Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ERMEN? CEPHES? BU YIL SAK?N GEÇ?YOR

Semih İDİZ
21 2008 - Milliyet

!à‡`="justify">Türkiye’nin ba??n? neredeyse her y?l a?r?tan bir y?ldönümü bu hafta sessizce gelip geçece?e benziyor. Hatta mesele sanki gündemden dü?mü? gibi. Burada elbette ki Ermenilerin “soyk?r?m? anma günü” olarak ilan ettikleri 24 Nisan’dan söz ediyoruz.

Þeyde tan?nmas? için siyasi çabalar?ndan vazgeçeceklerini dü?ünmek tabii ki safl?k olur. Nitekim bu y?l da Uruguay’dan Gürcistan’a, ?srail’den Bulgaristan’a birçok ülkede 1915 olaylar? çe?itli toplant?larla an?l?yor.


Ancak, geçen y?l Washington’da, bu y?l?n ba??nda da Erivan’da ya?ananlar?n Ermenileri stratejilerini gözden geçirmeye zorlad??? da a?ikâr. Zira, anma törenleri bir yana, Ankara’y? siyaseten kö?eye s?k??t?rma stratejileri aç?s?ndan i?ler istedikleri gibi gitmiyor.
Türkiye’nin artan ekonomik, siyasi ve stratejik önemi ise bu istediklerini alabileceklerine dair umut vermiyor.

Ermenilere beklenmeyen darbe
ABD’deki Ermeni lobisinin geçen y?l, o güne kadarki en “Ermeni dostu” Kongre’den dahi soyk?r?m tasar?s?n? geçirtememesi, Ermeniler için ac? bir deneyim oldu. Dünyaca tan?nan sekiz eski ABD d??i?leri bakan?n?n, kritik bir anda, ortak bir bildiriyle tasar?ya kar?? ç?kmalar? ise beklenmeyen bir darbeydi.
Amerika’daki tart??ma bundan sonra h?zla ?ekil de?i?tirmi?ti. Birçok ki?i, Demokratlar?n tasar?y? s?rf, Irak’ta kaosla bo?u?an Ba?kan Bush’u önemli bir müttefik nezdinde zorda b?rakmak için desteklediklerini söylemeye ba?lam??t?.
Bu görü?, ABD bas?n?nda da birçok ba?makaleye yans?m??t?. Ço?u Demokrat Partilinin tasar?y? destekleme hevesi de bu tart??mal? ortamda sönmü?tü. Zira mesele bir “vatanseverler-vatansevmezler” tart??mas?na dönü?meye ba?lam??t?.
Ermeniler için ikinci darbe, ?ubat ay?nda Ermenistan’da yap?lan cumhurba?kanl??? seçimleri çerçevesinde ya?ananlar oldu. Eski Devlet Ba?kan? Robert Koçaryan’?n, seçimler sonras?nda polisi, kaybeden cumhurba?kan? adaylar?ndan Levon Ter Petrosyan’?n taraftarlar? üzerine salmas? ve  10 ki?inin ölmesiyle de ülkenin uluslararas? düzeydeki “mazlum” imaj? sars?ld?.

Diyasporada bölünme
Bu geli?meler diyaspora Ermenileri aras?nda da büyük bölünmelere yol açt?. Bugün siyaseten “gözetim alt?nda” olan Ermenistan, demokrasi ad?na istenen reformlar? yapmamas? halinde Avrupa Konseyi’nde oy hakk?n? kaybetme riskiyle kar?? kar??yad?r.
Öte yandan, yeni Ba?bakan Tigran Sarkisyan’?n, kabinesini a??rl?kl? olarak “Karaba? çetesinden” olu?turmas? da dikkat çekiyor. “Adam?” oldu?u, ada??, yeni Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan’?n da -ki o da Karaba? kökenlidir- “Azerbaycan, Karaba?’? ebediyen kaybetti” türü aç?klamalarda bulunmas? uluslararas? camiada not ediliyor.
Zira AG?T çerçevesinde yürütülen bar?? çabalar?nda Karaba? sorununa hâlâ adil bir çözüm aran?yor. Avrupa Konseyi’nin, Ermenileri Karaba?’da “i?galci” diye tan?mlad??? dü?ünülürse, bu tür aç?klamalar?n da Erivan’?n imaj?na katk?da bulunmad??? kesin.
Ermenistan vatanda?lar? bugün a??r sorunlarla bo?u?uyorlar. Bu yüzden hükümetlerinden ve diyasporadan gerçekçi perspektifler bekliyorlar. Türkiye’ye aç?lman?n kendilerine birçok somut yarar getirece?i ise a?ikâr. Yeni hükümetin bunu sa?lay?p sa?layamayaca??n? görece?iz.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »