Anasayfaİletişim
  
EnglishE-Bülten Üyeliği

Günlük bültenimize üye olmak için aşağıdaki alanları doldurunuz.
Ad:
Soyad:
Eposta:


Makaleler

ERMEN? SORUNU VE ABD?N?N TUTUMU

Ömer Engin LÜTEM, Emekli Büyükelçi
20 2008 - ERAREN
Diğer Makaleler

="justify">ABD D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Daniel Fried,  18 Haziran’da Temsilciler Meclisi D??i?leri Komitesi’nde Kafkasya ile ilgili görü?meler s?ras?nda uzun bir konu?ma yaparak Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’a de?indi.  Ad? geçenin Amerikan D??i?lerindeki yüksek konumu nedeniyle sözlerinin ABD’nin resmi tutumunu yans?tt???nda ?üphe yoktur.

µenistan ili?kileri hakk?ndaki sözleri Türk bas?n?nda ilgiyle kar??land?. Çok kere Fried’in Ermenistan’?n Türk s?n?r?n? tan?mas? gerekti?ine ili?kin sözlerinden memnunluk duyuldu.   Hemen söyleyelim ki bu görü?  yeni de?ildir ve çok s?k olmasa da ABD yetkilileri taraf?ndan daha önce de söylenmi?tir. Di?er yandan uluslararas? bir anla?ma ile çizilmi? bir s?n?r? tan?mamak da asl?nda pek mümkün de?ildir; böyle yap?ld??? takdirde Türkiye’nin buna tepki göstermesi gayet do?ald?r. Nitekim Ermenistan'?n s?n?r? tan?maktaki isteksizli?ine kar??n Türkiye de bu ülkeyle diplomatik ili?ki kurmam??t?r. 

Daniel Fried Türkiye-Ermenistan ili?kilerinde ba?ka konulara da temas etmi?tir. Bunlar?n ba??nda Türkiye’nin Ermenistan ile olan s?n?r?n? açmas? gelmektedir. Bilindi?i üzere Türkiye s?n?r?n aç?lmas?n? Karaba? sorununun çözümüne, en az?ndan çözüm konusunda ciddi geli?meler olmas?na ba?lam??t?r. Oysa Ermenistan s?n?r?n hiçbir ko?ula ba?lanmadan aç?lmas? için ?srar etmektedir; Fried de herhangi bir ko?uldan bahsetmedi?i için asl?nda Ermeni görü?ünü benimsemi? olmaktad?r.

Daniel Fied’in “Türkiye’nin tarihinin karanl?k bir bölümüyle yüzle?mesi” gerekti?ine dair sözleri de Ermeni görü?ünü yans?tmaktad?r. Zira bu sözler,  dolayl? olarak Türkiye’nin Ermeni soyk?r?m iddialar?n? kabul etmesi gerekti?i anlam?na gelmektedir.  Ayr?ca Fried’in konu?mas?ndan  “Türkiye’nin tarihi ile yüzle?mesi”nin kar??l??? olarak Ermenistan’?n da Türkiye’nin s?n?rlar?n? tan?mas? gerekti?i gibi bir anlam da ç?kmaktad?r.

Bilindi?i üzere soyk?r?m iddialar? Türkiye ve Türkler için son derecede hassas bir konudur,  Türkiye’de, ihmal edilebilir küçük bir az?nl?k d???nda, kimse bu iddialar? kabul etmemektedir. Ayr?ca Türkiye bu iddialar?n, Türkiye’nin AB üyeli?i veya Türkiye-Ermenistan ili?kileri gibi, baz? siyasi sorunlar?n bir unsuru haline getirilmesine de kesinlikle kar??d?r.  Fried’in konu?mas?ndan bir gün önce Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün XI. Uluslararas? Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi'nde yapt??? konu?mada, Ermeni sorunu konusunda Türkiye’nin tarihiyle bar???k oldu?unu söylemesi tarihte ya?anan baz? olaylarla ilgili de?erlendirmelerin tarihçilere b?rak?lmas? gerekti?ini ve Ermeni soyk?r?m? iddialar? konusunda Devlet olarak görü?ün bu yönde oldu?unu belirtmesi, Türkiye’nin tutumunu bir kez daha teyit bulunmaktad?r. 

Bu hususlar? dikkate alarak Fried’in konu?mas?n? tekrar incelendi?inde iki ülke aras?nda bir denge kurmak çabas?n?n var oldu?unu, ancak sonuç olarak daha ziyade Ermenistan’?n görü?lerine yak?n bulundu?unu söylemek mümkündür.

    Makaleye Yorum Yaz    Yazdır    Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar

Henüz Yorum bulunmamaktadır.

« Diğer Makaleler » 
 
ERAREN - Ermeni Araştırmaları Enstitüsü

Bu site en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.