Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

OBAMA?NIN AÇIKLAMALARININ DÜ?ÜNDÜRDÜKLER?

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
02 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">4 Kas?m 2008’de yap?lacak olan ABD seçimleriyle ilgili geli?meler, Demokrat Parti’den aday olan iki isim aras?ndaki yar???n çeki?meli bir ?ekilde devam edece?ini göstermektedir.

lary Clinton, di?eri Illinois eyaleti senatörü Barack Obama’d?r. Her iki aday aday?n?n 1915 Ermeni iddialar?yla ilgili olarak verdikleri beyanatlar da bu konuya yer vermeleri 1915 olaylar? konusunda da iki aday aras?nda rekabetin sürece?ine i?aret etmektedir.

Her iki aday da kendilerinin ba?kan seçilmesi halinde 1915 Olaylar?n? “Ermeni Soyk?r?m?” olarak tan?yacaklar?n? daha önce aç?klam??lard?. Barack Obama Kas?m ay?nda seçilmesi halinde 1915 Olaylar?n?n ABD’de resmen soyk?r?m olarak tan?nmas? için yo?un çaba sarf edece?i sözünü verirken Hillary Clinton ise bu konuyla ilgili olarak ABD’deki en büyük kurulu?lardan olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne (ANCA) gönderdi?i mektupta, özetle ba?kan adaylar? aras?nda Ermeni tezlerini en yo?un ?ekilde destekleyenin kendisi oldu?unu ve ba?kan olmas? halinde halen Temsilciler Meclisi ve Senato'da görü?ülmesi beklenen tasar?lar?n geçmesini destekleyece?ini aç?klam??t?. Nitekim Hillary  Clinton 2002’den beri Senato’ya gelen soyk?r?m tasar?lar?n?n ço?u için kabul edilmesi yönünde oy kullanm??t?r ve halende Senato’da bekleyen S-RES 106 no’lu karar?n kabul edilmesini onaylayanlar aras?nda imzas? bulunmaktad?r. Dolay?s?yla Clinton’un bu yönüyle Obama’n?n önüne geçmi? oldu?u söylenebilir. Öte yandan ANCA’n?n 1915 Olaylar?yla ilgili olarak adaylar?n görü?lerini belirtmelerine ili?kin gönderdi?i 5 soruluk anketi Obama’n?n Clinton’dan dört gün önce cevaplayarak Ermeni iddialar?n? daha aç?k bir destek verece?ini belirtmesi, Ermeni oylar? konusunda iki aday aras?ndaki aray? kapatm?? görünmektedir.  

Her iki aday?n seçim öncesi bu yöndeki aç?klamalar?n? iki nedene ba?lamak mümkündür: Birincisi bu aç?klamalar bir çok ülkede oldu?u gibi ABD’de de güçlü Ermeni lobisinin çal??malar?n?n do?al bir sonucudur. ?kincisi ise Ermeni oylar?n?n, yine bir çok ülkede oldu?u gibi, tamamen “soyk?r?m?n tan?nmas?na” ba?lanm?? olmas?d?r. Dolay?s?yla her iki aday?n seçim öncesi aç?klamalar?n? 1915 olaylar?n?n siyasi bir araç olarak kullanmas?n?n do?al bir sonucu olarak da kabul etmek gerekmektedir.  Nitekim halen ba?kanl?k görevini yürütmekte olan ABD Ba?kan? George Bush da, seçilmeden önce 1915 Olaylar? konusunda benzer bir tutum sergilemi? ancak görevi süresince do?rudan 1915 Olaylar? için soyk?r?m kelimesini kullanmaktan kaç?nm??t?.
 

Obama, bu y?l, 24 Nisanla ilgili olarak yapm?? oldu?u aç?klamada, özetle, “Ermeni halk?n?n ya?ad??? korkunç olaylar?n bir ‘soyk?r?m’ olarak tan?nmas? için Amerikal? Ermenilerin yan?nda olmay? ve Türk hükümetine de ça?r? yapmay? sürdürüyorum” ifadelerini kullanm??t?r. Obama aç?klamas?nda 1915 Olaylar?n? “soyk?r?m” olarak ifade etmenin yan? s?ra Türkiye ile Ermenistan ili?kilerinin önemine vurgu yaparak seçilmesi halinde ABD ile Ermenistan ili?kilerinin geli?tirilmesini destekleyece?ini belirtmi?tir. Obama ayr?ca “Soyk?r?m pek çok kaynakla belgelenmi? ve tarihi kan?tla desteklenmektedir” ifadelerini de kullanarak,  2 y?l önce “Ermeni Soyk?r?m?n?” kabul etti?i için görevinden al?nd??? iddia edilen ABD’nin Erivan Büyükelçisi John Evans’?n haks?zl??a u?rad???n? ve kendisinin bu konuyla ilgili duydu?u rahats?zl??? da D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice’a bildirdi?ini de ifade etmi?tir.

Obama’n?n aç?klamalar?nda dikkat çeken bir di?er husus da Türkiye'ye de “Ermeni Soyk?r?m?n?”  tan?mas? için ça?r?da bulunmas? olmu?tur. ANCA konuyla ilgili bir aç?klama yaparak Ermeni as?ll? Amerikal? seçmenlerin, Obama'n?n bu sözlerinin memnuniyetle kar??lad?klar?n? belirtmi?tir.

Sonuç olarak Obama’n?n 24 Nisan’la ilgili aç?klamas?, daha önce Ermeni iddialar?n? destekledi?i hususunda yapm?? oldu?u aç?klamalar?n?n devam? niteli?inde oldu?undan yeni  bir geli?me olarak de?erlendirilemez. Ayr?ca Obama’n?n ba?kan seçilmesi halinde Ermenilere verdi?i sözlerin tamam?n? yerine getirebilmesi, Türk-Amerikan ili?kileri göz önünde bulunduruldu?unda pek de mümkün görünmemektedir. Dolay?s?yla Obama’n?n seçim öncesi yapt??? bu aç?klamalar?n?n gerçekle?mesi pek mümkün olmayan vaatlerden öteye gidemeyece?ini söylemek mümkündür.
 
 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »