunda ba?ar?l? ad?mlar atan bir ülke konumunu kaybederek, kendi halk?na bask? uygulayan bir ülke görünümüne girdi.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »