Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?SRA?L PARLAMENTOSU VE 1915 OLAYLARI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
28 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Ermeni Sorunu ya da 1915 Olaylar? s?k s?k çe?itli ülke parlamentolar?nda gündeme gelmektedir. Bugüne kadar 19 ülke parlamentosu bu olaylar? soyk?r?m olarak tan?mlayan  kararlar alm??t?r.

Áa ya?anmakta ve bir çok ülke bas?n?nda parlamentosunda bu konu yeniden gündeme getirilmektedir.  ?srail Parlamentosu’nda (Knesset) da bugüne kadar soyk?r?m iddialar? defalarca gündeme getirilmi? ancak Knesset’in Türkiye ile olan ili?kilerini de göz önünde bulundurarak bu konudaki karar tasar?lar? reddedilmi?tir. 

Bu y?lda ?srail Parlamentosu’na Meretz partisi ba?kan? Haim Oron taraf?ndan  1915 Olaylar?n?n soyk?r?m olarak ele al?nmas? konusunda bir öneri sunulmu?tur. Hükümetin itiraz etmedi?i bu öneri 12 oyla kabul edilmi?tir. Hükümet taraf?ndan önerinin görü?ülmesinin kabul edilmesi, herhangi bir resmi tutum anlam?na gelmese de  bu geli?me Ermeni lobisi aç?s?ndan bir zafer olarak de?erlendirilebilir. Nitekim ?imdiye kadar soyk?r?m konusunda  karar alan birçok ülkede süreç benzer bir ?ekilde ilerlemi?tir.

2007’de de parlamentoya bu konuda bir öneride bulunan Oron, Yahudi halk?n?n temsilcisi olarak ?srail Parlamentosu'nun görevinin “Ermeni soyk?r?m?n? tan?mak oldu?u”nu belirtmek suretiyle Ermeni lobisinde büyük sempati uyand?rm??t?. Ancak özellikle Bat?l? devletlerin parlamentolar?nda konunun gündemden dü?ürülmesinde, ABD’de oldu?u gibi etkin rol alan Yahudi diasporas?n?n bir bölümünün bu kez de kendi parlamentolar?ndaki geli?meleri yak?ndan takip edece?i ve ?srail Hükümetiyle birlikte iki ülke aras?ndaki ili?ikleri olumsuz etkileyebilecek bir karar?n al?nmas?n önüne geçmeye çal??aca??n? söylemek mümkündür.  
?srail Parlamentosu’nun daha önceki y?llardan farkl? olarak bu y?l Oron’un önerisine kar?? ç?kmam?? olmas?n? iki neden ba?lamak mümkündür. Birincisi Türkiye’nin Filistin konusunda yapt??? aç?klamalar, özellikle de ?srail’in Gazze’ye yönelik sald?r?lar?n?n Filistinliler taraf?ndan “soyk?r?m” olarak ilan edildi?i bir dönemde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n ?srail’in Gazze’ye yönelik eylemlerini devlet terörü olarak tan?mlam?? olmas? ?srail Parlamentosu’nun bu tutumunu etkilemi? olabilir. ?kincisi ise ABD Temsilciler Meclisindeki sözde Ermeni Soyk?r?m? hakk?ndaki Karar Tasar?s?n?n ABD Yahudilerini bölmü? olmas?d?r. 
 
Gerek ?srail gerek diaspora Yahudileri bugüne kadar 1915 Olaylar?n? Türkiye-Ermenistan aras?ndaki siyasi bir konu olarak de?erlendirmi?, “soyk?r?m”?n kendileri için hassas bir konu olmas? nedeniyle bu hususta herhangi bir görü? belirtmemeye özen göstermi?lerdir.  ?srail Parlamentosunun bu kez 1915 Olaylar?n? görü?meyi reddetmemi? olmas? Türkiye aç?s?ndan olumsuz bir geli?me olarak de?erlendirilebilir. Ancak,  Türkiye ile ili?kilerini bozma pahas?na Ermeni Sorunu konusunda ciddi bir politika de?i?ikli?ine gitmek istemeyece?ini ve bu nedenle de Knesett’in karar almas?n? engellemeye çal??aca??n?  söylemek mümkündür. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »