Anasayfaİletişim
  
English
Makaleler

TÜRK?YE-ERMEN?STAN MAÇI ?K? ÜLKE ARASINDA YEN? B?R BA?LANGIÇ OLAB?L?R M??

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
27 2008 - ERAREN

="justify">Ermenistan Devlet Ba?kan? Serj Sarkisyan, 23-25 Haziran 2008 tarihinde Rusya Federasyonu’na (RF) üç günlük resmi bir ziyarette bulundu.  Ziyareti s?ras?nda RF Devlet Ba?kan? Dimitri Medvedev,  Ba?bakan Vladimir Putin, Federal Konsey Ba?kan? Sergey Mironov ve Devlet Dumas? Ba?kan? Boris Grizlov'la da bir araya geldi.

atejik i?birli?inin artt?r?lmas?, Karaba? sorununun bar??ç? yollarla çözümü ve önümüzdeki dönemde Ermenistan’?n dönem ba?kanl??? yapaca?? Ortak Savunma ??birli?i Örgütü’nün koordinasyonu konular? üzerinde duruldu. 

Rusya’daki Ermeni toplulu?u temsilcileriyle de bir araya gelen Sarkisyan, ziyareti s?ras?nda Ermenistan’?n iç ve d?? politik konular?na dair üç temel konuya de?indi. Bunlar; Ermenistan’?n iç siyasi durumu, Karaba? sorununun bar??ç?l yollarla çözümü ve Türkiye-Ermenistan ili?kileri oldu. Sarkisyan, Ermenistan’da seçim sonras? ya?anan geli?melere istinaden sorulan bir soruya, ülkesinin menfaatleri söz konusu oldu?unda muhalefet de dahil olmak üzere tüm kesimlerle görü?meye haz?r oldu?u sinyalini verdi.

Rusya’daki Ermeni diasporas?n?n önde gelen temsilcileriyle yapt??? konu?mada Ermenistan’?n Türkiye ile ili?kilerini normalle?tirmek için istekli oldu?unu da belirten Sarkisyan “21'nci yüzy?lda kom?u devletler aras?nda s?n?rlar kapal? olamaz” ifadelerini kullanarak Türkiye'nin Ortak Tarihçiler Komisyonu önerisini ?artl? olarak destekledi?ini tekrarlad?.

Türkiye 2006 y?l?nda Ermenistan’a Türk, Ermeni ve baz? yabanc? bilim adamlar?ndan olu?an bir Ortak Tarihçiler Komisyonu kurulmas?n? ve 1915 olaylar?n?n bu ortak tarihçiler komisyonu taraf?ndan incelenmesi önerisinde bulunmu?; ancak söz konusu dönemde devlet ba?kanl??? görevini yürüten Koçaryan bu öneriye s?cak bakmam??t?. Sarkisyan da Koçaryan gibi iki ülke aras?ndaki s?n?r aç?lmadan Ortak Tarihçiler Komisyonu önerisini kabul edemeyeceklerini bir kez daha yineledi. S?n?rlar aç?lmadan Ortak Tarihçiler Komisyonu teklifine “evet” demenin sonuçlar? belirsiz olan bir süreci ba?latmak anlam?na gelece?ini belirtti.

Türk-Ermeni ili?kileri konusunda, Türkiye ile ili?kilerin geli?tirilmesi için baz? yeni giri?imlerde bulunaca??n?n sinyallerini veren Sarkisyan, bu giri?imlerin ilkinin Dünya Kupas? elemeleri s?ras?nda gerçekle?ece?ini aç?klad?. Dünya Kupas? elemelerinde Türkiye ile Ermenistan’?n ayn? grupta yer al?yor olmas? nedeniyle Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ü Türkiye-Ermenistan maç?n? izlemek üzere Erivan’a davet edece?ini belirten Sarkisyan, maç?n ard?ndan iki ülke aras?ndaki sorunlar? enine boyuna görü?meyi planlad???n?n da alt?n? çizdi. 

2010 FIFA Dünya Kupas? Avrupa 5. Grup elemelerinde ilk kar??la?ma Türkiye ile Ermenistan aras?nda gerçekle?ecek. 6 Eylül 2008 tarihinde Ermenistan’da yap?lacak olan bu maç?n ard?ndan grup elemelerinin son aya?? ise 14 Eylül 2009’da Türkiye’de gerçekle?tirilecek. Söz konusu kar??la?malar s?ras?nda iki ülke aras?nda nas?l bir protokolün uygulanaca?? ise henüz netlik kazanmad?. Bilindi?i üzere iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki bulunmuyor. ?ki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümü için belki de bugüne kadar denenen yollardan tamamen farkl? bir giri?im olarak de?erlendirilebilecek olan bu davetin, sorunlar?n çözümü için nas?l bir etki yarataca?? ise merakla bekleniyor. 

Sarkisyan’?n iki ülke aras?ndaki sorunlar?n çözümü konusunda ?imdiye kadar denenen giri?imlerden farkl? bir yöntemle ortaya att??? bu çözüm önerisi ak?llarda baz? soru i?aretleri de yarat?yor. ?ki ülke aras?nda diplomatik ili?ki bulunmad??? gerekçesi ile Haziran 2007 y?l?nda ?stanbul’da yap?lan Karadeniz Ekonomik ??birli?i Örgütü Zirve Toplant?s?’na dönemin Devlet Ba?kan? Robet Koçaryan kat?lmam??t?. Koçaryan’? temsilen dönemin D??i?leri Bakan? Oskanyan’?n ?stanbul’a gelmesi ise kendi içinde bir çeli?ki yaratm??t? zira iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki bulunmamas?n?n kendisi için de geçerli olmas? gerekiyordu. Seçimleri izlemek için Ermenistan’a gitmekte olan 8 AG?T görevlisi Türk vatanda??na Ermeni hükümetinin iki ülke aras?nda diplomatik ili?ki bulunmad???n? öne sürerek son dakikada vize vermemesi de bir di?er olumsuz tutumdu. Dolay?s?yla Sarkisyan’?n Cumhurba?kan? Gül’e yönelik Erivan’da birlikte maç izleme davetinin de ülkesinin daha önceki politikalar? ile çeli?ki olu?turaca?? görülüyor. Ayr?ca henüz resmiyet kazanmayan bu davetin Ermeni diasporas? taraf?ndan da tepkiyle kar??lanaca?? göz önünde bulunduruldu?unda, Sarkisyan’?n belki de diasporan?n olu?turaca?? bask? neticesinde bu davetten vazgeçmesi ihtimali de bulunuyor.

Konunun esas?na gelince, mevcut sorunlar?n çözümünde hiçbir ilerleme kaydedilmedi?i ve Ermenistan kamuoyunda Türkiye aleyhtar? bir havan?n var olmaya devam etti?i bir ortamda Türkiye Cumhurba?kan?’n? bir futbol maç?na davet etmenin “tribünlere oynamak” d???nda bir anlam? bulunmuyor.

    Makaleye Yorum Yaz        Tavsiye Et

«  Geri
Yorumlar


«  »