Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN ANAYASA MAHKEMES?N?N KARARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
10 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

!àÔ ="justify">Levon Ter Petrosyan ba?kanl?k seçimlerinde Ba?bakan Serj Sarkisyan’?n lehine hile ve usulsüzlük yap?ld???n? ileri sürerek seçimlerin iptali için Ermenistan Anayasa Mahkemesi’ne ba?vurmu?tu. Mahkeme, konuyu ivedilikle görü?erek 8 Mart 2008 tarihinde karar?n? verdi. Buna göre Mahkeme Sarkisyan lehine hile ve usulsüzlük yap?ld???n?n kan?tlanamad???na, baz? yerlerde hile ve usulsüzlükler görüldü?ünü ancak bunlar? seçimlerin sonucunu de?i?tirecek boyutta olmad???na hükmetti. AG?T seçim gözlemcilerinin ön raporlar?nda da Ermenistan ba?kanl?k seçimlerinde yer yer usulsüzlükler ve hile yap?ld??? bildirilmekte ancak seçimlerin geçersiz oldu?u hususu yer almamaktad?r.  Buna göre, Serj Sarkisyan’?n devlet ba?kan? olmas?n?n önünde hukuki bir engel kalmad??? anla??lmaktad?r.

Bununla beraber seçimlerin yap?ld??? 19 ?ubat’tan sonra Ermenistan’da vuku bulan olaylar Ermenistan’da önemli de?i?ikliklere yol açm??t?r.

Önce, izin al?nmadan yap?lm?? dahi olsa, belirli bir düzen içinde gerçekle?en gösterilerin güvenlik güçlerince kuvvet kullan?larak da??t?lmas?, bu olaylarda 9 ki?inin ölmesi 130 kadar ki?inin yaralanmas?, çok say?da tutuklama yap?lmas?, ayr?ca bas?na bir tür sansür uygulanmas? Ermenistan’daki rejimin bask?c? karakterini ortaya koymu?tur.  Bu vahim olaylar ne ülke içinde ne de yabanc? ülkelerde ciddi tepki ve ele?tiriye neden olmad???ndan bundan sonra da Ermeni Hükümetlerinin, benzer olaylarda güç kullanmaktan çekinmeyecekleri anla??lmaktad?r.

Ter Petrosyan ve taraftarlar?n?n seçimlerden sonra on gün süreyle yapt?klar? gösteriler asl?nda Ermenistan’da bir pembe devrim giri?imiydi.  Ancak bu hareket yeteri kadar halk deste?i bulamam??t?r. Ba?kanl?k seçimlerinde üçüncü olan Artur Bagdasaryan’?n, göstericiler yan?nda yer almak yerine Hükümete kat?lmay? tercih etmesi devrim giri?iminde Ter Petrosyan ve taraftarlar?n?n yaln?z kald???n? göstermektedir.  Bu duruma hükümetin güç kullanma e?ilimi de eklenince k?sa hatta orta vadede Ermenistan’da pembe devrim yapmak olas?l???n?n fazla olmad??? görülmektedir.

Di?er yandan gösterilerin güç kullan?larak da??t?lmas? ve ölü ve yaral?lar?n bulunmas?, önümüzdeki ay ba?kanl?k koltu?una oturacak olan Serj Sarkisyan’?n, bir süre için olsun, yeterince güçlü olmamas?na yol açacakt?r. Bu da yeni Ba?kan?n, gerek Azerbaycan gerek Türkiye ile olan sorunlar?n çözümlenmesi için cesur denebilecek giri?imlerde bulunmas?n? engelleyecek hiç olmazsa geciktirecektir.

Son olarak Ermenistan’da nispeten k?sa süren iç kar???kl?klar?n derhal Karaba?’? etkiledi?ini ve bu bölgede y?llardan beri görülmeyen yo?unlukta çat??malara neden oldu?unu belirtelim. 

K?saca, söz konusu olaylar?n, seçimlerden önce genelde ümit edildi?inin aksine, Ermenistan’da iç istikrar? bozan ve kom?ular?yla olan sorunlar?n?n çözümünü güçle?tiren, en az?ndan erteleyen bir etki yapt??? görülmektedir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.