Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?SKOÇYA?DAK? ERMEN? LOB?S? VE PROTESTAN K?L?SES?N?N TUTUMU

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
28 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">1915 olaylar? bugüne kadar 19 ülke parlamentosunda soyk?r?m olarak kabul edilmi? bulunuyor.

¼faaliyetlerinin oldukça etkili oldu?u biliniyor. Buna kar??n, pek fazla Ermeni’nin olmad??? ülke parlamentolar?nda da zaman zaman benzer bir tutum sergilenmesi Ermeni lobisinin faaliyetlerinin her zaman nüfusla do?ru orant?l? olmad???n? bir kez daha gözler önüne seriyor.

?skoçya’daki Ermeni lobisinin çal??malar?n? da bu kategoride de?erlendirmek mümkündür. ?lk kez 2005 y?l?nda ?skoçya’n?n ba?kenti Edinburg ?ehir Meclisi’nde, Liberal Demokrat Parti üyelerinin ço?unlu?unun onay?yla “Ermeni soyk?r?m?” konusu gündeme getirilmi? ve ba??ms?z dü?ünen kimi politikac?lar?n itirazlar?na ra?men 1915 olaylar?n?n “soyk?r?m” olarak kabul edilmesi karar? al?nm??t?. 

2006 y?l?nda da Edinburg ?ehir Meclisi üyelerinden ?rlanda as?ll? Phil Attridge, Türkiye’nin 1915 olaylar?n?n Ortak Tarihçiler Komisyonu taraf?ndan incelenmesi önerisinin desteklenmesini isterken “Bizler ?ngiltere’de az?nl?klar? daima destekledik ve Ermeniler kendilerini sava? s?ras?nda ölen tek az?nl?k olarak gösterdiler. Bu odadaki Türk fobisinin pis kokusu inan?lmaz!” ifadelerini kullanm??, ancak bu önerisi kabul edilmemi?ti. Attridge’in ard?ndan söz alan ?skoçya’daki Ermeni lobisi temsilcisi Dr. Hagop Bessos yapt??? aç?klamada ?ehir Meclisi’in Attridge’in karar tasar?s?n? reddetmesinden duydu?u memnuniyeti dile getirmi?ti. ?skoçya’da az say?da bulunan Ermeniler, Edinburg Belediyesi’nin Türkiye aleyhinde karar almas?n? sa?lam?? ve Attridge’in Ortak Tarihçiler Komisyonu önerisinin desteklenmesini engellemi?ti.

Yak?n zamanda ise, ?skoçya’daki Ermeni lobisinin bu kez Protestan (Presbiteryen) ?skoç Kilisesi’ni ?ngiltere’nin “Ermeni soyk?r?m?n?” tan?mas? için devreye sokmaya haz?rland??? görüldü. Calvinist ilkeler do?rultusunda 1690’l? y?llarda kurulun ?skoçya Presbiteryen Kilisesi Genel Kurulu, Ermeni “soyk?r?m?”n?n ?ngiltere’de kabul edilmesini öngören bir karar alm?? bulunuyor. Bu karar ?ngiliz Parlamentosu’nda da bir ölçüde etkili olacakt?r. ?ngiltere’deki Ermeni lobisinin yapt??? baz? aç?klamalarda, aktif çal??malar neticesinde önümüzdeki iki y?l içinde ?ngiltere’nin 1915 olaylar? konusunda kendilerini memnun edecek bir karar?n al?nmas?n?n beklenildi?i de ifade ediliyor.

Sonuç olarak, ?ngiltere Parlamentosu ?imdiye kadar 1915 olaylar? konusunda herhangi bir karar almam?? ve ?ngiliz Hükümeti 1915 olaylar?na soyk?r?m olarak tan?mlanamayaca??n? bildirmi? olsa da, ?ngiltere’deki Ermeni lobisinin gayretleri ve soyk?r?m iddialar?n?n ?skoçya ve Galler’de kabul edilmi? olmas?n?n etkisiyle, önümüzdeki dönemde bu ülkede de “soyk?r?m” konusunda yo?un tart??malar ya?anaca?? öngörülüyor. Ayr?ca ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown’un da Presbiteryen Kilisesi mensubu olmas? kilise taraf?ndan haz?rlanan bu tasar?n?n reddedilmesini zorla?t?rabilir. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »