Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

"24 N?SAN" VE ERMEN?STAN?IN ?DD?ALARI

Oya EREN
28 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">24 Nisan tarihini “soyk?r?m”? anma günü olarak kabul eden ve her y?l bu tarihte dünyan?n her yerinde sözde “soyk?r?m kurbanlar?”n? anma törenleri gerçekle?tiren Ermeniler, bu y?l da faaliyetlerini gösteriler ve toplant?larla sürdürdüler.

zbulundu?u hafta içerisinde, Ermeniler taraf?ndan ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, ?ngiltere, Rusya, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Güney K?br?s Rum Kesimi,  Yunanistan, Lübnan ve daha pek çok ülkede çe?itli konferanslar, sergiler, film gösterimleri ve protesto yürüyü?leri düzenlendi. Ermenistan’daki gösteriler ise her y?l oldu?u gibi bu y?l da 1965 y?l?nda in?a edilen Soyk?r?m An?t?`n?n önünde gerçekle?ti. Binlerce ki?inin sözde Ermeni soyk?r?m?n?n 93`inci y?ldönümü nedeniyle kat?ld??? anma töreninde iki ülke ili?kilerine zarar verecek bir fanatizm ya?and?. Törende Türk bayra??n?n yere serilerek, binlerce insan taraf?ndan çi?nenmesi ard?ndan da Türk bayra?? ve Azeri bayraklar?n?n yan yana koyularak ate?e verilmesi törendeki intikam ve dü?manl?k hislerinin kan?t? oldu.


Ermeni taraf?n?n 24 Nisan etkinlikleri devam ederken yine ayn? hafta içinde Ermeni siyasetçilerden de yeni aç?klamalar geldi. Ermenistan'?n yeni D??i?leri Bakan? Eduard Nalbantyan, "Türkiye ile ili?kilerin normalle?tirilmesi için ön ko?ulsuz görü?meye haz?r?z" mesaj? verdi. D??i?leri Bakan? Ali Babacan da Nalbantyan’?n aç?klamas?na iki ülke ili?kilerinin normalle?tirilmesi yönünde hükümetler aras? diyalog yolunun aç?k tutulmas? arzusunda olduklar? yan?t?n? verdi. Güney Kafkasya’daki istikrars?zl???n ba? aktörü olan Ermenistan, özellikle Koçaryan ve onun döneminin izledi?i politikalar nedeniyle bölgesel projelerden soyutlanm?? ve bölgenin yaln?z ülkesi durumuna dü?mü?tü. Ermenistan’?n yeni Devlet Ba?kan? Serge Sarkisyan ve yeni hükümetin, y?llard?r devam eden d?? politika hatalar?n? devam ettirmemeleri beklense de 24 Nisan tarihindeki soyk?r?m? anma törenlerinde Devlet Ba?kan? Sarkisyan’?n aç?klamalar? Ermenistan’?n politikas?nda de?i?ikli?in beklenmemesi gerekti?i izlenimini do?urdu. Öyle ki; Sarkisyan, törendeki konu?mas?nda Ermenistan’?n 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak kabul ettirme ve dünya kamuoyuna duyurma yolundaki gayretlerini iki kat?na ç?karmas? gerekti?ini vurgulad?. Koçaryan’?n devlet ba?kanl??? s?ras?nda savunma bakanl??? ve ba?bakanl?k görevini sürdürmü? olan Serge Sarkisyan,  Devlet Ba?kan? olarak nas?l bir siyasi yol izleyecek merak konusuydu. Fakat, son konu?mas? Ermenistan’?n Türkiye politikas?nda bir de?i?iklik olmayaca??n? gösteriyor.


Ermenistan’?n soyk?r?m iddialar?n?n uluslararas? alanda tan?nmas?n? d?? politikas?n?n birinci maddesi yapm?? olmas? konuyu siyasi bir mesele haline getirdi. 1915 olaylar?n?n tarihsel bir bak?? aç?s?yla bilimsel olarak incelenmesi Ermeni siyasetçilerin ve diaspora Ermenilerinin saplant?l?, uzla?maz tavr? nedeniyle mümkün olmam??, hatta Türkiye’nin ortak tarih komisyonu kurarak 1915 olaylar?n? iki ülke tarihçileriyle incelenmesi ve ar?iv çal??malar?yla konunun ayd?nlat?lmas? önerileri kar??l?ks?z kalm??t?.


Ekonomik sorunlar, siyasi çalkant?lar, demokrasi ve insan haklar? meseleleriyle u?ra?an Ermenistan’da Devlet Ba?kan? ve yeni hükümetin görevine ba?lamas?ndan bu yana k?sa bir süre geçti. Seçimler öncesinde ve ?u anda da Ermeni devlet adamlar?n?n üzerinde durduklar? en önemli konu Ermenistan’?n refah?. Ermenistan’?n bölgedeki yaln?zl???na son vermesi ise kom?u ülkelerle var olan sorunlar?na çözüm bulmas?yla mümkün olabilir. Ermeni devlet adamlar? Türkiye ile olan ili?kilerinde soyk?r?m iddialar?n? siyasi bir araç olarak kullanmaktan vazgeçerek tarihin bilimsel çerçevede ele al?nmas? gerekti?inin bilincinde olmal? ve 1915 olaylar?n? da bu do?rultuda de?erlendirmeli.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »