Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ABD TERÖR?ZM RAPORU VE ERMEN?STAN

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
06 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Amerika Birle?ik Devletleri D??i?leri Bakanl??? Terörizmle Mücadele Koordinatörlü?ü Ofisi taraf?ndan “Dünyada Terörizm” ad? alt?nda haz?rlanan ve her y?l yay?nlanan ülke raporlar? bu y?l da 30 Nisan’da yay?nland?.

edil;ok ülkenin “terör ve terörizm” konular?nda ABD ile yapt?klar? i?birli?i bilgilerinin yan? s?ra ABD’nin ele?tirdi?i konulara da de?iniliyor. Bu ba?lamda ABD D??i?leri Bakanl??? Terörizmle Mücadele Koordinatörlü?ü Ofisi’nin bu y?lki Ermenistan raporunda Ermenistan’a yönelik baz? olumlu geli?melerin yan? s?ra önemli ele?tirilere de yer verildi. Ermeni bas?n?nda farkl? tepkilere yol açan rapor, baz? Ermeni yazarlar taraf?ndan ?a?k?nl?kla kar??lan?rken baz?lar? raporu sert bir dille ele?tirerek “saçma” ve “suçlamalar”la  dolu bir belge olarak  yorumlad?. 

Raporun Ermenistan bölümünde daha çok terörle mücadele, s?n?r güvenli?i, kara para aklama ve kom?ularla ili?kiler üzerinde duruluyor. Bu ba?lamda geçen y?l Ekim ay?nda ?ran Devlet Ba?kan? Mahmut Ahmedinecat ile Kas?m ay?nda ?ran Savunma Bakan? Mustafa Muhammed Neccar’?n Ermenistan’a yapt?klar? ziyaretlere de yer veriliyor. Bu ziyaretlerin Ermenistan’?n enerji ve ula??m projelerini geli?tirmesine katk?da bulunaca?? tespiti yap?l?yor. Bununla birlikte ileride BM’nin ?ran’a  yönelik olas? yapt?r?mlar?nda, Ermenistan’?n  BM kararlar?na uyaca?? ve üye ülkelerle hareket edece?i yorumu yap?l?yor.

Raporun birinci bölümünde Ermenistan’?n terörizmle mücadele konusunda ABD askerî uçaklar?n?n izinsiz uçu? ve ini? yapmalar?na müsaade etmesi, buna ek olarak da olas? terör alarm? durumlar?nda ABD’ye güvenlik olanaklar?n? sa?lamay? taahhüt etmesi ve Irak’ta bar?? gücü askerlerini konu?land?rmas? gibi hususlar ABD yönetimi taraf?ndan takdirle kar??lan?yor.

Rapordaki bir di?er olumlu de?erlendirme de  2007 Eylül ay?nda Birle?mi? Milletler Terörle Mücadele Komitesi Kurul Üyeleri Raportörlerinden olu?an bir delegasyonunun (CTED) BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 say?l? karar?na ili?kin terörizmle mücadele konusundaki geli?meleri incelemek üzere Ermenistan’a yapt?klar? ziyaret oldu. Bu bölümde ayr?ca Temmuz ay?nda Ermenistan Hükümeti’nin mallar?n “çifte kullan?m?”na ili?kin Avrupa Birli?i ihracat denetim listesinin Ermenistan’?n ulusal denetim listesine uyarlanmas?n? ba?ar?yla tamamlad???na da yer verildi.

Mali konularda ise Ermenistan Merkez Bankas? bünyesinde faaliyet gösteren Mali Gözetim Merkezi’nin (FMC) yürüttü?ü kara para aklamayla ilgili incelemelerin büyük mesafeler kat etti?i ve bu incelemelerin ABD taraf?ndan desteklendi?i vurguland?. Özellikle 2007 y?l?n?n ilk dokuz ayl?k periyodunda FMC’nin 24 ?üpheli Para Transferi Raporu (STRs) tespit etti?i ve bu raporu 2006 y?l?nda ayn? dönem içerisindeki di?er 23 STRs ve 2005 y?l?ndaki alt? STRs ile kar??la?t?rd??? belirtildi.

Raporda s?n?r güvenli?i konular?nda ise Ermenistan’?n S?n?r Yönetim Bilgi Sistemi (BMIS) ile s?n?r güvenli?ini korumay? otomatik hale getirmesi yine olumlu bir geli?me olarak kaydedilerek ülkeye giri? ç?k?? yapan resmî görevliler de dâhil olmak üzere tüm yolcular?n bilgilerinin bu yöntemle depolanmas? ve Ermenistan polisi ile Ermenistan Milli Güvenlik Servisi taraf?ndan güncellenmekte olan izleme listelerine geçirilmesinin giri? ç?k??lar?n kontrol alt?nda tutulmas? aç?s?ndan önemine vurgu yap?ld?. Raporun bu bölümünde belki de üzerinde durulmas? gereken en önemli nokta Ermenistan’?n ABD ile yolcu bilgilerini payla?ma konusunda herhangi bir taahhüdü olmamas?na ra?men Ermenistan polisi ve Ermenistan Milli Güvenlik Servisi’nin bu bilgileri ABD büyükelçili?i ile payla?t???n?n belirtilmesidir. 

Raporun sonuç bölümünde ise yukar?da an?lan tüm olumlu geli?melerin adeta çürütüldü?üne i?aret eden Ermenistan’a yönelik oldukça önemli ele?tiriler yer al?yor. Bu ba?lamda Ermenistan’?n terörizmle mücadele konusunda ABD ve di?er baz? uluslararas? güvenlik kurulu?lar?yla i?birli?i yapmas?na ra?men gerek co?rafi konum ve geçirgen s?n?rlar? gerekse de s?k? olmayan vize rejimi nedeniyle halen Ermenistan’da büyük miktarda mal, mali ve insan kaçakç?l???n?n ya?and???na de?iniliyor. Ayr?ca yerel yönetimlerde yolsuzluklar?n ve organize suçlar?n mevcudiyetinin ve Ermenistan’?n saydam olmayan ekonomisinin ülkeyi kara para aklama ve terörizmi finanse etme potansiyeline sahip k?ld??? vurgulan?yor.

Sonuç olarak ABD’nin “Dünya’da Terörizm” raporunda Ermenistan’la ilgili olarak de?inilen hususlar?n büyük bir k?sm? zaten kamuoyunca bilinen gerçekler olmakla beraber, rapora yans?mayan baz? hususlar oldu?unu da söylemek mümkündür. Özellikle Ermenistan yönetiminin terörizm konusunda ba?ta PKK olmak üzere baz? terör örgütleriyle olan ba?lant?lar?na da yer verilmemi? oldu?u görülüyor. Ayr?ca Ermenistan yönetiminin Da?l?k Karaba? ve Azerbaycan’a yönelik s?n?r ihlallerinin de rapora yans?mam?? olmas?n? raporun önemli eksiklikleri olarak de?erlendirmek gerekiyor.  

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »