Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

EMPAT? YOKSA SEMPAT? DE YOK

Semih İDİZ
24 2008 - Milliyet

!à‡`="justify">“Ermeni cephesi bu y?l sakin geçiyor” ba?l?kl? son yaz?m üzerine özellikle Amerika’dan epey mesaj ald?m. Ço?u, “Hiç de öyle de?il” diyerek ülke çap?nda soyk?r?m konusunda düzenlenen toplant?lara i?aret ediyordu.

ini dü?ünmenin “safl?k olaca??n?” belirtmi?tim. Konunun “siyasi boyutuna” i?aret ederek, bu y?l?n bu aç?dan sakin geçti?ini anlatmaya çal??m??t?m.
Meselenin “siyasi” de?il de “tarihi”, daha do?rusu, “tarihi ara?t?rmalar” boyutuna gelince,  i?lerin o kadar basit olmad??? a?ikâr. Ocak ay?nda Ermenistan’? ziyaret ettikten sonra Milliyet için haz?rlad???m dizide de konuyla ilgili tarihi ara?t?rmalar?n yeni boyutlara ç?kt???n? belirtmi?tim.

Siyasi giri?im engellenmeli
Hatta bir örnek de vererek, TTK Ba?kan? Yusuf Halaço?lu’nun da gündeme getirdi?i, fakat ard?ndan sustu?u veya susturuldu?u -“Türkiye’deki gizli Ermeniler” konusunda Ermenilerin yapt?klar? ara?t?rmalara i?aret etmi?tim.
Özetle, Türkiye, artan ekonomik ve siyasi gücüyle, Ermenilerin siyasi giri?imlerinin önünü kesebilir. Ancak, “siyasi boyut” için geçerli olan?n “tarihi boyut” için de geçerli olaca??n? dü?ünmek yanl??t?r. Zira tarih yazmak üzerinde siyasi ipotek yoktur.
Yaz?lan?n “gerçek” veya “yalan” oldu?unu ise profesyonel tarihçiyle bilinçli okur, yazar?n uygulad??? “metodolojiye,” kulland??? kaynaklarla bunlar? kullanma ?ekline ve bu konuda ba?kalar?n?n yazd?klar?na bakarak de?erlendirir.
Ba?ka bir ifadeyle, bir Türkün ç?k?p, “Vahan Dadriyan, Israel Charny ve Christopher Walker yalanc?d?r” demesi veya bir Ermeninin ç?k?p “Esat Uras, Justin McCarthy ve Heath Lowry yalanc?d?r” demesi tek ba??na hiçbir ?ey ifade etmez. “Yalan yaz?ld???n?” iddia eden ki?ilerin de nesnel olarak ikna edici olmalar? ?art.
Bu arada, “Soyk?r?m oldu” veya “Soyk?r?m olmad?” diyenleri yasalarla sindirmeye çal??man?n da “tarihi ara?t?rmalar” aç?s?ndan hiçbir de?eri yoktur. Bu giri?imler sadece, o yasalar? koyan ülkeler hakk?nda bir ?eyler söyler, o kadar. 

Sald?rmadan önce dinleyelim
Hunharca öldürülen dostumuz Hrant Dink, “Benim doktorum ne Amerikal? ne de Frans?zd?r, doktorum Türktür” derdi. Bununla “Bu i?i ancak Ermenilerle Türkler aralar?nda çözerler” demeye çal???rd?. Biliyorum, çünkü kendisine sormu?tum.
Yar?n Bilgi Üniversitesi’nde, Londra’daki Gomidas Enstitüsü’nün Genel Direktörü Ara Sarafyan “24 Nisan’da ne oldu?” adl? bir konu?ma yapacak. Bir Ermeninin Türkiye’de, üstelik 24 Nisan’da bu konu?may? yapabilmesi önemli bir geli?medir.
Bu yüzden, kendisine sald?rmadan, söylediklerini dinlemeliyiz. Söylenenleri be?enmiyorsak da yan?tlar?m?z? bilinçli bir ?ekilde ve suhuletle ortaya koymal?y?z. Kald? ki, Hürriyet’te Sefa Kaplan’la önceki gün söyle?isi ç?kan ve “Türk ile Ermeni fanatikler birbirlerini besliyorlar” diyen Sarafyan, ikna edilmeye aç?k oldu?unu ortaya koyan sözler de sarf etmi?.
1915’te olanlar oldu. Her iki tarafta akla s??mayacak say?da insan akla s??mayan insanl?k d??? ko?ullarda öldü. ??lerin nas?l o noktaya vard???n? gerçekten ö?renmek ve bundan sa?l?kl? dersler ç?karmak ise iki milletin de yarar?ndad?r. 
Ancak bunun olmas? için “empatiye” ihtiyaç var. “Empati” göstermeyenin “sempati” bekleyemeyece?ini unutmayal?m.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »