Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

SOYKIRIM ?DD?ALARININ 93. YILDÖNÜMÜ ETK?NL?KLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
21 2008 - ERAREN

="justify">“24 Nisan Ermeni Soyk?r?m?n? Anma” etkinliklerine bu y?l bir hafta önceden ba?lanm?? bulunuyor. Anma etkinlikleri çerçevesinde her y?l oldu?u gibi  bu y?lda ABD, Fransa, Almanya, ?ngiltere, Rusya gibi büyük devletlerin yan? s?ra Güney K?br?s Rum Kesimi, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Yunanistan, Lübnan vb. ülkelerde de bir hareketlilik oldu?u gözleniyor.

1k olarak bu y?l Gürcistan’?n Ba?kenti Tiflis’te 19 Nisan 2008 tarihinde "Ermeni Soyk?r?m? 1915-1923: Tiflis, ?stanbul ve Erivan’dan Bak??” ba?l?kl? bir konferans gerçekle?tirilmi?tir. Rus bas?n?nda ise 20 Nisan’da Birle?ik Rusya Ermenileri Organizasyonu taraf?ndan (UAR) “Ermeni Soyk?r?m?n?n 93 Y?ldönümünü Anma Etkinlikleri”nin ba?lat?ld???, 24 Nisan’da da ?talyan karde?ler Paolo ve Vittorio Taviani’nin çevirdi?i ve sözde soyk?r?m? konu alan “Lark Farm” (Tarla Ku?u Çiftli?i) filminin Rusça tercümesinin yan? s?ra bir dizi protesto yürüyü?lerinin yap?laca?? aç?kland?. 

ABD’nin çe?itli eyaletlerinde de “Ermeni Soyk?r?m?n?n 93. Y?ldönümünü Anma Etkinlikleri” çerçevesinde ve özellikle California Valisi Arnold Schwartzneger’in  20-27 Nisan günlerini  “Ermeni Soyk?r?m?n? Anma Günü” olarak ilan etmi? olmas? nedeniyle California’da baz? gösteriler organize edilmektedir. 18 Nisan’da da Los Angeles ?ehir Konseyi taraf?ndan  “Ermeni Soyk?r?m?n?n 93. Y?ldönümünü Anma Özel Oturumu” ba?l?kl? bir toplant? gerçekle?tirldi. Toplant?ya ABD’deki en büyük Ermeni lobisi kurulu?lar?ndan biri olan Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) de kat?ld?. Toplant? s?ras?nda baz? beyanatlarda bulunan konsey üyelerinden özellikle Eric Garcetti ve Wendy Greuel “Ermeni Soyk?r?m?” konusunda “Hat?rlama” ve “Tan?man?n” öneminin alt?n? çizdi. ABD’de ayr?ca  “Ermeni Soyk?r?m?n?n 93. Y?l?n? Anma” vesilesiyle AGBU, Amerikan Ermeni Kongresi, Ramgavar Partisi, Sosyal Demokrat H?nçakyan Partisi taraf?ndan, Amerikal? Ermenilerin de kat?l?m?yla New York’da bir yürüyü? ve gösteri düzenlenece?i ve New York’taki gösterilere Ermeni din adamlar?, New York ve New Jersey Ermeni gençlik Federasyonu, Ermeni Beden E?itimi Genel birli?i ?zci ve di?er birliklerin temsilcileri ile gençlik kurulu?lar?n?n kat?laca?? aç?kland?.

Fransa’da da “Ermeni Soyk?r?m?n? Anma Etkinlikleri”nin 24 Nisan’da ba?kent Paris’te “Ermeni Soyk?r?m? An?t?” olarak bilinen Komitas An?t? önünde gerçekle?tirilmesine karar verildi. Paris’teki toplant?ya Fransa’daki Ermenilerin yan? s?ra baz? Frans?z politikac?lar?n?n da kat?laca?? ve toplant?n?n ard?ndan Türkiye’nin Paris Ba?konsoloslu?u’na ba?l? olarak çal??an Turizm ve kültür Mü?avirli?i bürosuna yürüyü? yap?laca?? aç?kland?.

Ermenistan’?n ba?kenti Erivan’da da soyk?r?m? anma etkinliklerine geçti?imiz hafta ba?land?. Bu ba?lamda “soyk?r?m”dan kurtulan tek tan?k oldu?u ileri sürülen 98 ya??ndaki Carl Mutafyan da haz?r bulundu. Ermeni senarist Apo Torosyan’?n da “Tan?klar” (Witnesses) ba?l?kl? k?sa bir film gösterisinin yap?ld??? etkinlikler Türkiye aleyhtar? konu?malar?n yap?ld??? bir toplant?ya dönü?türüldü.

Bir di?er etkinlik de Hollanda’daki 24 Nisan Ermeni Organizasyonlar? Federasyonu Komitesi’nden (FAON) geldi. “Ermeni Soyk?r?m? Kurbanlar?n? Anma Töreni” ad? alt?nda 24 Nisan’da gerçekle?tirilmesi planlanan gösterilerde Assen’deki “Ermeni Soyk?r?m? An?t?”na çelenk konaca?? ve baz? konu?malar?n yap?laca?? aç?kland?. Güney K?br?s Rum Parlamentosu’nda 24 Nisan’da “Ermeni Soyk?r?m? Kurbanlar?n? Anma” program? haz?rl?klar? çerçevesinde K?br?s Parlamentosu’ndaki Ermeni temsilci  Vartkes Mahdessian’?n bir konu?ma yapaca?? ve her y?l K?br?s’taki Ermeniler taraf?ndan organize edilen faaliyetlerin bu y?lda tekrarlanaca?? aç?kland?.  Ayr?ca 23 Nisan günü Parlamento üyesi Marios Garoyan’?n ve eski Savunma Bakan? Akisa Tsokatsopulos’un da kat?laca?? bir mitingin düzenlenece?i, 24 Nisan’da ise “Ermeni Soyk?r?m? An?t?”na bir yürüyü? yap?larak Eleftheria meydan?nda toplan?laca?? ve burada çe?itli gösteriler yap?laca?? ve baz? bro?ürlerin da??t?laca?? bildirildi.

Bir di?er etkinlik haberi de Almanya’n?n ba?kenti Berlin’den geldi. Berlin’deki Ermeni toplulu?unun organize etti?i “Ermeni Soyk?r?m? Kurbanlar?n? Anma Günü” konu?mas?n?n bu y?l Dr. Susanne Kastner ve  Prof. Dr. Andreas Nachama ve Ermenistan büyükelçisi taraf?ndan yap?laca?? aç?kland?. Berlin’deki anma etkinliklerinin ayr?ca ünlü piyanist Vardan Mamikonian taraf?ndan verilecek olan konser e?li?inde gerçekle?tirilece?i belirtildi. 

Türkiye’ye gelince bu y?l geçti?imiz y?llardan farkl? olarak 24 Nisan’da Türkiye’de de ?stanbul Bilgi Üniversitesi’nin Dolapdere Kampüsü’nde “?stanbul’da 24 Nisan 1915’te Ne Oldu?” konulu bir toplant? gerçekle?tirilece?i aç?kland?. ?nsan Haklar? Derne?i taraf?ndan organize edilen toplant?ya 301. maddeden yarg?lanan Rag?p Zarakolu, ?nsan Haklar? Derne?i eski Genel Ba?kan Yard?mc?s? Avukat Eren Keskin’in ve Londra’daki Gomidas Enstitüsü yöneticisi tarihçi Ara Sarafian’?n da kat?laca?? bildirildi. Böylelikle Diaspora ve Ermenistan’da, 24 Nisan münasebetiyle yap?lan etkinlikler Türkiye’ye de ta??nm?? oldu. Bunlar önümüzdeki dönemde Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n savunulmas? için yap?lacak di?er etkinliklere zemin olu?turmay? amaçlamaktad?r.

Sonuç olarak “24 Nisan Ermeni Soyk?r?m?n? Anma” etkinliklerine erken ba?land??? ve bu y?lda dünya kamuoyunu “Ermeni Soyk?r?m?”na inand?rma çal??malar?na h?zla devam edildi?i görülüyor. Di?er yandan gösteriler s?ras?nda, geçti?imiz y?llarda oldu?u gibi, bu y?lda Türk büyükelçiliklerine yada Türk vatanda?lar?na olas? sald?r?lar, Türk bayra?? yakma giri?imleri gibi baz? eylemlerin önüne geçilebilmesi hususunda ilgili ülke hükümetlerine büyük görevler dü?mektedir. Bir yandan Türkiye’ye defalarca önko?ulsuz ili?ki teklifinde bulunan Erivan yönetiminin bu tür etkinliklerin gerçekle?tirilmesine izin vermesi, öte yandan dünya kamuoyunda Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunmaya devam eden Ermeni lobilerinin yukar?da an?lan eylemleri Ermeni sorununun çözümüne yarardan çok zarar vermektedir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »