Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

DEMOKRATLARLA CUMHUR?YETÇ?LER?N GÜNDEM?NDE 1915 OLAYLARI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
23 2008 - ERAREN

="justify">ABD’de 4 Kas?m’da yap?lacak olan Ba?kanl?k seçimlerinde adaylar aras?ndaki çeki?meli yar?? tüm h?z?yla devam ediyor. Seçim yar??? Demokrat Parti’den Illinois eyaleti senatörü Barack Obama ve New York Senatörü Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti’den Arizona’dan aday olan John McCain ile Mitt Romney aras?nda ba?lam??t?.

[ politikalar izleyeceklerine dair uzun zamandan beri baz? vaatlerde bulunuyorlard?. ?ç ve d?? politikaya dair çe?itli aç?klamalarda da bulunan adaylar zaman zaman Ermeni iddialar? konusunda da baz? aç?klamalarda bulunmu?lard?. Barack Obama Kas?m ay?nda seçilmesi hâlinde 1915 Olaylar?n?n ABD’de resmen soyk?r?m olarak tan?nmas? için yo?un çaba sarf edece?i sözünü vermi?ti. Obama ayr?ca kendisinin seçilmesi hâlinde ABD’nin Ermenistan’a yapt??? yard?mlar? sürdürece?ini, Karaba? konusunda kal?c? bir çözüm için önemli giri?imlerde bulunaca??n? ve Ermenistan’?n geli?mesine katk?da bulunaca?? ifadelerini kullanm??t?.

Hillary Clinton da konuyla ilgili olarak ABD’deki en büyük kurulu?lardan olan ve Ta?naklara olan yak?nl???yla bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’ne (ANCA) gönderdi?i mektupta, özetle ba?kan adaylar? aras?nda Ermeni tezlerini en yo?un ?ekilde destekleyenin kendisi oldu?unu ve kazand??? takdirde hâlen Temsilciler Meclisi ve Senato'da görü?ülmesi beklenen tasar?lar?n geçmesini destekleyece?ini aç?klam??t?. 

Bu aç?klamalar kar??s?nda Cumhuriyetçi Partiden ba?kan aday aday? Arizona Senatörü John McCain ise 1915 olaylar?n? “20. yüzy?l?n en büyük trajedilerinden biri” olarak nitelemi?ti. Öte yandan ANCA’n?n 1915 Olaylar?yla ilgili olarak ba?kanl?k adaylar?n?n görü?lerini belirtmelerine ili?kin gönderdi?i 5 soruluk ankete Obama ve  Clinton Ermeni iddialar?na aç?k bir destek vereceklerini belirtmi?lerdi. John McCain ise “Osmanl? idaresi alt?nda 1.5 milyon Ermeninin zalimce öldürüldü?ü, bu ac?l? deneyimden ba??ms?z bir Ermenistan'?n yükselmesinin ola?anüstü bir durum oldu?u” ifadelerini kullanmakla yetinmi?ti. Ayr?ca di?er adaylara oranla Türkiye’yi daha yak?ndan tan?yan McCain, Clinton’dan farkl? olarak ABD Senatosuna sunulan Ermeni tasar?lar? kar??s?nda Türkiye’ye verdi?i destekle de biliniyordu. Demokrat Parti’den ABD’de Ermenilerin yo?un olarak ya?ad??? yerlerden biri olan Massachusetts Eyaleti Valili?ini yapan Mitt Romney’in ise Ermeni iddialar?n? destekleyen yada kar?? ç?kan herhangi bir beyanatta bulunmad??? gözlendi.

Ba?kanl?k adaylar?n?n Ermeni iddialar? konusunda yapt?klar? bu aç?klamalar bir çok ülkede oldu?u gibi ABD’de de güçlü Ermeni lobisinin çal??malar?n?n do?al bir sonucu olarak yorumlan?yor. ABD’deki bir çok Ermeni kurulu?u taraf?ndan ba?kanl?k seçimleri Ermeni  taleplerinin gündeme getirildi?i, böylelikle ba?kan adaylar?na ve partilere yard?mlarda bulunularak söz konusu taleplerin yerine getirilmesini sa?lamak için bir f?rsat ?eklinde de?erlendirilmektedir. Ayr?ca Ermeni oylar?n?n yine bir çok ülkede oldu?u gibi, tamamen “soyk?r?m?n tan?nmas?na” ba?lanm?? olmas? nedeniyle adaylar?n seçim öncesi yapt?klar? aç?klamalar konunun tamamen siyasi bir araç hâline geldi?ini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dolay?s?yla Ba?kanl?k seçimini Obama yada Clinton’un kazanmas? hâlinde Ermeni lobisine verilen sözlerin yerine getirilebilmesi, Türk-Amerikan ili?kileri göz önünde bulunduruldu?unda pek de mümkün görünmüyor. Bu nedenle Demokratlar?n 1915 Olaylar? konusunda yapt?klar? aç?klamalar, daha önceki y?llarda oldu?u gibi gerçekle?mesi mümkün olmayan vaatlerden öteye gidemeyece?i öngörülüyor. Nitekim hâlen görevde olan Ba?kan George Bush da seçim öncesinde  Ermeni taleplerini kar??layaca??na dair vaatlerde bulunmas?na ra?men seçilmesinin ard?ndan tutumunda bir de?i?iklik gözlenmi?ti. Ancak yine de ABD seçimlerinde Demokratlar?n kazanmas? hâlinde Ermeni iddialar? konusunda ABD ile Türkiye’yi zor günlerin bekleyece?i ?imdiden anla??l?yor. McCain’in ba?kanl?k yar???n? kazanmas? hâlinde ise Cumhuriyetçilerin Türkiye’ye yönelik tutumunun Demokratlardan farkl? olmas? nedeniyle ABD’deki Ermeni lobisinin büyük bir hayal k?r?kl??? ya?amas? bekleniyor. Sonuç olarak Demokrat Parti’den ba?kan adaylar? Ermeni iddialar?n? destekleyen bir tutum sergilerken Demokrat Parti adaylar?n?n ise daha akl? selim ad?mlar atacaklar? öngörülüyor. Ayr?ca Demokrat Parti adaylar?n?n seçim öncesinde Ermeni iddialar? konusunda bu kadar keskin beyanatlarda bulunmalar? gelece?i pek de dü?ünmeden hareket ettiklerine i?aret ediyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »