Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

YEN? ERMEN?STAN HÜKÜMET? VE TÜRK?YE

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
24 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Yeni Ermenistan Hükümetinin Türkiye’ye kar?? nas?l bir politika izleyece?i henüz tam olarak belli de?ildir. Yeni Devlet Ba?kan? Sarkisyan’?n Koçaryan döneminin tüm hükümetlerinde yer ald???, yeni Ba?bakan?n, ekonomik alanda olsun,  eski hükümetin politikalar?n?n olu?mas?na katk?da bulundu?u,  yeni d??i?leri bakan?n?n eski hükümetlerin Paris Büyükelçisi oldu?u göz önünde bulundurulursa, yeni hükümetin Türkiye politikas?nda, ilke olarak, bir de?i?iklik olmayaca?? sonucuna varmak mümkündür.

Ican’la oldu?u gibi Türkiye ile olan ili?kilerinde de olumlu bir geli?me olmas?n? önlemi? ayr?ca Ermenistan’?n Güney Kafkasya’da izole olmas?na neden olmu?tur. Bu nedenle yeni Ermenistan Hükümetinin, milliyetçi çevrelerin itiraz?na sebep olsa da, art?k uzla??c? politikalar izlemesi kendi ç?kar? gere?idir.

Türkiye ile Ermenistan aras?nda ba?l?ca üç sorun vard?r:

Birincisi iki ülkenin birbirlerinin s?n?rlar?n?n dokunulmazl???n?, di?er bir deyimle toprak bütünlü?ünü tan?mas?d?r.  Bu tan?ma yap?lmad??? takdirde kom?u ülkeler aras?ndaki ili?kilerin kar??l?kl? güven esas? üzerine kurulmas? imkâns?zd?r.  Ermenistan Hükümetleri, kamuoyunun önemli bir k?sm?nda mevcut Büyük Ermenistan hayallerinin etkisiyle, ba??ms?zl?ktan bu yana geçen on alt? y?ld?r bu tan?may? yapmaktan kaç?nm??lard?r. Eski D??i?leri Bakan? Oskanyan, bazen, Kars Antla?mas?’n?n halen geçerli oldu?unu ?ifahen ifade ederek bu konudan kurtulmaya çal??m??t?r. Ancak bu yeterli de?ildir. ?ki ülkenin resmi bir belgeyle birbirlerinin toprak bütünlü?ünü tan?d?klar?n? ifade etmeleri gerekmektedir.

?kinci sorun soyk?r?m iddialar?d?r. Ter Petrosyan döneminin aksine Koçaryan Hükümetleri soyk?r?m iddialar?n?n uluslalararas? alanda tan?nmas?n? d?? politikalar?n?n öncelikli bir konusu oldu?unu ifade etmi?lerdir.  Gerçekten de Ermenistan diplomasisi, soyk?r?m iddialar?n? tan?yan ülkelerin say?s? artt??? takdirde Türkiye’nin de bundan etkilenerek bu iddialar? kabul edebilece?i, bunun da tazminat ödenmesi ve toprak verilmesinin yolunu açabilece?i gibi bir dü?ünceyle bu yönde yo?un çaba göstermi?tir. Ancak tamamen aksi gerçekle?mi?, soyk?r?m iddialar?n? tan?yan ülke say?s? artt?kça Türkiye’nin bu konudaki tutumu daha kararl? hale gelmi?tir.  1915 Olaylar?n?n niteli?inin saptanmas? parlamentolar?n de?il bilim adamlar?n?n i?idir. Türkiye’nin gitgide daha fazla destek bulan Tarihçiler Komisyonu önerisi bu karma??k sorunun ele al?nmas? için en uygun ortam? yaratmaktad?r. Bu arada Tigran Sarkisyan Hükümetinin yak?nda aç?klanacak program?nda soyk?r?m iddialar?na uluslalar aras?nda tan?nmas? konusuna yer verilmemesinin Türkiye’de Ermenistan lehine bir hava yarataca?? da dikkate al?nmal?d?r.

Üçüncü konu Karaba? sorunudur. Ermenistan Türkiye’nin bu konuda tarafs?z bir tutum almas?n? istemektedir. Ancak Türkiye ile Azerbaycan aras?ndaki yak?nl?k dikkate al?nd???nda bu hiç de gerçekçi bir yakla??m de?ildir.  Karaba? sorununun çözümü sadece Ermenistan ve Azerbaycan için de?il, tüm Güney Kafkasya’n?n güvenli?i bak?m?ndan gereklidir ve bu nedenle de acildir. Di?er yandan bu sorunun çözümüyle Türkiye’nin Ermenistan ile olan kara s?n?r kap?s?n? açaca?? unutulmamal?d?r. 

D??i?leri Bakan? Babacan, Ermenistan’?n yeni D??i?leri Bakan? Edvard  Nalbandyan’a gönderdi?i bir mesajda kendisini kutlam?? ve Türkiye’nin Ermenistan’la ili?kilerini normalle?tirmeyi istedi?ini ve bu amaçla diyaloga aç?k oldu?unu bildirmi?tir. Türkiye böylelikle bir kez daha Ermenistan’a kar?? iyi niyetini teyit etmi?tir. 


Ermenistan’da yeni bir hükümet kurulmas? ve Türkiye’nin de diyaloga aç?k oldu?unu ifade etmesi taraflar?n ciddi müzakerelere ba?lamas? için elveri?li ortam? yaratm?? bulunmaktad?r.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »