Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

24 N?SAN'DA ERMEN? YALANLARI

Hasan Celal GÜZEL
28 2008 - Radikal

="justify">Sevgili okuyucular, Türkiyemiz bir garip memlekettir. Zorba devlet anlay???na sahip sistem baronlar?n?n içine dü?tükleri tezatlar? anlamak kolay de?ildir. Bir taraftan, yedi ay önce yap?lan genel seçimlerde oylar?n yar?s?n? alarak kesin bir halk deste?iyle iktidara gelen siyasî parti, mensuplar?n?n ba?örtüsü yasa??na kar?? ç?kmalar? yüzünden 'dü?ünce suçu' üretilerek kapat?lmaya çal???l?r; di?er taraftan, medenî ve demokratik geçinen ülkelerde 'Ermeni soyk?r?m? yoktur' demek suç say?ld??? hâlde, kendi ülkemizde atalar?m?za uluorta haks?z iftiralar?n at?lmas? normal kar??lan?r.

&ime sahip ülkeler kategorisine rahatl?kla sokabilirsiniz. ?kinci örnek esas al?n?rsa, Türkiye, Fransa, ?sviçre gibi demokratik ülkelerde bile bulunmayan bir dü?ünce özgürlü?üne sahip bir ülke olarak kar??m?za ç?kar.
Sak?n yanl?? anla??lmas?n; biz, ?iddete ba?vurmamak ?art?yla, her türlü dü?ünce ve dü?ünceyi ifade hürriyetinden yanay?z.

Mr. Soros i? ba??nda
Efendim, 24 Nisan geldi ya; Ermeni diyasporas?, gene k?rnava gelip k?z??an kediler gibi azarak iftiralar?n? s?ralamaya ba?lad?. Ünlü Soros'un himayesindeki Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Diyaspora Konferans?'nda, Türk dü?man? 'Gomidas Enstitüsü' Genel Direktörü Ara Sarafyan ve Türkiye'deki hempalar?, gene olaylar? sapt?rarak atalar?m?za iftira atmaya devam ettiler. Daha önce de ayn? üniversitede buna benzer bir konferans düzenlenmi? ve tümüyle uydurma iddialarla Türk tarihi karalanmaya çal???lm??t?. Bu iftiralar? ön sayfadan balland?rarak yay?mlayan da, Mr . Soros'un finanse etti?i söylenen 'Taraf Gazetesi' oldu. Taraf, bu yay?m?yla diyasporan?n taraf?nda oldu?unu da aç?kça ortaya koydu.
Sevgili okuyucular, her y?l diyasporan?n azmas?na vesile olan 24 Nisan iddialar?n? biliyorsunuz. Güya, 24 Nisan 1915'te, ?stanbul'daki bütün Ermeniler tutuklanm?? ve sürgüne gönderilip öldürülmü?! Ermeni diyasporas?na ve onun maa?l? u?aklar?na göre, sözde Ermeni soyk?r?m?n?n ba?lang?ç tarihi de bu imi?...

Ermeni eylemciler tarihin ilk teröristleridir
Tarihin hiçbir döneminde olaylar?n bu derece sapt?r?ld???n? göremezsiniz. Dü?ünebiliyor musunuz, sanki durup dururken bin y?ld?r beraberce huzur içinde ya?ad???m?z Ermenileri tutuklay?p öldürmü?üz, soyk?r?ma tâbi tutmu?uz... Hâlbuki, olaylar?n gerçek yüzü tamamen farkl?d?r.
19. yüzy?l?n sonunda emperyalist ülkelerin tahrikiyle kurulan
Ermeni Ta?nak ve H?nçak örgütleri, dünya tarihinin ilk terör örgütleridir. Osmanl?, bu örgütlerin terör ve isyan eylemlerine tam
33 y?l sab?rla tahammül etmi?; ancak, bu eylemler 1. Dünya Sava??'nda Türk Ordusu'nu arkadan hançerlemeye kadar var?nca, 27 Nisan 1915'te ç?kar?lan bir Kanun-u Muvakkat ile tehcir karar? almak mecburiyetinde kalm??t?r.
Ermeni terör örgütleri, 1890'da Erzurum ?syan?'n?, 1893'te I. Sason ?syan?'n?, 1895'te I. Van ?syan?'n? ve Zeytun Ayaklanmas?'n?, 1904'te II. Sason ?syan?'n?, 1909'da Adana Olaylar?'n?, 1915'ten itibaren de II. Van Olaylar? ve katliâmlar? ile Mu?, Bitlis, Kars, Ardahan, Diyarbak?r, Elaz??, Erzurum ve Erzincan mezalimlerini gerçekle?tirdiler. Bu olaylarda 500 binden fazla Müslüman Türk ve Kürdü i?kenceyle öldürdüler.
Ermeni terör örgütleri Osmanl? pâyitaht? ?stanbul'da da çe?itli terör eylemleri yapt?lar. 1890'da H?nçak örgütü, Kumkap?'da bir tedhi? gösterisi düzenledi. Ta?naklar, 1893'te, örgütlerini desteklemeyen Ermeni Patrikhanesi'ni bast?lar. 1895'te, hükûmetin bulundu?u Bâb-? Âlî Bask?n?'n? yapt?lar ve çok say?da sivil ve askeri ?ehit ettiler. 1896'da Osmanl? Bankas? Bask?n?'n? gerçekle?tirdiler. 1905'te ise, devletin ba?? olan II. Abdülhamid'e suikast te?ebbüsünde bulundular.

24 Nisan'da ne oldu?
Efendim, 24 Nisan 1915'te henüz tehcir kararnamesi ç?kar?lmam??t?. O esnada, nüfus say?mlar?na göre, ?stanbul'da 77 bin Ermeni vatanda??m?z ya??yordu. Bunlar?n içinde devletin yüksek makamlar?nda bulunanlar, hattâ Bakanlar Kurulu'nda olanlar vard?. ?stanbul Ermenileri'nin sadece binde üçüne tekabül eden 235 örgüt üyesi tutukland?.
24 Nisan'da tutuklananlar, Ta?nak, H?nçak ve Ramgavar terör örgütlerine mensup ki?ilerdi. Tutuklananlar?n evlerinde ve i?yerlerinde yap?lan aramalar sonunda ?u silâhlar ve mühimmat bulundu: 19 mavzer, 74 martin, 111 vinçester, 96 maniher, 78 g?ra, 358 filovir silahlar? ile 3591 taban-
ca ve 45221 mermi... Bu silâhlar, orta çapta bir askerî birli?in donan?m?na yeterli miktard?.
Doç. Dr. Yusuf Sar?nay'?n yapt??? ar?iv ara?t?rmas?na göre, tutukla-
nanlar Çank?r? ve Aya?'a gönderilerek gözetim alt?na al?nd?lar. Aya?'ta, bendeniz gibi 5 ay müddetle 60 santimlik duvar? olan zindan-
da de?il, kendileri için Osmanl? bütçesinden tahsis edilen 2897 kuru? ödenekle ellerini kollar?n? sallayarak k?sa bir süre ya?ad?lar. Gözetim alt?nda bulunanlar?n büyük ço?unlu?u, iki hafta sonra 8 May?s'tan itibaren serbest b?rak?lmaya ba?land?. Sadece 57 ki?i Suriye'ye (Derzor ) gönderildi. Geri kalanlar ise affedildiler.
Ermeni tarihçi 'Palavraciyan'?n direktörlü?ünü yapt??? Gomidas Enstitüsü'ne ismini veren me?hur müzisyen Gomidas'?n bütün tutuklulu?u, Çank?r?'da 13 gün zorunlu ikâmetten ibarettir. Hastalan?nca ?stanbul'a, oradan da Dahiliye Nezareti'nin özel izniyle Viyana'ya gitmi?tir.
24 Nisan tutuklular? aras?nda, tamam? da örgüt mensubu olmas?na ra?men, tek ki?i dahi idam edilmemi?tir.
***
Utanmazca iftiralar ve yalanlarla tarihi sapt?rmay? b?rak?n da, gelin hep beraber gerçe?i ar?iv belgelerinden ara?t?ral?m.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »