Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

B?RLE?M?? M?LLETLER GENEL KURULU?NUN KARABA??A ?L??K?N KARARI

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
17 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

!à‡`="justify">Birle?mi? Milletler Genel Kurulu 14 Mart günü Karaba? sorunu konusunda kabul etti?i bir kararda, özetle, Azerbaycan’?n toprak bütünlü?ünü tan?d?; Ermeni güçlerinin i?gal etti?i yerlerden tamamen ve ivedilikle çekilmesini istedi ve sava? sebebiyle bu bölgeden ayr?lm?? bulunan halklar?n geri dönme hakk? oldu?unu kabul etti.

Karar bu haliyle Karaba? sorunu hakk?ndaki Azerbaycan’?n (ve Türkiye’nin) görü?lerine uygun, Ermeni görü?lerine ayk?r?d?r. O nedenle de Azerbaycan için büyük bir ba?ar? say?lmal?d?r.

Karara 39 ülke lehte, 7 ülke aleyhte oy vermi?, 150 ülke de çekimser kalm??t?r. 47 ülke de oylamaya kat?lmam??t?r.

Aleyhte oy veren 7 üye Ermenistan’dan ba?ka Angola, Vanuatu, Hindistan ile Fransa, Rusya Federasyonu ve ABD’dir. Bilindi?i gibi son üç ülke Karaba? sorununa bir çözüm bulmakla görevli Minsk Grubun ba?kan yard?mc?lar?d?r ve bu grup ad?na taraflarla temaslar? yürüten ülkelerdir. Bu ülkeler ba?tan beri Karaba? sorununa Birle?mi? Milletlerin kar??mas?na, çözümü güçle?tirece?i mülahazas?yla,  kar?? ç?km??lard?r.
Di?er yandan, kabul edilece?i muhakkak olan bu karara aleyhte oy vermek suretiyle Ermenistan’?n hezimetini hafifletmeye çal??m??lard?r.

Hindistan’?n tasar?ya oy vermesi Azerbaycan’?n Pakistan ile yak?n ili?kiler içinde olmas?n?n sonucudur.  Afrika’daki Angola ve Pasifiklerdeki Vanuatu’nun aleyhte oy verme nedeni bilinmemektedir. Ancak Genel Kurul oylamalar?nda küçük devletlerin kendilerini hiç ilgilendirmeyen konularda taraf tutar ?ekilde oy kulland?klar? s?kça görülen bir durumdur.

Oylamada dikkati çeken husus 150 devletin çekimser kalm?? olmas?d?r. Bu durum, büyük olas?l?kla, ABD ve Rusya’n?n bu ülkelere yapt??? bir tavsiyenin sonucudur. Burada da Ermenistan’?n u?rad??? yenilginin hafifletilmesi dü?üncesin rol oynad??? anla??lmaktad?r.

?slam Konferans? Örgütü Karaba? sorununda Azerbaycan’? çekincesiz destekledi?ine göre bu örgütün elliden fazla üyesinin söz konusu karar?n lehinde oy kullanmas? gerekirdi. Oysa böyle olmam?? ve ?KÖ üyeleri, ABD ve Rusya’n?n bask?s?yla üçe ayr?lm??lard?r. Bir k?sm? lehte oy kullanm??, bir k?sm? çekimser kalm?? bir k?sm? da hiç olay kat?lmam??t?r.

Ermenistan D??i?leri Bakanl??? bu konuda yapt??? aç?klamada Birle?mi? Milletler üyelerinin büyük ço?unlu?unun Karaba? sorunu konusunda Azerbaycan’? desteklemedi?ini ileri sürmü?tür.  Oysa karar? desteklemeyen üye say?s? yedidir. Çekimser kalanlar?n karar?n aleyhinde olduklar?n? söylemek mümkün de?ildir.

Sonuç olarak Birle?mi? Milletler Genel Kurulu Azerbaycan görü?lerini yans?tan bir karar kabul etmi? bulunmaktad?r. Bu karar ba?lay?c? olmamakla beraber Ermenistan bundan böyle, özellikle kamu oyu önünde  Karaba? hakk?ndaki tezleri savunmakta güçlük çekecektir.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.