Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN?STAN?LA OLASI GÖRÜ?MELER

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
29 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

!à‡`="justify">Ermenistan ile Türkiye aras?nda bir müzakere sürecinin ba?lamas? olas?l???n?n bulundu?u bir s?rada Erivan’da 24 Nisan anma törenlerinde Türk bayraklar?n?n yak?lmas? ve çi?nenmesi olay? Türk kamuoyunda infialle kar??land?.  D??i?leri Bakanl??? Sözcüsü Türkiye’de bayra?a verilen manevi önemi vurgulayarak bu davran??? ?iddetle k?nand???n? bildirdi.

Ût Ba?kan? Serj Sarkisyan’?n 24 Nisan münasebetiyle yay?nlad??? mesaj da çok olumsuz ö?eler bulundu?u görüldü.

Sarkisyan, Ermeni “soyk?r?m?n?n” uluslararas?nda tan?nmas? ve k?nanmas?n?n Ermenistan d?? politikas?n?n vazgeçilmez bir parças? oldu?unu ifade etti. Koçaryan 1998 y?l?nda devlet ba?kan? olunca bu ilkeyi Ermenistan d?? politikas?na dahil etmi? ve o tarihten itibaren Ermenistan diplomasisi baz? ülkelerin soyk?r?m iddialar?n? tan?mas? için büyük gayret içine girmi?tir.  Halen 19 ülke parlamentosu bu iddiay? tan?m?? bulunmaktad?r. Bunlardan on ikisi tan?may? 1998 y?l?ndan sonra yapt???na göre Ermenistan diplomasisi, Türkiye’nin AB adayl?k sürecinin yaratt??? endi?elerin de yard?m?yla, söz konusu iddialar?n tan?nmas?na önemli katk?da bulunmu?tur. 

Sarkisyan’?n mesaj?nda dikkat çeken bir di?er ifade de “tarihi adaletin yerine getirilmesi için Ermenistan’?n gayretlerinin ikiye katlayaca??”d?r.  Tarihi adaletten ne kastedildi?i aç?k de?ildir. Ermenistan’da ve Diaspora’da Ermenilerin Osmanl? ?mparatorlu?u döneminde adaletsizli?e u?rad??? kan?s? hâkimdir. Bununla soyk?r?m iddialar? kadar talep edilen topraklar?n elde edilememi? ve tehcir için de tazminat al?namam?? olmas? da ifade edilmektedir.

Ermenistan Devlet Ba?kan? mesaj?nda “suçsuz kurbanlar?n an?s?n? canl? tutarken, halen, hiçbir önko?ul olmadan, Türkiye ile normal ili?kiler kurmaya haz?r” olduklar?n? da ifade etmektedir.  Ancak, bir yandan soyk?r?m iddialar?n?n kabul edilmesi için çabalar?n artt?rmas? ve üstü kapal? ?ekilde de olsa toprak ve tazminat taleplerinin dile getirilmesi, di?er yandan Türkiye ile normal ili?ki kurmak istenmesi bir çeli?ki olu?turmaktad?r. 

Nihayet, Sarkisyan’?n Koçaryan döneminden kalma “önko?ulsuz ili?ki kurmak” formülünü de benimsemi? oldu?u görülmektedir. Gerçekten de Türkiye Ermenistan ile normal ili?ki kurmak için baz? ko?ullar öne sürmektedir. Bunlar?n ba??nda iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlü?ünü tan?mas? gelmektedir.  Soyk?r?m iddialar?n?n tan?t?lmas? gayretlerine son verilmesi ve Karaba? sorunun çözümlenmesi de, ikinci derecede de olsa bu ko?ullar aras?ndad?r. Ermenistan ise bu sorunlar?n varl???n? dikkate almadan Türkiye ile diplomatik ili?ki kurmay? ve kara s?n?r?n? açt?rmay? amaçlamaktad?r.  

Bas?n haberlerine göre Ba?bakan Erdo?an ve D??i?leri Bakan? Babacan Ermenistan Ba?bakan?na ve D??i?leri Bakan?na birer mesaj göndererek kendilerini yeni görevleri için tebrik etmi?ler ve iki ülke ili?kilerinin normalle?mesi amac?yla diyalog ça?r?s?nda bulunmu?lard?r. Bu mesajlara verilen cevaplar olumludur; ancak Türkiye ile önko?ulsuz normal ili?ki kurulmas? iste?i tekrarlanmaktad?r.

Buna göre önümüzdeki dönemde iki ülke aras?nda bir görü?me sürecinin ba?layaca?? anla??lmaktad?r. Ancak taraflar?n tutumunda bir de?i?iklik olmad???ndan bu süreçten ne gibi bir sonuç al?nabilece?i  hakk?nda ?imdiden tahminde bulunmak zordur.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.