Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ER?VAN?DA, ?STANBUL?DA OLANLAR...

Hasan PULUR
30 2008 - Milliyet

="justify">24 Nisan 2008 günü Ermenistan’?n ba?kenti Erivan’da ne oldu?  Gazeteden al haberi... ‘’Ermenistan’?n ba?kenti Erivan’da sözde Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n 93. y?ldönümünde gerçekle?tirilen resmi anma töreni kapsam?nda tören alan?na Türk bayra?? serilerek çi?nendi. Erivan’daki an?t önünde düzenlenen törende an?ta k?rm?z? ve beyaz karanfiller b?rakan kalabal?k, Türkiye aleyhine slogan att?. Törene kat?lanlar yere serilen Türk bayra??n? çi?nedi. Ermenistan’?n yeni Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan da e?iyle birlikte an?ta çiçek b?rakt? ve din adamlar?yla birlikte dua etti. Sarkisyan, 1915 olaylar?n?n ülkesinin d?? politika gündeminin ayr?lmaz bir parças? oldu?unu belirtti. Erivan’da önceki gün de yap?lan gösterilerde Türk bayra?? yak?lm??t?.’’
Habere önem kazand?ran bir de foto?raf...
Yere serilen Türk bayra??n?n çi?neni?i... Foto?raflar? dünyaya da??tan uluslararas? yabanc? iki ajans: Reuters ve AFP
* * *
PEK? ayn? gün ?stanbul’da ne oldu?
?nsan Haklar? Derne?i ?stanbul ?ubesi’nin Bilgi Üniversite’sinde düzenledi?i toplant?da yurtd???ndaki Ermenilerin sözcüleri ile baz? ‘’ayd?nlar’’ Türkiye’de, Ermenilere soyk?r?m yap?ld???n? söylediler.
* * *
TAR?H, Türklerin, özellikle 2000’li y?llarda ‘’gaflet’’ s?n?r?n? a?an birtak?m insanlardan olu?tu?unu yazacak...
Adam Erivan’da Türk bayra??n? yere serip çi?neyecek, baz?lar? da ?stanbul’da Türklerin ‘’Soyk?r?m yapt?klar?n? korkmadan söylüyorum!’’ diyecek, D??i?leri Bakan? Ali Babacan da gagas?nda zeytin dal?, Erivan semalar?nda bar?? güvercini olup kanat ç?rpacak, süzülüp uçacak...
* * *
SAYIN Bakan?m?z, Ermeni D??i?leri Bakan?’na Nalbantyan’a görevine ba?lad??? için kutlama bir mesaj? göndermi? ve ?öyle demi?:
‘’Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinin normalle?tirilmesi amac?yla diyalo?a haz?r oldu?umuzu belirttim.’’
Adam da kibar adam. ?nce Ermeni, bizim bakan? kar??l?ks?z b?rak?r m??
Hemen yere, ayaklar alt?na, Türk bayra??n? sererek diyalog ve dostlu?un nas?l ba?layaca??n? göstermi?.
Peki, biz ne mi yapt?k?
Hiççççç, ne yapaca??z ki?
Bir ?ey yapmam?z m? gerekiyor?
Aziz Nesin ne demi?ti?
Türklerin yüzde 65’i aptal demi?ti.
Ne yüzde 65’i?
Sadece aptal olsalar iyi...
Bayra??n?n yerde çi?nenmesine katlananlar sadece aptal olamazlar. Çocuklu?umuzda Kad?köy’de bir Rum berber; anlat?rlard?; rivayete göre, i?gal alt?nda Türk bayra??n? öyle bir asm??t? ki!
Mahallenin eskileri, ba?ta kad?nlar, bunu asla affetmediler, çocuklara o berbere gitmeyi yasaklam??lard?.
Nereden nereye?
Küreselle?en dünyada bayra??n k?ymeti harbiyesi nedir ki?
Hele Türk bayra??ysa!
Boyal? biz bez!

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »