Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

1915 OLAYLARI VE BULGAR?STAN

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
30 2008 - ERAREN

!à‡`="justify">Soyk?r?m iddialar?, 2008 y?l?nda da çe?itli ülke parlamentolar?nda gündeme getirilmeye devam ediyor. Bu y?l içinde Ermeni lobisi ABD, ?srail, ?ngiltere ve Bulgaristan Parlamentolar?nda 1915 olaylar? konusunda Türkiye aleyhinde bir karar al?nmas? yönünde yo?un çaba sarf etmesine ra?men, an?lan ülkelerde henüz resmî bir karar kabul ettiremedi. 

‚Türkler olmak üzere az?nl?klara yönelik dü?manca ve ?rkç? tav?rlar?yla bilinen ve 2005’deki parlamento seçimlerinde ön plana ç?kan ATAKA Partisi’nin faaliyetleri dikkat çekiyor. Bu ba?lamda geçti?imiz y?llarda ATAKA Partisi ba?kan? Volen Siderov taraf?ndan Bulgaristan’da 24 Nisan’?n Ermeni “soyk?r?m?” kurbanlar?n? anma günü olarak kabul edilmesini öngören bir karar tasar?s? haz?rlanm??t?. Koalisyon hükümetinde yer alan ve ço?unlu?unu Türklerin olu?turdu?u Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (HÖH) kar?? ç?kmas?na ra?men Genel Kurulda görü?ülen bu tasar? 55’e kar?? 81 oyla reddedilmi?ti.

25 Nisan 2007’de ise Ermeni kökenli Milli Hareket Partisi milletvekili Rupen Kirkoryan taraf?ndan Bulgar Parlamentosu’na Ermeni “soyk?r?m?” kurbanlar?n?n an?s?na sayg? duru?unda bulunulmas? önerilmi? ve Meclis Ba?kan? Georgi Pirinski’de bu öneriyi kabul etmi?ti. HÖH milletvekilleri bu önerinin  kabul edilmesinin önüne geçemese de, Parti üyeleri Meclisi terk ederek rahats?zl?klar?n? ortaya koymu?lard?. 

Bulgaristan 2007 y?l? ba??nda Avrupa Birli?i’ne üye olmas?na ra?men, ?rkç?-milliyetçi ATAKA Partisi, ülkedeki Türklere ve Türkiye’ye kar?? dü?manca tav?rlar?n? sürdürmeye devam ediyor. Türklere yönelik nefreti körüklemekle kalmayan ATAKA’n?n, Türkiye dü?manl??? çerçevesinde a??r? milliyetçi Ermeni Ta?naklarla da zaman zaman baz? konularda i?birli?ine gitti?ine dair bilgiler bas?nda s?kl?kla yer al?yor. 

ATAKA Partisi taraf?ndan 2008 y?l? içerisinde de gündeme getirilen Ermeni soyk?r?m? iddialar?n?n Bulgar Parlamentosu taraf?ndan kabul edilmesi hususu Genel Kurulda görü?üldü ve yap?lan oylama sonucunda tasar? reddedildi. 27 Mart’ta söz konusu yasan?n kabulü için gerçekle?tirilen oylamaya 174 milletvekili kat?ld?. 55 milletvekili yasaya “evet”, 79 milletvekili "hay?r" oyu kullan?rken, 40 milletvekili ise çekimser oy kulland?.
 
Geli?meler üzerine Parlamento’da bir konu?ma yapan Ermeni kökenli milletvekili Ropen Krikoryan "Tarihteki olaylar, Ermenilerin kalbindedir" ifadelerini kullan?rken Krikoryan’?n ard?ndan söz alan HÖH milletvekili Lütfi Mestan parlamentolar?n tarihle ilgili konulara müdahale etmemesi gerekti?ini belirtti. 

ATAKA’n?n giri?imleriyle üçüncü kez Bulgar Parlamentosu’na getirilen bu karar Genel Kurul gündemine al?nm??sa da baz? Sosyalist Parti’li Bulgar milletvekillerinin bu karar? “tarihî gerçeklere sayg?s?zl?k” olarak tan?mlamalar? ve  teklifi gündeme getirenlerin Türklere kar?? nefret duygusuyla hareket etti?ini vurgulamalar? Türkiye aç?s?ndan önemli bir geli?me olarak de?erlendirilebilir. ATAKA Partisi’nden yap?lan aç?klamaya göre reddedilen karar tasar?s?n?n ilerleyen günlerde yeniden Parlamentoya sunulaca?? ve bu tasar? kabul edilinceye kadar devaml? gündeme getirilece?i vurguland?. Bu aç?klama Bulgaristan Meclisi’nde görev alan 34 Türk HÖH milletvekilinin deste?iyle reddedilen karar?n ilerleyen dönemlerde Türk-Bulgar ili?kileri aç?s?ndan yeniden bir sorun olarak gündemde kalaca??na i?aret ediyor.

Son olarak 17 Nisan’da Bulgaristan’?n Rusçuk kentinde Belediye Meclisi’nin Ermeni “soyk?r?m?n?” kabul eden bir karar almas?, konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. HÖH’ün Rusçuk temsilcileri ile Belediye Ba?kan? Mariya Dimova Kent Meclisi’nin 17 Nisan 2008’de Ermeni “soyk?r?m?n?n” tan?nmas?yla ilgili ald??? karar?n iptali için Yerel ?dare Mahkemesine ba?vuruda bulundular. Ancak Mahkeme, Belediye Meclisi’nin Ermeni  “soyk?r?m?n?” tan?m?? olmas?n?n hukuki bir sorun te?kil etmedi?i ve bu kabulün herhangi bir yasal ba?lay?c?l???n?n da bulunmad??? gerekçesini öne sürerek ba?vuruyu reddetti. Rusçuk kenti Belediye Meclisi’nin ald??? bu karar, ilerleyen günlerde di?er kentlere de bu konuda emsal te?kil etme niteli?i ta??mas? bak?m?ndan önemli bir geli?medir. Ayr?ca “soyk?r?m?n” kabul edildi?i bir çok ülkede sürecin benzer ?ekilde ilerledi?i göz önünde bulunduruldu?unda Bulgaristan’daki bu geli?melerin endi?e verici boyutlara ula?abilme ihtimalinin oldu?unu söylemek mümkündür.

Geçmi?te Bulgaristan’da Türklere yönelik uygulanan asimilasyon ve göçe zorlama politikalar? ile PKK terör örgütünün bir dönem Bulgaristan’da bar?nmas?na göz yumulmas? gibi faaliyetleri nedeniyle uzun y?llar iki ülke ciddi sorunlar ya?am??t?. Ancak 1990’lardan itibaren bu sorunlar?n büyük bir k?sm?n?n ortadan kalkmas?yla Türk-Bulgar ili?kileri h?zl? bir normalle?me sürecine girmeye ba?lad?. Son dönemlerde iyi kom?uluk ili?kilerine sahip oldu?umuz ülkeler aras?nda ilk s?ralarda yer alan Bulgaristan’la ili?kilerin daha da geli?tirilmesi ve güçlendirilmesi için bu tür giri?imlerin ortadan kalkmas? önem arz ediyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »