Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

ER?VAN?A ABD BÜYÜKELÇ?S? ATANMASI

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
25 2008 - ERAREN

="justify">ABD’de Ermeni lobisi Senato ve Temsilciler Meclisi’ne çe?itli tasar?lar sunma ve ba?kanl?k adaylar?n?n Ermeni iddialar? konusundaki fikirlerinin kamuoyuna aç?klanmas? hususundaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 

"yükelçisi John Evans’?n 2006 y?l?nda Ermeni lobisinin yo?un bask?s? sonucu olarak bir konu?mas?nda “soyk?r?m” terimini kullanmas?, ABD yönetimi taraf?ndan geri ça?r?lmas?na ve yerine A?kabat Büyükelçisi Richard Hoagland’?n atanmas?na neden olmu?tu. Ancak Hoagland’?n Kongre’de bu tayinin onaylanmas? amac?yla yap?lan görü?melerde “soyk?r?m” kelimesini kullanmamas? Senatör Menendez’in giri?imiyle atamas?n?n reddedilmesiyle sonuçlanm??t?.

Yakla??k üç y?ldan beri atanamayan ABD’nin Erivan büyükelçili?ine Mart ay? içinde hâlen K?rg?zistan’da Büyükelçi olan Yovanovitch’in atanaca??n?n aç?klanmas?yla beraber Ermeni lobisi yeniden harekete geçti. ABD’deki ba?l?ca Ermeni kurulu?lar?ndan olan ANCA, Kongre üyesi Jim Costa’ya 1915 olaylar?n?n “soyk?r?m” olarak tan?nmas?n? öngören bir mektup haz?rlatt?rarak ABD’nin yeni Erivan büyükelçi aday? Yovanovitch’e gönderdi ve 1915 olaylar? konusundaki görü?lerinin ne oldu?u soruldu. Mektupta ABD yönetiminin Erivan’daki büyükelçi bo?lu?unu bir an önce doldurmas?n?n önemine vurgu yap?larak, Yovanovitch’in “yeni görevinin onaylanmadan önce 20. yüzy?l?n ilk soyk?r?m? olan Ermeni soyk?r?m?” konusundaki fikirlerinin kendileri için önemine i?aret edildi. Büyükelçi Hoagland’?n Erivan’a atanmas? sürecinde ya?anan geli?melerle ilgili de?erlendirmelerin de yer ald???  mektupta Erivan’daki son ABD Büyükelçisi “John Evans’?n 1.5 milyon Ermeninin 1915-1923 y?llar? aras?nda katledildi?ini ve bunun 20. yüzy?l?n ilk soyk?r?m? oldu?unu kabul etti?inden beri ABD’nin Erivan’da bir büyükelçisi” bulunmad???n? ve bu bo?lu?u Yovanovitch’in en iyi ?ekilde dolduraca??na inan?ld??? da belirtildi.

Bu konudaki son geli?me ise geçti?imiz hafta Senato D?? ?li?kiler Komitesi’nde gerçekle?ti. Marie Yovanovitch’in, Senato D?? ?li?kiler Komitesi’nde yapt??? konu?mada   1915 olaylar? için 'toplu katliam', 'etnik temizlik', 'zorla tehcir' gibi ifadelerini kullanmas?    Demokrat Parti New Jersey Senatörü Robert Menendez taraf?ndan tepkiyle kar??land?. Yovanovitch’e çe?itli sorular yönelten Senatör Menendez, 1915 olaylar?n?n BM Soyk?r?m Sözle?mesi'nin ikinci maddesindeki soyk?r?m tan?m?yla örtü?üp örtü?medi?ini de sorarken Yovanovitch soyk?r?m?n hukuki tan?m? için Senatör’ün belirtti?i aç?klamalar? kabul etti?ini ancak 1915 olaylar?n?n BM Soyk?r?m Sözle?mesi çerçevesinde de?erlendirilemeyece?ini belirtmekle yetindi.

Yukar?da de?indi?imiz gibi Senatör Menendez daha önce Hoagland’?n atamas? s?ras?nda da benzer bir tutum sergilemi? ve bu atamay? veto ettikten sonra ''Bush'un bir önceki aday? Hoagland'a sordu?um ayn? zor sorular?, yeni büyükelçi aday?na da sormay? planl?yorum. Umar?m yan?tlar? gerekti?i gibi olur. Aksi takdirde atamay? durdurmakta tereddüt etmem'' ifadelerini kullanm??t?. Dolay?s?yla Menendez’in Hoagland gibi Yovanovitch’in de “soyk?r?m” kelimesini kullanmamas? hâlinde Yovanovitch’in de atamas?n? durdurma ihtimali bulunmaktad?r. Bu ise ABD’nin Erivan büyükelçili?inin bu y?l da bo? kalaca?? anlam?na geliyor.

Ermeni lobisinin ABD’de ba?kanl?k seçimlerinden D??i?leri Bakanl???’n?n atamalar?na kadar  geni? bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmesi Ermeni lobisi taraf?ndan bir ba?ar? olarak de?erlendirilirken, söz konusu giri?imlerin do?rudan ya da dolayl? olarak Ermenistan’a ve Ermeni toplumuna verdi?i zarar göz ard? ediliyor. Bu ba?lamda ABD’de baz? üst düzey yetkililerin bir yandan Ermeni oylar?n? dikkate alarak seçilmeleri hâlinde 1915 olaylar?n? soyk?r?m olarak kabul edeceklerini, öte yandan baz? üst düzey yöneticilerin soyk?r?m kelimesini kullanmad??? sürece Erivan’a büyükelçi atamalar?n? veto etmeye devam edeceklerini aç?klamalar? konunun daha da karma??k hâle gelmesine neden oluyor.
 
Sonuç olarak Büyükelçi Yovanovitch’in yeni görevine ba?layabilmesi ba?ta Senatör Menendez olmak üzere komite üyelerinin onay?n? almas?na ba?l?. ABD büyükelçilerinin görev yapt?klar? ülkelerde ABD politikalar? do?rultusunda hareket etmeleri gerekti?inden ve Ermeni lobisinin de bu konudaki tutumunu de?i?tirmeye pek de niyetli olmad???ndan bu ataman?n uzunca bir zaman sürüncemede kalaca??n? söylemek mümkündür. Dolay?s?yla Ermeni lobisinin bu tutumu devam etti?i sürece bu konunun ba?ta Ermenistan olmak üzere ABD ve Türkiye’ye de dolayl? bir ?ekilde zarar vermeye devam edece?i anla??l?yor. 

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »