Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA TÜRK-ERMEN? ?L??K?LER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
25 2008 - ERAREN

="justify">Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Ermeni sorunu ilk kez 1987 y?l?nda gündeme getirilmi? ve 16 Temmuz 1987 tarihli karar?yla “1915-1917 sevk ve iskân? bir soyk?r?m olarak kabul etti?i”ni aç?klam??t?r. Böylelikle AP, soyk?r?m iddialar?n? kabul eden ilk önemli kurulu? olmu?tur. Ancak o dönemde Türkiye’nin adayl???n?n kabul edilmemesi bu konunun AP gündeminden dü?mesine yol açm??t?r.

Türkiye 1999 y?l?nda üyelik için yeniden ba?vurunca Ermeni soyk?r?m? iddialar? da tekrar tart???lmaya ba?lanm??t?r. Nitekim 2000 ve 2002-2006 y?llar?nda yay?nlanan ilerleme raporlar?nda “soyk?r?m” iddialar?na bazen do?rudan bazen de Türkiye- Ermenistan ili?kileri ad? alt?nda dolayl? olarak at?fta bulunulmu?tur.

Bu y?l ise Hollandal? H?ristiyan Demokrat parlamenter Ria Oomen-Ruijten taraf?ndan haz?rlanan Türkiye raporu AP D??i?leri Komisyonu’nda 23 Nisan 2008 tarihinde oylanm?? ve taslak rapor 53 ''evet'', 2 ''hay?r'' ve 4 ''çekimser'' oyla kabul edilmi?tir.  Oylama s?ras?nda, raportörün siyasi gruplarla ortak uzla?ma sonucu sundu?u 13 de?i?iklik önergesi kabul edilirken 1915 Olaylar?yla ilgili Ermeni tezlerinin savunuldu?u 7 de?i?iklik önergesi reddedilmi?tir.

Yap?lan oylamaya Ermeni lobisinin önde gelen isimleri kat?l?rken, oylaman?n aç?l?? konu?mas?n? yapan Alman H?ristiyan Demokrat Ingo Friedrich’in, Almanya`n?n Yahudi soyk?r?m?n? tan?d???na de?inmesi ve Türkiye`ye de dolayl? olarak  “Ermeni soyk?r?m?n?” tan?ma ça?r?s?nda bulunmas? Ermeni taraftarlar?n? memnun etmi?tir. Ancak söz konusu 7 de?i?iklik önergesinin reddedilmesi ?a?k?nl?kla kar??lanm?? ve itirazlar?na neden olmu?tur.

Bu y?lki raporda Ermeni sorunu, daha çok Türkiye ve Ermenistan Hükümetlerinin bir araya gelerek ortak bir çözüm üretmeleri, Türkiye’nin s?n?r kap?s?n? açmas? ve Avrupa Birli?i (AB) Komisyonu’nun bu sürece katk?da bulunmas? konular?yla s?n?rl? kalm??t?r. Bu karar daha önceki y?llarda al?nan kararlardan farkl?d?r. Geçmi? y?llar ilerleme raporlar?nda 1915 Olaylar? bazen do?rudan bazen de dolayl? olarak yer alm??t?r. Türkiye’nin adayl??? halinde kabul edilen bir di?er kararda Türkiye’nin Avrupa Birli?ine üye olmas? Ermeni soyk?r?m? iddialar?n? tan?mas? ko?uluna ba?lanm??t?r.

Sonuç olarak, her ne kadar AP raporunun ba?lay?c? bir özelli?i olmamas?na ra?men tavsiye niteli?inde olmas? ve AP’nin tutumunu göstermesi sebebiyle rapor Türkiye aç?s?ndan önemlidir. Raporda Türkiye-Ermenistan ili?kileri ve s?n?r konusuna yer verilmi? olmas? AP’nin iki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümüne önem verdi?ini göstermektedir.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »