Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN?STAN'DA SARK?SYAN(LAR) DÖNEM?

Oya EREN
11 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Devlet ba?kanl??? seçiminden yüzde 53 oy alarak galip ç?kan Serge Sarkisyan 9 Nisan 2008’de  gerçekle?en yemin töreniyle görevine resmen ba?lad?. Seçimin yap?ld??? 19 ?ubat 2008’den bu yana Ermenistan’da siyasi gerginlik hat safhadayd?.

kçileri seçim sonuçlar?na hile kar??t??? iddias?yla protesto gösterileri düzenlemi?, olaylar?n büyümesiyle de göstericilerden hayat?n? kaybedenler olmu? ve 1-2 Mart tarihlerinde Ermenistan’da ola?an üstü hâl ilan edilmi?ti. 20 günlük ola?anüstü hâlden sonra da Ermenistan’da sular durulmazken, gözalt?na al?nanlar?n dava süreçleri ve Sarkisyan muhaliflerinin aç?klamalar? Ermenistan gündemini me?gul etmeye devam etti. Özellikle bas?n yay?n kurulu?lar?na uygulanan k?s?tlamalar Ermenistan’?n demokrasi yolunda att??? ad?mlara gölge dü?ürdü ve ülkeyi  halk?na bask? uygulayan bir görünüme soktu.

Ola?anüstü hâlin kald?r?lmas?n?n ard?ndan Sarkisyan, hükümet orta?? olan Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan, seçim öncesinde Sarkisyan’?n aleyhinde aç?klamalarda bulunan Hukuk Ülkesi Partisi ba?kan? Artur Bagdasaryan ve Ta?naksutyun Partisi temsilcilerinden Armen Rustamyan’la bir araya gelerek  koalisyon anla?mas? imzalad?. Anla?man?n ard?ndan Sarkisyan’n?n üzerinde durdu?u nokta sadece koalisyon hükümeti olu?turmak için imzalanan önceki koalisyon anla?malar?n?n aksine bu anla?man?n, siyasi sorumluluk da içeren bir koalisyon anla?mas? oldu?uydu. Siyasi bir anla?ma olarak kabul edilen bu belgeyle ülkede istikrar?n sa?lanmas? hedefleniyor. Ancak, bu hedefe ula?mak için toplumsal deste?in de bulunmas? gerekiyor. Bu çerçevede medyan?n da deste?ini almaya çal??an Sarkisyan’?n, ba?kanl?k seçimi sonras? ilan edilen ola?anüstü hâl süresince ciddi yasaklamalar ve k?s?tlamalara maruz kalan bas?n yay?n kurulu?lar?n? yan?na çekmesi, ülkedeki güven ortam?n?n yeniden tesisine ba?l? görünüyor. Koalisyon hükümetinin oylar?n ço?unlu?una sahip partiler taraf?ndan kurulaca?? dü?ünülürse, bu durumun Sarkisyan’?n halk?n güvenini kazanmas?nda da olumlu etki yarataca?? söylenebilir.

Yeni bir dönemin ba?lad???, sosyoekonomik ve siyasi reformlar?n beklendi?i Ermenistan’da, 9 ?ubat’ta ?ncil ve Ermenistan anayasas? üzerine yemin ederek görevine ba?layan Sarkisyan, görevi süresince Ermenistan’? ?u an içinde bulundu?u tecritten kurtarma sözü verdi. Töreni tats?z k?lan ve yine protestolara neden olan bir ba?ka geli?me de yemin töreninin 1 Mart tarihindeki olaylarda hayat?n? kaybedenlerin 40. gününe denk gelmesiydi. Bu gerekçeyle Erivan sokaklar? yine gösterilere sahne oldu ve bir grup muhalefet taraftar?, seçim sonras?ndaki çat??malarda ölenleri and?. 

Yemin töreninde Karaba? sorununa da de?inen Sarkisyan, sorunun bar??ç? yollarla çözülmesi taraftar? oldu?unu vurgulad?. Ancak, geçen y?l Andranik Margaryan’?n ölümü üzerine ba?bakanl?k koltu?una oturan Serge Sarkisyan’?n devlet ba?kanl??? seçiminde Koçaryan’?n destekledi?i aday oldu?u ve seçim süresince Ermenistan’?n mevcut politikalar?nda bir de?i?ikli?e gitmeyece?i sinyalleri verdi?i unutulmamal?d?r. Bu nedenle,  Ermenistan’?n Sarkisyan döneminde de Karaba? sorunuyla ilgili yap?c? ve iki taraf için de olumlu kabul edilebilecek çözümler ortaya koymas? beklenmiyor.

?ki dönemdir devlet ba?kanl??? görevinde olan ve yasa gere?i tekrar aday olamayan Koçaryan, ba?bakanl?k için en önemli aday olarak görülüyordu; fakat Sarkisyan, ba?bakanl??a Merkez Bankas? Ba?kan? Tigran Sarkisyan'? atad? ve hükümeti kurma görevi verdi. Yeni hükümette parlamentoda bulunan dört siyasi partinin de yer alaca??n?n aç?klanmas? Tigran Sarkisyan’?n ba?bakanl???n?n onaylanaca?? anlam?na geliyor. Serge Sarkisyan’?n siyasi kriz s?ras?nda ve muhaliflerin gösterilerinin devam etti?i dönemde devlet ba?kan? olmas?, görevinin öncelikli olarak, ülkeyi siyasi krizden ç?karmak olmas?n? gerektiriyor. Bunun için de Sarkisyan ak?ll?ca bir yol izleyerek kurulacak yeni hükümette parlamentoda bulunan tüm partilerin yer almas?n? sa?lamaya çal???yor.

Ba?bakanl??a atanan Tigran Sarkisyan ve yeni Devlet Ba?kan? Serge Sarkisyan’la birlikte Ermenistan’da “Sarkisyanlar Dönemi” ba?lad?. Ülkenin modernle?me süreci, ya?am standartlar?n?n yükseltilmesi ve Ermenistan’?n bölgedeki yaln?zl???na ve projelerden uzak kalmas?na neden olan Karaba? sorununun çözümü bu dönemde de ülkedeki ba?l?ca gündem maddeleri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Devlet Ba?kan? Sarkisyan ile ba?bakanl??? onaylanacak olan Tigran Sarkisyan’?n, çözüm bekleyen bu sorunlar? de?erlendirirken kom?ular? Türkiye ve Azerbaycan’la olan sorunlar?n? halletme yolunda Koçaryan döneminden farkl? bir yol izlemeleri, yani ”soyk?r?m” suçlamalar? ve i?gal alt?nda tuttuklar? Azeri topraklar? gibi konularda gerçek ulusal menfaatlerini de göz önünde bulunduracak kararlar almalar?, ?üphesiz bölge istikrar?na katk?da bulunacakt?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »