Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

?SOYKIRIM?DAN K?MLER ZARAR GÖRÜYOR?

Özgen ACAR
24 2008 - Cumhuriyet

!àáP="justify">Önceki hafta ?sveç Parlamentosu “Ermeni soyk?r?m?” sav?n? yasala?t?rmak isteyen bir tasar?y? 37’ye kar?? 245 oyla reddetti. Ret gerekçesi ?öyle özetlenebilir: 1. BM, Ermeni olaylar?n? hiçbir zaman “soyk?r?m” olarak kabul etmedi. 2. BM Soyk?r?m Sözle?mesi 1948’den öncesini geri dönü?ümlü olarak dikkate alm?yor.

­,3. 1915 olaylar? hakk?nda, konunun uzmanlar? aras?nda bile temel görü? ayr?l?klar? var.

4. Uzmanlar, “soyk?r?m” kavram?n?n, ba?ka suçlar? kapsayacak biçimde geni?letilmesinden kayg? duyuyorlar.

5. Yasa koyucular, d?? siyasaya müdahale edip Türkiye’nin iç sürecinde rahats?zl?k yaratmamal?.

?sveç Parlamentosu’ndan yakla??k bir hafta sonra ABD Senato D?? ?li?kiler Komitesi de Ermenistan’a büyükelçi atanmas?n? görü?tü. ABD’de büyükelçi adaylar?, gidecekleri ülkelerde izlenecek siyasa konusunda Komiteye hesap vermek zorundad?rlar.

Erivan’daki Büyükelçi John Evans, 1915 olaylar?ndan “soyk?r?m” diye söz edince May?s 2006’da görevden al?nm??t?. Bo?alan göreve Richard Hoagland aday gösterilmi?, ancak Komitede “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmay?nca Ermeni yanl?s? Demokrat Senatör Robert Menendez’in vetosu ile kar??la?m??t?. Koskoca ABD’nin, iki y?l? a?k?n bir süredir Erivan’da büyükelçisi bulunmuyor!

ABD D??i?leri bu kez Marie Yovanovitcz’i Erivan’a atamak istedi?ini Komiteye bildirdi. Bayan diplomat, Komite önüne “etnik temizlik” deyip “soyk?r?m” sözcü?ünü a?z?na almay?nca Menendez’in “neden soyk?r?m sözcü?ünü kullanmad???” sorusuyla kar??la?t?. Büyükelçi aday? “Bu, hükümetin siyasas?d?r” demekle yetindi.

Ayr?ca Temsilciler Meclisi D??i?leri Komitesi de ayn? günlerde “Kafkaslar’da durum” konusunu tart???rken, D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Daniel Fried de “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmad?. Ermenilerin yo?un oldu?u Kaliforniya’dan Demokrat temsilci Diane Vatson neden “soyk?r?m” sözcü?ünü kullanmad???n? sordu. Fried, 1915 olaylar?n?n reddedilmedi?i, ancak bu sözcü?ü kullanman?n “Türk-Ermeni ili?kilerine ve Türkiye’nin tarihiyle yüzle?mesine bir yarar? olmayaca??” yan?t?n? verdi.

Türkiye’nin Turgut Özal zaman?nda ?stanbul rayl? sistem tasar?s?n?n ihalesi ile “insan haklar?” aras?ndaki çeli?kinin giderilmesinden sonra ba?layan Ankara-Stockholm ili?kilerindeki iyile?me, son zamanlarda savunma sanayiine kadar ula?an kar??l?kl? olumlu bir ekonomik içerik kazand?.

?ki y?ld?r Erivan’a bir büyükelçi gönderememenin aczi içindeki ABD’nin birkaç temsilcisinin oy u?runa yapt?klar? kaprisin ac?s?n? Ermenistan’daki halk?n çekti?ini, Los Angeles’ta bir eli ya?da bir eli balda olan Ermenilerin hâlâ anlamad??? anla??l?yor.

2005’te 130 milyon dolar olan Türkiye-Ermenistan ticaretinin, s?n?r?n kapal? olmas?na kar??n geçen y?l 200 milyon dolara yükseldi?ini, Ermenistan d?? ticaretinde Türkiye’nin ilk be?te yer ald???n? bile bilmiyorlar. Unutulmas?n ki bu ticaret, kom?u öteki ülkeler üzerinden yap?ld??? için Ermeni tüketicilerin Türk mallar?na faturas? pahal? olmaktad?r. Bugün i?sizlikten k?vranan Ermenistan’dan Türkiye’de yasal ve kaçak olmak üzere çal??maya gelen Ermeni say?s?n?n da 50-100 bin aras?nda de?i?ti?i, gönderdikleri havaleler ile Ermenistan’da ailelerini besledikleri de unutulmamal?d?r.

?imdi de Kongre’deki Ermeni yanl?s? Demokrat senatör ve temsilcilere, Temsilciler Meclisi Ba?kan? Demokrat Nancy Pelosi’ye ek olarak Demokrat Ba?kan Aday? Barack Obama’n?n birkaç yüz bin Ermeni kökenli oy u?runa “soyk?r?m” sözcü?üne destek vermesi, Ankara-Erivan-Va?ington ili?kilerine kara bulutlar?n gölgesinin dü?ece?ini gösteriyor.

Baba Oca?? Ziyaretinin Ard?ndan!

Bir yazar olarak ne kadar iyi niyetli olursan?z olunuz, her an yanl?? alg?lanabilirsiniz. Kimileri ayn? yaz?dan dolay? “gurur duyduklar?n?” yazarlar, kimileri de “Ya?mur ya?d? sen bana kaz dedin” bile derler.

Cuma günü bu kö?ede Londra Belediye Ba?kan? Aleksander Boris de Pfefel Johnson’un babas? Stanley’in kuzeni D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Selim Kuneralp ile dedelerinin babas? balmumcu kâhyas? Hac? Ahmet Hamdi Efendi’nin Çank?r?’n?n Kalfat köyüne yapt?klar? ziyarete yer vermi?tik. “Bir Baba Oca?? Ziyareti” ba?l?kl? yaz?m?zda Boris’in soya?ac?n? özetle aktarmaya çal??t?k. Yaz?m?z? okuyanlar, gerçekte bu soya?ac?n?n bir tarihsel roman zenginli?ine sahip oldu?unu bildirdiler.

Boris’in “saçlar?n?n aç?k rengini” kendi sözlerinden al?nt? yaparak “1500 y?l önce bu yöreye yerle?en Got’lara ya da Kalfat’tan gelen Çerkez k?zlar?na ba?lad???na” de?indik. Ayr?ca Kalfat’a bir övgü olmas? için Fatih Sultan Mehmet’in cariyelerinden e?i, 2. Beyaz?t’?n annesi Gülbahar Hatun’un bu köyden geldi?ini an?msatt?k. Babas? Çerke?li, annesi Kur?unlulu olan Çank?r? kökenli bu yazar?n yöre kad?nlar?n?n güzelli?ini vurgulamak için “K?z sen geldin Çerke?’ten, pek güzelsin herkesten, fark?n yoktur billahi, lepiska saçl? Çerkezden” türküsüne de gururla yer verdik.

Kalfat köyü, bugün Orta ilçesine ba?l?. Yaz?da Orta ilçesinin Osmanl?’daki ad?n?n “Kar? Bazar?” oldu?unu, az önce de?indi?imiz verilerin ?????nda buras?n?n Kafkaslar’dan gelen Çerkez k?zlar? ile ba?lant?l? olabilece?ine dikkati çektik. Yazar?n 48 y?ll?k mesleki ya?ant?s?n?n temel özelli?i ara?t?rmac? olu?udur, bugüne de?in bir tek yalanlama dahi almam??t?r. Kalfat köyü hakk?nda ara?t?rma yaparken köyün kendi internet sitesi olan “kalfat.com” u da okudu. Bak?n Kalfat köyünün kendi internet sitesinde ne yaz?yor:

“...Ba?bakanl?k Devlet Ar?ivleri Genel Müdürlü?ü Osmanl? Ar?ivi Dairesi Ba?kanl???’n?n yay?m no: 20’de (Defter-i Hakani dizisi) Kalfat ve yöresi ile ilgili önemli belge ve bilgiler de bulunmaktad?r. Bu bilgilerin baz?lar? ?öyledir. Kalfat’?n ad? Halfet olarak geçmektedir. Orta ilçesinin ad? ise KARI BAZARI olarak beyan edilmektedir. Fakat burada ?unu aç?klamakta fayda görüyorum. O tarihlerde yine 30 köy mevcut olup daha sonra adlar?n? s?ralayaca??m?z köylerden 7 tanesi bugünkü Kalfat s?n?rlar? içerinde yer almaktad?r. KARI BAZARI nahiyesinin yeri büyük ihtimalle, bugünkü imam hatip lisesi civar?nda kurulmu? ve Basdak ile Kanl?ca köyleri ortalanm?? bir yer olarak görülmektedir...”

Yaz?m?za tepki gösteren okurlar?n önce Kalfat köyünün kendi sitesini okumalar?n? öneririm. Üstelik Ba?bakanl?k Devlet Ar?ivi resmi kaynak gösterilip “KARI BAZARI” sözcükleri özenle büyük harflerle vurgulan?yor!

Baz? okurlar “kar?” sözcü?ünün “kari (okur)” olarak anla??lmas?n?, bununla “Kuran” okuyanlar?n amaçlanm?? olabilece?ini bildirdiler. Bir an bunu kabul etsek “Kari Bazar? (Kuran okuyanlar pazar?)” demek biraz garip olmuyor mu? Bu garip durumdan Ortal?lar da ho?lanmam?? olacaklar ki, öteki ilçelerin ortas?nda bir konumda olu?undan yararlanarak ad?n? “Orta”ya çevirmi?ler. Konuya özen gösteren Çank?r? Ara?t?rmalar? Merkezi’ne bir görev dü?üyor. Ba?bakanl?k Devlet Ar?ivleri’ni yeniden taras?nlar, “kar?” sözcü?ünün “kari” mi yoksa “kar?” m? oldu?unu ara?t?r?p kendi sitelerini yeniden düzenlesinler. ?nsan?n akl?na bir ba?ka olas?l?k daha geliyor! Bugün Türkiye’de birkaç kentte “yaln?zca kad?n sat?c?lar?n” tar?msal ürünlerini getirdikleri köylü pazarlar?na halk aras?nda “kad?n-kar? pazar?” denildi?i de dikkate al?nmal?d?r.

Stanley Johnson’un kuzeni Selim ile baba oca?? ziyaretinden mutlu olarak Londra’ya döndü?ünü ö?rendim. Ba?ta köyün be? y?l Fransa’da ya?am?? Belediye Ba?kan? Ömer Karaa?aç olmak üzere köy halk? kendisini co?ku ile kar??lam??. Stanley, Boris’in telefonla arad???n?, Londra’daki 400 bin kadar Türk’ün kendisine verdi?i oydan dolay? te?ekkür etti?ini köylülere iletmi?. Balmumcu kâhyas? Hac? Ahmet Hamdi’nin oldu?u söylenen ev ziyaret edildikten sonra ormanda topluca ö?le yeme?i yenilmi?. Konu?malar?n? Çank?r? AKP Milletvekili Suat K?n?ko?lu’nun çevirdi?i Stanley, köyü bak?ml?, yolunu da düzgün bulmu?. Nüfusunun 2000’in alt?na dü?mesi ile köyün “belediye” olma hakk?n? yitirmesi olas?l???na üzülmü?. Köyden hediyelerle u?urlanan Stanley duygulanm??. ?imdi yaz?ma tepki gösteren baz? okurlar, Orta ilçesinin Osmanl?’daki ad?n?n gerçek anlam?n? bulup sitelerine do?ru dürüst aktarmal?lar ve Kalfat köyünde belediye olgusunun sürdürülmesi için elbirli?iyle ne yap?lmas? gerekti?ini dü?ünmeliler.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »