Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN?DA YEN? DÖNEM

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
11 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Ermenistan’?n yeni Ba?kan? Serj Sarkisyan görevine ba?lad?. Törenin yap?ld??? yerin güvenlik güçleri taraf?ndan adeta abluka alt?na al?nmas?,  ba?kanl?k seçimlerinden sonra meydana gelen kanl? olaylar?n bir sonucu olup  Ermenistan’da ya?anan turuncu devrim korkusunu yans?tmaktad?r.

Ò">Koçaryan’?n ba?kanl??? döneminde Ermenistan’?n d?? dünyaya aç?lmas?,  süratli bir ekonomik kalk?nma sa?lanmas?, ilk y?llar hariç hükümet krizleri ya?anmamas?  Ermenistan’a istikrar getirmi?tir.  Ermenistan d??ardan bak?ld???nda seçimle i? ba??na gelmi? bir parlamento ve hükümete sahip, meydan?n özgür oldu?u bir ülke görünümü vermi? gerçekte ise  Koçaryan ve Serj Sarkisyan etraf?nda toplanm??, i? çevreleriyle  yak?n temas ve i?birli?i içinde bulunan  ve ele?tiriye aç?k olmayan bir grup taraf?ndan idare edilmi?tir.

D?? siyaset alan?nda  “tamamlay?c?l?k” olarak nitelendirilen ve Rusya ile oldu?u kadar ABD ile AB ülkeleriyle de i?birli?i yap?lmas? anlam?na gelen bir ilkenin uyguland??? ?srarla söylense de  Koçaryan döneminde Ermenistan’?n Rusya’ya ba?l?l??? daha belirgin hale gelmi?tir.  Bu arada özellikle son üç y?l içinde petrol fiyatlar?ndaki art?? nedeniyle zenginle?en Rusya, özelle?tirmeden yararlanarak Ermenistan’da, ba?ta enerji sektörü olmak üzere, bir çok tesisi sat?n alm?? ve ekonomide üstün bir konuma sahip olmu?tur. Art?k Ermenistan’da önemli her giri?im veya karar için Rusya’n?n r?zas? gerekmektedir. Nitekim Ter Petrosyan, bu gerçe?in bilinci içinde, adayl???n? Rusya’ya kabul ettirmeye çal??m??, ancak Moskova Sarkisyan’? tercih etti?ini aç?k denebilecek bir ?ekilde ortaya koymu?tur.

ABD ve AB ise Ermenistan’?, Gürcistan ve Ukrayna gibi,  Bat? dünyas?na çekmeye çal??m??t?r. Bu politikan?n arac? olan ABD ”Millennium Challenge” yard?m program ile  NATO’nun Ortakl?k Aksiyon Program? ve AB’nin Avrupa Kom?uluk Politikas? Aksiyon Plan?’na Ermenistan, “tamamlay?c?l?k” ilkesi gere?ince, kat?lm??sa da d?? politika tercihinde bir de?i?iklik olmam?? aksine,  yukar?da da de?indi?imiz gibi, Rusya ile olan ili?kileri daha da geli?mi?tir.  

Koçaryan döneminde Ermenistan’?n Azerbaycan ve Türkiye ile olan sorunlar?n?n çözümü konusunda bir geli?me görülmemi?tir. Bunun ba?l?ca nedeni Koçaryan’?n,  ba?ta Ta?naklar olmak üzere, ülkedeki a??r? milliyetçilerden destek almas?d?r. Ayr?ca, Ter Petrosyan’?n aksine Koçaryan’?n yak?n ili?kiler kurdu?u Ermeni diasporas?na da a??r? milliyetçi ak?mlar hâkimdir. Azerbaycan ve Türkiye ile olan sorunlar?n?n çözümü Ermenistan’?n bugünkü uzla?maz tutumunu terk etmesine ba?l? olmakla beraber a??r? milliyetçiler her türlü tavizin aleyhinde olduklar?ndan Koçaryan da ülkelerle olan sorunlar?n çözümüne yana?mam??t?r. Ancak bu tutumu Ermenistan’? Güney Kafkasya’da yaln?zl??a itmi?tir.

Yeni Ba?kan Sarkisyan seçimlerden önce özellikle Karaba? sorununun çözümü için gayret gösterece?inin i?aretini vermi?ti. Ancak, güvenlik güçlerinin 1 Mart’ta göstericileri da??tmak isterken, 8 ki?inin ölümüne 70 kadar ki?inin de yaralanmas?na neden olmas?, ülkede ola?anüstü hal ilân edilmesi ve azalm?? olmakla beraber gösterilerin  hala devam etmesi Sarkisyan’?n durumunu zay?flatm??t?r. O nedenle Ermenistan’?n yeni ba?kan?n önce ülkede iç güvenlik ve huzuru sa?lamaya öncelik vermesi daha sonra d?? sorunlar? ele almak istemesi mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »